Kraków Galeria Plaza

Tutaj możesz zapoznać się z:

 • Regulaminem klubów Fitness Platinium
 • Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć klubów Fitness Platinium

 

 

REGULAMIN KLUBÓW FITNESS PLATINIUM®

(obowiązujący od dnia 9 stycznia 2018 r.)

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług sieci klubów Fitness Platinium®, w szczególności jako strona Umowy o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium®, jednorazowej wejściówki oraz korzystających na podstawie warunków promocji.

§ 1. Słowniczek:

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

 1. Klub – klub Fitness Platinium® lub cała sieć klubów Fitness Platinium® za wyjątkiem klubów Fitness Platinium® w Zamościu Radomiu oraz Jarosławiu.

1a.    Klub Bratysławska XXL – klub sieci Fitness Platinium® mieszczący się przy ul. Bratysławskiej 4 w Krakowie.

 1. Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.
 2. Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium® oraz wykupiła karnet i legitymuje się kartą klubową Fitness Platinium®.
 3. Karta/Karta klubowa – karta klubowa Fitness Platinium® wydawana Członkom Klubu, potwierdzająca przynależność do Klubu.
 4. Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.
 5. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z vouchera lub jednorazowej wejściówki uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela w tym w szczególności Osoby towarzyszące korzystające z usług Klubu nieodpłatnie; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.
 6. Osoba towarzysząca – Klient niebędący Członkiem Klubu, korzystający z usług świadczonych w Klubie na podstawie i w zakresie określonym przez warunki promocji. Osoba towarzysząca wchodzi do Klubu z Członkiem Klubu lub innym Klientem uprawnionym do korzystania z usług Klubu, bez konieczności nabycia biletu jednorazowego wejścia lub Karty Klubowej. W celu umożliwienia wielokrotnego przyprowadzania tej samej Osoby towarzyszącej, osobie tej zakładane jest konto gościa w Portalu dla Klienta.
 7. Umowa – Umowa o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium®, na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.
 8. Karnet – Karnet OPEN, Karnet HALF OPEN, Karnet OPEN Bratysławska lub Karnet promocyjny,
 9. Karnet OPEN („Multikarnet”) – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®).
 10. Karnet HALF OPEN – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karnet HALF OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®), z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić od godziny otwarcia Klubu jednak nie później niż przed godziną 16:00 lub w godzinach nocnych tj. poniedziałek – czwartek w godzinach: 23:00 – 6:30, piątek w godzinach: 23:00 – 8:00, sobota w godzinach: 20:00 – 8:00, niedziela w godzinach: 20:00 – 6:30.

11a. Karnet OPEN Bratysławska – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu Bratysławska XXL przy ul. Bratysławskiej 4 w Krakowie oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni (Karnet Bratysławska nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®), którego pierwszy zakup, zakup kolejnych okresów aktywności i zawieszenie możliwe jest wyłącznie on-line z wykorzystaniem Portalu dla Klientów.

11b. Karnet Promocyjny – abonament uprawniający do korzystania z usług fitness lub innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu, którego zakres praw i obowiązków Członka Klubu, w tym zasady zmiany rodzaju karnetu i jego zawieszenia określają warunki promocji. Karnet Promocyjny może obowiązywać przez określony czas (tymczasowo) lub tylko w określonych Placówkach Klubu, w zależności od warunków promocji, w oparciu o które został wprowadzony.

 1. Opłata administracyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Klient w związku z przerwaniem ciągłości karnetu lub zmianą jego rodzaju w wysokości 30,00 zł brutto. Opłata administracyjna w przypadku zmiany rodzaju Karnetu, nie jest pobierana gdy zmiana ta następuje z wykorzystaniem Portalu dla Klienta i o ile zmiana nastąpi w okresie trwania aktywności Karnetu. W przypadku uiszczenia opłaty administracyjnej Klient nie otrzymuje Karty ani kłódki.
 2. Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z przypisaniem członkostwa w klubach sieci Fitness Platinium® w tym wydaniem Karty w wysokości 30,00 zł brutto.
 3. Zawieszenie karnetu/Zawieszenie – czynność dokonana przez Członka Klubu polegająca na zawieszeniu wykonywania Umowy o korzystanie z usług klubów Fitness Platinium® na nieprzerwalny okres 30 dni lub wielokrotności 30 dni (60 dni, 90 dni etc.), przy jednoczesnym utrzymaniu członkostwa w Klubie. Zgłoszenie zawieszenia przez Klienta musi nastąpić w trakcie trwania aktywności karnetu w sposób zgodny z §3 ust. 6 i następne Regulaminu klubu sieci Fitness Platinium®. Okres zawieszenia liczony jest począwszy od dnia przypadającego po dniu do którego karnet pozostaje aktywny. Warunkiem skutecznego zawieszenia jest uiszczenie opłaty 20,00 zł.
 4. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, managerowie placówek Klubu, a w zakresie zawierania Umów także obsługa recepcji Klubu.
 5. Właściciel – spółka Platinium Wellness Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, REGON: 121499796 będąca właścicielem Klubów.
 6. Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji.
 7. Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
 8. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: fitnessplatinium.pl.
 9. Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie, zawieszanie karnetu, podgląd opłaconych karnetów), zakup Karnetu OPEN Bratysławska. Dostęp do Portalu jest możliwy w placówkach Klubu poprzez użycie aplikacji Kiosk lub poza placówką Klubu poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon. Aplikacja Kiosk dostępna jest w wybranych placówkach Klubu.

