close

Regulamin Konkurs Wiosenny

REGULAMIN „KONKURSU WIOSENNEGO”

dla klubu Fitness Platinium ®

przy ul. Zakopiańskiej 62 w Krakowie

§1. Organizator

Organizatorem konkursu jest PLATINIUM WELLNESS Sp. z o. o. przy ul. Juliusza Lea 116, NIP 677-235-64-21, REGON 121499796, zwany dalej „Organizatorem”.

§2. Cel konkursu

Celem konkursu jest motywacja klientów do aktywności fizycznej i zachęcenie do skorzystania z usług Fitness Platinium®.

§3. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się dnia 05.04.2016 r. (wtorek) i trwa do dnia 29.04.2016 r. (piątek).

§4. Warunki udziału w konkursie

4.1 W konkursie może wziąć udział osoba posiadająca ważny karnet Fitness Platinium® lub kartę Multisport lub podobną, akceptowaną w klubach sieci Fitness Platinium® przez cały czas trwania akcji podany w § 3.

4.2 Warunkiem udziału z konkursie jest polubienie profilów Centrum Stomatologiczne Zakopianka oraz Podgórski Dom Urody na portalu społecznościowym Facebook, a także udokumentowanie w formie zdjęcia swojego treningu w klubie Fitness Platinium®. Tematem konkursu jest „Pokaż, jak przygotowujesz swoją formę do lata.

4.3 Zdjęcia mogą być nadsyłane do dnia 24.04.2016 r. (do godziny 24:00). Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

4.4 Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną zdjęcia na adres mailowy: konkurs@fitnessplatinium.pl.

4.5 Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie konkursowe.

4.6 Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia do konkursu powinno zawierać:

– imię i nazwisko Uczestnika,

– załącznik w formie zdjęcia,

– pisemną zgodę na wykorzystanie zdjęcia oraz wizerunku na portalu Facebook w celach konkursowych.

4.7 Na zdjęciu powinna zostać utrwalona osoba, która jest jego autorem. Fotografie, które nie będą przedstawiać żadnej osoby, nie będą brane pod uwagę.

4.8 Przesłanie konkursowego zdjęcia drogą elektroniczną na adres mailowy podany w punkcie 4.4 jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

4.9 Do konkursu nie zostaną dopuszczone fotografie, które:

a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce,

b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich,

c) zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści
i przemocy),

d) zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklama).

4.10 W konkursie nie mogą brać udziału obecni pracownicy klubów sieci Fitness Platinium oraz Solarium Platinium, którzy związani są z Organizatorem stosunkiem pracy lub też związanie tych osób z Organizatorem wynika z innej umowy cywilnoprawnej.

§5. Nagrody

5.1 Nagrodą w konkursie jest 30-dniowy karnet OPEN lub HALF OPEN do sieci Fitness Platinium®, a także usługi świadczone przez Partnerów Konkursu, tj. zabieg higienizacji i wybielania zębów w Centrum Stomatologicznym Zakopianka w Krakowie o łącznej wartości 1300 zł oraz zabieg relaksująco-rozświetlający marki Payot i zabieg poprawiający kontur twarzy Endermolift w Podgórskim Domu Urody w Krakowie.

5.2 Rodzaj wygranego karnetu do sieci Fitness Platinium® uzależniony jest od rodzaju karnetu posiadanego przez Uczestnika w chwili ogłoszenia wyników konkursu. Zmiana rodzaju karnetu z OPEN na HALF OPEN (i odwrotnie) wiązałaby się z przerwaniem jego ciągłości, wzrostem ceny karnetu oraz jednorazową opłatą administracyjną (30 zł).

5.3 Aktywacja wygranego karnetu następuje po zakończeniu ważności obecnie posiadanego karnetu, tak aby nie doszło do przerwania jego ciągłości. Uczestnik, który wygrał karnet zobowiązany jest do zgłoszenia w recepcji Klubu chęci jego aktywowania.