§ 2. Zakres usług

 1. Klub świadczy usługi rekreacyjno–sportowe takie jak: siłownia, zajęcia fitness itp. znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej fitnessplatinium.pl.
 2. Oferta Klubu dostępna jest również w poszczególnych placówkach Klubu, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana ustnie przez personel Klubu.
 3. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu także na podstawie posiadanego vouchera bądź na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela.
 4. Sprzęt używany w placówkach Klubu jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
 5. Klub organizując różnego rodzaju imprezy zewnętrzne i wewnętrzne rozdaje zaproszenia do skorzystania z usługi w Klubie.
 6. Zaproszenia są imienne i uprawniają do skorzystania z usług Klubu w oznaczonych na zaproszeniu terminach ważności – siedmiu, czternastu lub trzydziestu dni. Klient ma możliwość wykorzystania zaproszenia w okresie do 3 miesięcy od daty jego otrzymania, chyba że zaproszenie wskazuje inną datę obowiązywania Zaproszenie nie uprawnia do korzystania z usług klubu przez inną osobę, niż ta która je otrzymała.
 7. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób nie będących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w placówkach Klubu lub na stronie internetowej danej placówki Klubu.
 8. Wchodzenie do Klub przez osoby poniżej 15 roku życia jest zakazane. Personel Klubu może poprosić o natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu przez osobę poniżej 15 roku życia, a także podjąć środki przewidziane przepisami prawa w celu zagwarantowania osobie niepełnoletniej właściwej opieki.
 9. W poszczególnych Klubach mogą być prowadzone wyznaczone przez Właściciela określone strefy, stanowiące integralną część Klubu, które dostępne są wyłącznie dla Klientów posiadających aktywny Karnet w rozumieniu niniejszego Regulaminu i korzystanie z których jest możliwe wyłącznie w celu w jakim zostały utworzone. Wejście do poszczególnych stref może odbywać się na analogicznych zasadach jak wejście do Klubu, a szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych stref mogą określać regulaminy korzystania z tych stref zamieszczone w tych strefach.