5.4 Aktywacja karnetu może nastąpić najpóźniej do 31.07.2016 r.

5.5 Otrzymany karnet można przekazać osobom trzecim, nie można natomiast go sprzedać ani też otrzymać w zamian za karnet ekwiwalentu pieniężnego. Chęć przekazania karnetu należy zgłosić recepcji klubu w momencie odbioru nagrody.

5.6 Nagrody będące usługami świadczonymi przez Partnerów konkursu, o których mowa w pkt 5.1 wykonywane są na zasadach określonych przez Partnerów.

5.7 Usługi świadczone przez Partnerów konkursu można zrealizować do dnia 31.07.2016 r. Mogą one zostać przekazane innej osobie, jednak nie ma możliwości otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

5.8 Nagrody wydawane są Zwycięzcy w formie voucherów w klubie przy ul. Zakopiańskiej 62. Odbiór nagród możliwy jest do dnia 31.05.2016 r.

§6. Zasady konkursu

6.1 Każda osoba biorąca udział w konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Regulaminu sieci Fitness Platinium®.

6.2 Laureat konkursu zostanie wyłoniony poprzez głosowanie fanów na portalu społecznościowym Facebook (na profilu Fitness Platinium Zakopiańska 62) przez uzyskanie największej liczby „polubień”.

6.3 Głosowanie trwa od 25.04.2016 r. do 29.04.2016 r. do godziny 12:00.

6.4 Organizator zastrzega możliwość dyskwalifikacji zdjęcia konkursowego, które będzie wskazywało na zakup „lajków” lub „farmę fanów”.

6.5 Organizator zastrzega sobie prawo do pierwszej selekcji zgłoszonych zdjęć i opublikowaniu jedynie tych wybranych.

6.6 Organizator zastrzega, iż Laureat Konkursu zostanie ogłoszony w terminie do 30.04.2016 r. na profilu klubu Platinium Fitness Zakopiańska 62 na Facebooku.

6.7 W przypadku pracy zespołowej prawo do nagrody przysługuje osobie zgłaszającej udział w konkursie.

§7. Prawa Autorskie

7.1 Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnicy, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.

7.2 W przypadku, gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby, Uczestnicy są zobowiązani uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii
i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.

7.3 Uczestnicy upoważniają nieodpłatnie Organizatora do korzystania z przesłanych zdjęć (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora, a w szczególności do publikacji przez Organizatora zdjęć na profilu Platinium Fitness Zakopiańska 62 na portalu społecznościowym Facebook.

§8. Korzystanie z usług Organizatora

Każda osoba biorąca udział w konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Regulaminu klubów Fitness Platinium® dostępnego na stronie internetowej www.fitnessplatinium.pl oraz w siedzibie klubu.

§9. Postanowienia końcowe

9.1 Adres Organizatora: PLATINIUM WELLNESS SP. z o. o., adres korespondencyjny: ul. Lea 116, 30-133 Kraków.

9.2 Regulamin konkursu dostępny jest w czasie trwania promocji na stronie internetowej www.fitnessplatinium.pl/zakopianska, na profilu Platinium Fitness Zakopiańska 62 na Facebooku oraz w siedzibie klubu.

9.3 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

 

Chcesz wiedzieć więcej?


Zapisz się na nasz newsletter, będziesz regularnie
otrzymywać informacje o aktualnych promocjach i nowościach


Zapis na bezpłatny trening wprowadzający


Wszystkich nowych klientów zachęcamy do ustalenia daty treningu wprowadzającego poprzez wypełnienie poniższego formularza. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich wymaganych pól nasz pracownik skontaktuje się z Państwem telefonicznie, celem określenia godziny treningu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb informowania mnie o ofercie Fitness Platinium, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r nr 101, poz.926 ze zm.)
Dni otwarte
zwiń/rozwiń menu
Benefit Fitprofit Mybenefit
Inne kluby
Stworzone przez Yoho
1