§ 3. Członkostwo w Klubie

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych oraz pod warunkiem złożenia przez nich wymaganych oświadczeń.
 3. Podstawą przynależności do Klubu jest umowa zawierana na czas określony. Uprawnienia wynikające z Umowy zapisywane są na karcie klubowej w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Klienta lub Nowego Klienta karnetu.
 4. Karnet jest aktywny od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych w sieci klubów Fitness Platinium®. Na życzenie Klienta może zostać aktywowany w innym terminie, nie później jednak niż w okresie 30 dni od zawarcia przedmiotowej Umowy.
 5. Umowa zostaje przedłużona na dalszy czas oznaczony 30-tu dni, w razie zgłoszenia przez Klienta woli dalszego trwania Umowy przed jej wygaśnięciem oraz wykupu odpowiedniego karnetu. Potwierdzeniem przedłużenia Umowy jest stosowny zapis na karcie klubowej oraz w systemie prowadzonym przez Klub. Po przedłużeniu Umowy Klient ma prawo korzystać z oferty Klubu w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu.
 6. Członek Klubu ma prawo Zawiesić karnet na nieprzerwalny okres równy 30 dni lub ich wielokrotności, chyba że posiada w stosunku do Klubu zadłużenie z jakiegokolwiek tytułu. Zgłoszenie Zawieszenia Karnetu przez Klienta musi nastąpić w trakcie aktywności karnetu za pośrednictwem Portalu dla Klienta bądź za pośrednictwem Kiosków dostępnych w wybranych placówkach Klubów. Okres zawieszenia karnetu, o którym mowa w zdaniu powyżej będzie liczony począwszy od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktywności karnetu. Zawieszenie Karnetu skuteczne z datą wsteczną nie jest możliwe.
 7. Przez okres zawieszenia Karnetu Członek Klubu nie może korzystać z usług świadczonych w klubach sieci Fitness Platinium® na podstawie Karnetu jednakże zachowuje Członkostwo w Klubie.
 8. Członek Klubu z tytułu zawieszenia karnetu na okres 30 dni ponosi bezzwrotną opłatę w wysokości 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych). W przypadku chęci zawieszenia karnetu na okres stanowiący wielokrotność 30 dni, Klient zobowiązany jest zapłacić, oprócz kwoty, o której mowa w zdaniu 1, dodatkową bezzwrotną opłatę w wysokości 20,00 zł brutto za każdy kolejny 30-dniowy okres zawieszenia. Opłata, o której mowa w zdaniu 1 jest warunkiem skutecznego zawieszenia. Klient ma obowiązek uiścić opłatę za zawieszenie w terminie 13 dni od pierwszego dnia zawieszenia, w przeciwnym razie Klient traci Członkostwo w Klubie.
 9. W przypadku opłacenia kilku kolejnych Karnetów z góry, zawieszenie jest możliwe od chwili ustania aktywności jednego z tych karnetów. Jeśli okres zawieszenia przypada pomiędzy jednym a drugim karnetem to początkowa data aktywności kolejnego Karnetu zostaje przesunięta do czasu zakończenia zawieszenia.
 10. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Klubu jest Karta klubowa, wydawana Klientowi w dniu podpisania Umowy z Klubem i ważna przez okres obowiązywania Umowy. W przypadku Nowych Klientów kupujących Karnet on-line, Kartę należy odebrać w placówce Klubu, którą dany Klient wybrał podczas rejestracji w Portalu dla Klienta. Klient jest zobowiązany do zachowania w/w klubowej karty. W związku z wydaniem Karty, Klient obowiązany jest do uiszczenia jednorazowej bezzwrotnej opłaty aktywacyjnej w wysokości 30,00 złotych (słownie: trzydzieści złotych).
 11. Karta klubowa jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług Klubu w okresie obowiązywania Umowy wyłącznie przez osobę wymienioną w Karcie jako właściciel. Posługiwanie się Kartą przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Umową uprawnia Klub do unieważnienia karty klubowej i rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
 12. Uprawnienia wynikające z Umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
 13. Jeżeli zakupu karnetu dokonuje przedsiębiorca, w Karcie klubowej w rubryce „Właściciel” wpisuje się dane osoby fizycznej uprawnionej przez przedsiębiorcę do korzystania z karnetu. Do korzystania z jednego Karnetu zakupionego przez przedsiębiorcę uprawniona jest jedna osoba fizyczna, a Członkiem Klubu zostaje osoba wskazana przez przedsiębiorcę, która została uprawniona do korzystania z usług Klubu na podstawie tego Karnetu.
 14. Członkowie Klubu są zobowiązani do posiadania przy sobie Karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu oraz do okazania jej na każde żądanie Personelu Klubu. W wyjątkowych wypadkach, nie częściej niż raz w miesiącu, wejście do Klubu możliwe jest po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 15. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na Karcie klubowej na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.
 16. Jeżeli Członek Klubu nie posiada ważnej Karty bądź nie posiada przy sobie Karty, aby skorzystać z usług Klubu zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście oraz okazać stosowny dokument tożsamości.
 17. Klub akceptuje Karty typu MultiSport i inne tego typu karty wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z podmiotami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych Umów.
 18. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 19. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych). Opłata ta jest bezzwrotna.
 20. Klub ze względu na jakość świadczonych usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu sprzedawanych karnetów oraz zablokowania dalszej sprzedaży.
 21. Członek Klubu posiadający aktywny Karnet jest uprawniony do otrzymania w każdym okresie aktywności Karnetu maksymalnie 4 kodów rabatowych uprawniających Członka Klubu do korzystania z usług sieci klubów fitness prowadzonych pod znakiem Smart Gym®. W przypadku gdy do zakończenia aktywności Karnetu Członkowi Klubu pozostaje mniej niż 4 dni Członek Klubu może otrzymać tyle kodów rabatowych do sieci Smart Gym® ile pozostało mu dni do zakończenia ważności Karnetu. W celu otrzymania kodu rabatowego Klient zobowiązany jest skontaktować się telefoniczne z Biurem Obsługi Klienta w dniach i godzinach jego pracy wskazanych na stronie www.fitnessplatinium.pl. Kod rabatowy Klient może otrzymać wyłącznie w dniach, godzinach oraz w sposób określony w zdaniu poprzednim.
 22. Kod rabatowy, o którym mowa w ust. 21 powyżej jest ważny do końca miesiąca kalendarzowego, w którym Członek Klubu otrzymał dany kod rabatowy. Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim Członek Klubu nie ma możliwości wykorzystania kodu rabatowego, ani otrzymania nowego kodu rabatowego w zamian za kod rabatowy niewykorzystany.
 23. Z kodów rabatowych do sieci Smart Gym®, o których mowa w ust. 21 powyżej może korzystać wyłącznie Członek Klubu.

§ 4 Zasady korzystania z usług Klubu

 1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po spełnieniu w szczególności poniższych warunków:a. udostępnienia Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie a następnie odczytanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta). W przypadku osób zawierających Umowę lub korzystających z usług Klubu na podstawie posiadanej Karty także na podstawie udostępnionych Klubowi danych biometrycznych poprzez utworzenie przez Klienta przy pierwszej wizycie w Klubie na podstawie minucji odcisków palca Klienta identyfikatora; zarejestrowane przez czytnik fragmenty linii papilarnych zostaną zapisane w postaci zaszyfrowanej na Karcie Członka Klubu i dzięki temu Członek Klubu będzie potwierdzał swoje uprawnienia do skorzystania z usług Klubu wyłącznie przy użyciu terminali zamontowanych przy bramkach wejściowych do Klubu (przykładając do czytnika biometrycznego Kartę z zapisanymi fragmentami linii papilarnych oraz ten sam palec, który został użyty podczas sczytania danych biometrycznych). W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane takie jak: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz adres zamieszkania, a w przypadku Członków Klubu także telefon kontaktowy i numer PESEL oraz dane biometryczne, o których mowa w niniejszym punkcie.
 2. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się w placówce Klubu bezpośrednio w recepcji, za pośrednictwem Portalu dla Klienta lub za pomocą aplikacji Kiosk z użyciem tabletów umieszczonych w wybranych placówkach Klubu.
 3. Godziny otwarcia placówek podane są na stronie internetowej oraz są dostępne w Klubach.
 4. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu lub danej Placówki Klubu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub na profilu facebook z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania Umowy i ważności karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.
 5. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 6. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówkach Klubu w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 7. Z pomieszczeń, stref i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.
 1. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
 2. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.
 3. Klient ma prawo zwrócić się do trenera obecnego w danej chwili w placówce Klubu o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.
 4. Klient, którego stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności umysłowe lub fizyczne może korzystać z Klubu pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie (w przypadku niepodsiadania przez opiekuna Karnetu ani jednorazowego wejścia bądź nie skorzystania przez niego z innych promocji dostępnych w Klubie, nie może on korzystać z usług Klubu). Personel Klubu w miarę możliwości może udzielić pomocy osobom, o których mowa w zdaniu poprzednim w poruszaniu się po Klubie oraz korzystaniu z urządzeń i usług Klubu. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu oraz korzystać Klubu ze szczególną ostrożnością, stosowanie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia.
 5. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
 6. Członkowie Klubu mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych Karnetów.
 7. Karnet uprawnia do korzystania przez okres 30 dni z usług oferowanych przez kluby sieci Fitness Platinium®, zgodnie z aktualną ofertą Klubów zamieszczoną na stronie internetowej oraz dostępną u pracowników Klubów.
 8. Zmiana rodzaju abonamentu (karnetu HALF OPEN na karnet OPEN i odwrotnie, bądź karnetu HALF OPEN na karnet OPEN Bratysławska i odwrotnie, bądź karnetu OPEN na karnet OPEN Bratysławska i odwrotnie) jest możliwa po zakończeniu aktywności wykupionego karnetu. Klient zmieniający rodzaj karnetu zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty administracyjnej, która nie jest pobierana wyłącznie gdy zmiana ta następuje z wykorzystaniem Portalu dla Klienta i o ile zmiana nastąpi w okresie trwania aktywności Karnetu.
 9. Klienci nie będący Członkami Klubu mogą korzystać z usług Klubu po uiszczeniu jednorazowej opłaty pod warunkiem, że Klub dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych lub odpowiednimi warunkami do zajęć indywidualnych na siłowni. Z uwzględnieniem zdania pierwszego Klienci nie będący Członkami Klubu mogą także korzystać z usług Klubu, na warunkach i w zakresie określonym przez akcje promocyjne organizowane przez Właściciela.
 10. Klienci niebędący Członkami Klubu mogą korzystać z usług świadczonych w Klubie na podstawie warunków promocji i w zakresie określonych przez te warunki. Osoby towarzyszące mogą wejść do Klubu wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości, przekazaniu Klubowi danych, o których mowa w §4 ust. 1 niniejszego regulaminu z wyłączeniem danych biometrycznych. W przypadku Osób towarzyszących mogą one korzystać z usług świadczonych w Klubie w tym samym czasie, w którym z usług tych korzysta Klient, z którym weszli do Klubu oraz w zakresie posiadanego przez tego Klienta Karnetu, vouchera lub innego tytułu korzystania z usług Klubu. Osoba towarzysząca jest zobowiązana do opuszczania Placówki Klubu wraz z Klientem, z którym weszła do Klubu.
 11. Klienci są zobowiązani do posiadania przy sobie dowodu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem kiedy wchodzą do placówki Klubu. Personel Klubu może poprosić Klienta o przedstawienie dowodu tożsamości, a w razie odmowy z jakichkolwiek powodów, Personel Klubu może nakazać danemu Klientowi natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu.
 12. Członkowie Klubu posiadający karnet HALF OPEN mogą korzystać z usług Klubu po godz. 16:00 w ramach karnetu HALF OPEN o ile wejście do Klubu nastąpi przed godz. 16:00.
 13. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem Portalu dla Klientów lub w recepcji placówki Klubu, w której zajęcia te się odbywają, najwcześniej na 7 dni przed terminem danych zajęć. Członkowie Klubu mogą zapisywać się na zajęcia wyłącznie w okresie aktywności Karnetu. Członek Klubu nie może się zapisać na zajęcia zorganizowanie w przypadku posiadania zadłużenia w stosunku do Właściciela wynikającego z zawartej Umowy.
 14. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie internetowej lub na koncie Klienta w Portalu dla Klienta oraz dostępny jest w recepcji Klubu.
 15. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
 16. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku Klub ma prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą nieobecność na zajęciach. Klient dokonuje zgłoszenia o zamiarze rezygnacji drogą udostępnioną przez Klub (przez Portal dla Klientów lub w recepcji placówki Klubu).
 17. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych (np. Fitness, Spinning® itp.), jeżeli liczba Klientów zapisanych nie będzie przekraczać czterech osób, a także w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.
 18. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na zajęcia zorganizowane.
 19. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.
 20. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń oraz ręcznika.
 21. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
 22. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez zgody Właściciela lub managera Klubu.
 23. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placówek Klubu.
 24. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w placówkach Klubu oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu.
 25. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie placówki Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim (w tym w obuwiu niezmienionym lub z brudnymi podeszwami), osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie placówki Klubu.
 26. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego nie mogą ich wykonywać w Klubie, o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Właścicielem. Przeprowadzanie treningu personalnego bez zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim jest niedopuszczalne i stanowi rażące naruszenie Regulaminu.
 27. Zdjęcia wykonane na terenie Klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta mogą zostać wykorzystane przez Klub wyłącznie w oparciu oraz w zakresie zgody udzielonej uprzednio przez Klienta.
 28. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody Managera Klubu nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności marketingowo–reklamowej w placówkach Klubów.

§ 5 Zasady korzystania z szatni

 1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę. Wstęp na salę ćwiczeń (m.in. siłownie, strefę cardio, salę zajęć zorganizowanych, sauna) z plecakami lub innym bagażem chociażby odręcznym jest zabroniony.
 2. Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient może przynieść własną kłódkę (informacja o wymiarach kłódki dostępna w recepcji Klubu) lub nabyć kłódkę w recepcji Klubu. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. Jeżeli w danym dniu, po opuszczeniu Klubu przez wszystkich Klientów jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta – kłódka zostanie przecięta, a zawartość szafki przez 24 godziny będzie znajdowała się w Recepcji Klubu. W całodobowych klubach sieci Fitness Platinium® szafki, które pozostaną zamknięte na kłódkę, zostaną otworzone przez obsługę w godzinach nocnych pomiędzy 3:00 a 4:00.
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie Klubu.
 5. Po skorzystaniu z usług Klubu w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Klub nie ponosi odpowiedzialności.

§ 6 Cennik oraz sposób dokonywania płatności

 1. Cennik usług świadczonych w poszczególnych placówkach Klubu dostępny jest w recepcji placówek Klubów oraz na Stronie internetowej.
 2. Zarówno Nowy Klient jak i Klient mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu.
 3. Nowy Klient jak i Członek Klubu ma możliwość opłacenia z góry karnetu na okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że jest to opłata wniesiona za okres 30 dni lub ich wielokrotności (tj. 30 dni, 60 dni, 90 dni itp).
 4. Osoba nie będąca Członkiem Klubu, chcąca skorzystać z usług Klubu bez zawierania Umowy lub na podstawie jednorazowej wejściówki ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry.
 5. Opłatę za karnet uiszcza się we wskazanych formach płatności przyjętych przez Właściciela.

§ 7 Rozwiązanie umowy

 1. W przypadku nieopłacenia Karnetu na kolejny miesiąc (kolejne 30 dni), Właściciel ograniczy członkostwo Klientowi poprzez zablokowanie dostępu do Klubów. Klient może zostać powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem drogi mailowej.
 2. Jeżeli Klient w terminie 14-tu dni od zakończenia okresu aktywności Karnetu, opłaci karnet tego samego rodzaju, który posiadał uprzednio, utrzyma ciągłość Członkostwa w Klubie. W takim przypadku wykupiony nowy Karnet jest aktywny od dnia następującego po ostatnim dniu aktywności poprzedniego Karnetu.
 3. Jeżeli Klient w terminie 14-tu dni od zakończenia okresu aktywności karnetu, nie opłaci tego samego rodzaju karnetu jaki posiadał uprzednio, w przypadku chęci ponownego zakupu Karnetu będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty administracyjnej oraz opłacenia karnetu zgodnie z cennikiem Fitness Platinium®.
 4. Każde kolejne przerwanie ciągłości karnetu skutkuje koniecznością wniesienia Opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych).
 5. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta na adres siedziby Właściciela, w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący i uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 8 Odpowiedzialność za szkodę

 1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Klub oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza z wykorzystaniem formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Klubu, na piśmie w placówce Klubu lub listem poleconym na adres korespondencyjny:  Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków ze wskazaniem Właściciela Klubu, którego roszczenie dotyczy.
 3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

§ 9 Zmiana regulaminu

 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.
 2. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
 3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.
 4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel tj. Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., 2135 z późn. zm.).
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2135 z późn. zm.). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usługi przez Administratora.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych, oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Klient aby dokonać niniejszej zmiany zobligowany jest do przekazania informacji o zmianie drogą mailową na adres mailowy: bok@fitnessplatinium.pl .

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi załącznik do Umowy o korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych w sieci klubów Fitness Platinium®.
 2. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz bezpieczeństwa placówki Klubu mogą być monitorowane. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu. Administratorem systemu monitoringu jest Właściciel – Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116.
 3. Wszelkie uwagi co do pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Klubu w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie pisma na recepcji w placówkach Klubu, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres mailowy: bok@fitnessplatinium.pl.
 4. Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu:1) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu;2) skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej;3) zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów.
 1. Właściciel informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 2. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują.
 4. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/ . Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod adresem uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Nowemu Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w przypadku:1) zawarcia Umowy na odległość tj. z wykorzystaniem Portalu dla Klienta pierwszego Karnetu w ramach Umowy w terminie czternastu dni od daty jego zakupu.
 1. W celu odstąpienia od Umowy, Nowy Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć w formie pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: Platinium Wellness sp. z o.o., ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi należność, przy czym w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na wyraźne żądanie Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.
 3. Po zakupie Karnetu za pośrednictwem Portalu dla Klienta faktura przesyłana jest na adres e-mail Klienta podany w Umowie.
 4. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem:1) poczty tradycyjnej na adres: Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,  Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków;2) poczty elektronicznej pod adresem: bok@fitnessplatinium.pl.
 5. Zasady korzystania z usług sieci klubów Smart Gym®, ich zakres praz wszelkie prawa i obowiązki związane z korzystaniem z usług w sieci Smart Gym® na podstawie kodów rabatowych otrzymanych przez Członka Klubu, określa Regulamin Świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć klubów Smart Gym® oraz Regulamin sieci Klubów Smart Gym® dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.smartgym.club. Wszelkie reklamacje lub skargi, a także spory z konsumentami związane z usługami świadczonymi w sieci Smart Gym® są rozstrzygane na zasadach i w sposób określony w regulaminach wskazanych w zdaniu poprzednim.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie

 

 

Platinium Wellness sp. z o.o.

ul. Juliusza Lea 116

30-133 Kraków

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od Umowy

Ja, niżej podpisany/a, ………………………………………….. (imię i nazwisko), zam. …………………………

……………………………………………………….. (adres), e-mail ………………………………………… oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) odstępuję od Umowy wynikających z zakupionego w dniu ……………………………………… Karnetu do sieci klubów Fitness Platinium.

                                                                                                                        ……………………………………….

Data

……………………………………….

Podpis Klienta

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SIEĆ KLUBÓW FITNESS PLATINIUM®
(obowiązuje od 9 stycznia 2018 roku)

Regulamin został sporządzony na podstawie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) i określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sieć klubów Fitness Platinium poprzez wykorzystanie strony internetowej pod adresem: www.fitnessplatinium.pl oraz adresem platinium.perfectgym.pl, udostępnianego w ramach tej strony Portalu dla Klientów oraz Live Chat.

§1. SŁOWNICZEK

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

1) Klub – klub Fitness Platinium® lub cała sieć klubów Fitness Platinium® za wyjątkiem klubów Fitness Platinium® w Zamościu, Radomiu oraz Jarosławiu.

1a)   Klub Bratysławska XXL – klub sieci Fitness Platinium® mieszczący się przy ul. Bratysławskiej 4 w Krakowie.

2) Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.

3) Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium® oraz wykupiła karnet i legitymuje się kartą klubową Fitness Platinium®.

4) Karta/Karta klubowa – karta klubowa Fitness Platinium® wydawana Członkom Klubu, potwierdzająca przynależność do Klubu.

5) Usługobiorca – Nowy Klient, Klient lub inna osoba korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną;

6) Nowy Klient – osoba niebędąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.

7) Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z vouchera lub jednorazowej wejściówki uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela w tym w szczególności Osoby towarzyszące korzystające z usług Klubu nieodpłatnie; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.

8) Umowa – Umowa o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium®, na warunkach wynikających z Regulaminu sieci Klubów oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.

9) Karnet – Karnet OPEN, Karnet HALF OPEN, Karnet OPEN Bratysławska lub Karnet promocyjny,

10) Karnet OPEN („Multikarnet”) – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®).

11) Karnet HALF OPEN – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®), z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić od godziny otwarcia Klubu jednak nie później niż przed godziną 16:00 lub w godzinach nocnych tj. poniedziałek – czwartek w godzinach: 23:00 – 6:30, piątek w godzinach: 23:00 – 8:00, sobota w godzinach: 20:00 – 8:00, niedziela w godzinach: 20:00 – 6:30.

11a)          Karnet OPEN Bratysławska –  abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu Bratysławska XXL przy ul. Bratysławskiej 4 w Krakowie oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni (Karnet Bratysławska nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®), którego pierwszy zakup, zakup kolejnych okresów aktywności i zawieszenie możliwe jest wyłącznie on-line z wykorzystaniem Portalu dla Klientów.

11b) Karnet Promocyjny – abonament uprawniający do korzystania z usług fitness lub innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu, którego zakres praw i obowiązków Członka Klubu, w tym zasady zmiany rodzaju karnetu i jego zawieszenia określają warunki promocji. Karnet Promocyjny może obowiązywać przez określony czas (tymczasowo) lub tylko w określonych Placówkach Klubu, w zależności od warunków promocji, w oparciu o które został wprowadzony.

12) Opłata administracyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Klient w związku z przerwaniem ciągłości karnetu lub zmianą jego rodzaju w wysokości 30,00 zł brutto. Opłata administracyjna w przypadku zmiany rodzaju Karnetu, nie jest pobierana gdy zmiana ta następuje z wykorzystaniem Portalu dla Klienta i o ile zmiana nastąpi w okresie trwania aktywności Karnetu. W przypadku uiszczenia opłaty administracyjnej Klient nie otrzymuje Karty i kłódki.

13) Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z przypisaniem członkostwa w klubach sieci Fitness Platinium® w tym wydaniem Karty, a w razie dostępności również kłódki w wysokości 30,00 zł brutto.

14) Zawieszenie karnetu/Zawieszenie – czynność dokonana przez Członka Klubu polegająca na zawieszeniu wykonywania Umowy o korzystanie z usług klubów Fitness Platinium® na nieprzerwalny okres 30 dni lub wielokrotności 30 dni (60 dni, 90 dni etc.), przy jednoczesnym utrzymaniu członkostwa w Klubie. Zgłoszenie zawieszenia przez Klienta musi nastąpić w trakcie trwania aktywności karnetu w sposób zgodny z §3 ust. 6 i następne Regulaminu klubu sieci Klubów. Okres zawieszenia liczony jest począwszy od dnia przypadającego po dniu do którego karnet pozostaje aktywny. Warunkiem skutecznego zawieszenia jest uiszczenie opłaty 20,00 zł w terminie 13 dni od pierwszego dnia zawieszenia.

15) Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, managerowie placówek Klubu, a w zakresie zawierania Umów także obsługa recepcji Klubu.

16) Usługodawca – spółka Platinium Wellness Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, REGON: 121499796 .

17) Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.

18) Strona internetowa – strona internetowa o adresie: pl.

19) Portal dla Klientów – fitnessplatinium.pl. Usługa dostępna na Stronie internetowej umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta jego Kontem. Dostęp do Portalu jest możliwy w placówkach Klubu poprzez użycie aplikacji Kiosk lub poza placówką Klubu poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon. Aplikacja Kiosk dostępna jest w wybranych placówkach Klubu.

20) Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi w Portalu dla Klientów dostępnych po zalogowaniu;

21) Live chat – dostępne na Stronie internetowej narzędzie do komunikowania się użytkowników Strony internetowej z Biurem Obsługi Klienta Klubów w czasie rzeczywistym.

22) Operator Systemu Płatności – podmiot, z którym Usługodawca podpisał umowę w celu umożliwienia Klientom dokonywania płatności wynikających ze świadczonych przez sieć klubów Fitness Platinium® usług.

23) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Klubów Fitness Platinium®.

24) Regulamin sieci Klubów – regulamin sieci klubów Fitness Platinium®.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin oraz Regulamin sieci Klubów jest udostępniony za pośrednictwem Strony internetowej oraz Portalu dla Klientów w formie umożliwiającej jego odzyskanie, odtworzenie, utrwalanie, w szczególności Regulamin może być zapisany na dysku i wydrukowany.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w nim określonych.

§3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Usługodawca umożliwia udostępnienie na indywidualne żądanie Usługobiorcy poprzez Stronę internetową wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, obejmujących w szczególności usługi, informacje dotyczące Klubu, przedsiębiorcy prowadzącego Kluby, profil działalności, formularz zapisu do newsletter, formularz rekrutacyjny, formularz zapisów na usługi dodatkowe, formularz zgłoszenia reklamacji oraz zgłoszenia szkody oraz informacje kontaktowe, co zapewniają specjalistyczne zakładki. Ponadto Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów lub Nowych Klientów usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu oraz zarządzaniu Kontem Klienta przy użyciu Portalu dla Klientów, usługę Live chat oraz udostępnia telefoniczną infolinię.
 2. Klient lub Nowy Klient chcąc korzystać z usług Klubu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz Regulaminu sieci Klubów, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez Kluby. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin sieci Klubów.
 3. Portal dla Klientów ma na celu umożliwienia rejestracji Nowych Klientów, zarządzania Kontem Klienta, zarządzania umowami Klienta (zakup, Zawieszenie lub zmiana Karnetu), dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez Kluby usługami, zarządzania zapisami na zajęcia zorganizowane, przeglądania historii umów i płatności.
 4. Świadczenie przez Usługobiorcę usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Strony internetowej, Portalu dla Klienta, umożliwieniu dokonania zakupu Karnetu, uiszczenia innych opłat z wyłączeniem przewidzianej Umową kary umownej, zarządzania Kontem Klienta jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty. Wysokość opłat określa obowiązujący w Klubie cennik usług.
 5. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony internetowej, dostępnych na niej formularzy, Portalu dla Klientów lub Live chat.
 6. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Strony internetowej lub Live chat umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli. W przypadku trwałego zamknięcia Konta Klienta (usunięcie) rozwiązuje się umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Aplikacji online, Live chat, Strony internetowej lub z Kiosku w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem Strony internetowej, Portalu dla Klienta oraz Live chat Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:1) połączenie z siecią Internet;
  2) System  operacyjny z  rodziny  Windows,  Linux,  OSX,  Android  lub iOS  w  wersji wspieranej   przez   producenta z uruchomionym  środowiskiem  graficznym  i z zainstalowaną ekran o rozdzielczości 1024 x 768 ppi;
  3) przeglądarką w stabilnej wersji wspieranej wersji, w trybie graficznym, posiadającą  włączoną  obsługę  JavaScript  i obsługującą  zapytania  typu  CORS  z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
 1. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony internetowej, Portalu dla Klienta oraz Live chat i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych drogą elektroniczną usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, Portalu dla Klienta, Live chat, w tym zmiany ich interfejsu. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług.
 3. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Usługobiorcą po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Usługobiorcę ostatniej czynności przy wykorzystaniu Portalu dla Klienta.

§5. TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej, Portalu dla Klientów, Live chat lub Kiosku.
 2. W razie uzyskania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.

§6. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU DLA KLIENTA

 1. Portal dla Klientów składa się z następujących funkcjonalności:1) rejestracyjnej służącej do rejestracji Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych;
  2) do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;
  3) zarządzania Kontem, gdzie Klient może aktualizować informacje o sobie;
  4) zarządzania Umowami, gdzie Klient może zakupić Karnet, Zawiesić Karnet lub go zmienić;
  5) płatności, gdzie Klient może dokonywać płatności za płatne usługi wynikające z Umowy; zarządzania zapisami na zajęcia zorganizowane;
  6) Historii Konta, gdzie Klient może przeglądać historię zakupów Karnetów i płatności
  7) odzyskania hasła do Konta w przypadku jego utraty.
 1. Założenie Konta Klienta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Portalu dla Klienta z zastrzeżeniem ust. 2a poniżej. Nowy Klient lub Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając odpowiednio opisane w nim pola. Następnie Nowy Klient lub Klient składa oświadczenia o udzieleniu lub nieudzieleniu zgód. Portal dla Klienta wskazuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług. Nowy Klient lub Klient zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym pełne i prawdziwe dane.

2a.  Założenie Konta Klienta dla osób korzystających z kart programów partnerskich odbywa się na wyraźną prośbę tych osób skierowaną na adres e-mail recepcji wybranej przez tego Klienta Placówki Klubu, w której taki Klient podaje imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, nr karty programu partnerskiego i jej rodzaj, datę urodzenia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Założenie Konta Klienta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia i korzystanie przez nią z usług rekreacyjno-sportowych Klubu, jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 2 powyżej oraz dostarczeniu do Placówki Klubu prawidłowo wypełnionego i podpisanego wymaganego oświadczenia przedstawiciela ustawowego. Nowy Klient, który nie ukończył 18 roku życia, po uzupełnieniu danych wskazanych w ust. 2 powyżej może rozpocząć korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych Klubu po doręczeniu do Placówki Klubu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe przedstawiciela ustawowego w zakresie określonym w tym formularzu.
 2. Po wypełnieniu formularza (po wprowadzeniu danych Klienta, o którym mowa w ust. 2a powyżej), na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres poczty elektronicznej, do Klienta zostanie wysłany e-mail z prośbą o aktywowanie Konta Klienta. Aktywacji Konta Klienta dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku „Aktywuj moje konto”.
 3. W celu zalogowania się do Portalu dla Klienta należy w odpowiednich polach podać adres e-mail podany przy rejestracji i zakładaniu Konta oraz wpisać podane podczas rejestracji hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.
 4. Po zalogowaniu do Konta Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim Kontem w sposób i w zakresie określonym w ust. 1 pkt. 3-7 niniejszego paragrafu.
 5. Zakończenie korzystania z Portalu dla Klienta następuje poprzez wylogowanie.
 6. Usługodawca może odmówić świadczenia usług w tym świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Nowego Klienta lub Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie sieci Klubów, a także w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu sieci Klubów lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych przedstawiciela ustawowego.
 7. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Portalu dla Klienta, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.
 8. Zasady składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy od świadczenia usług przez sieć Klubów określa Regulamin sieci Klubów.

§6a. ZASADY KORZYSTANIA Z FORMULARZY DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. W ramach Strony internetowej Usługodawca udostępnia formularz zapisu do newsletter, formularz rekrutacyjny, formularz zapisów na usługi dodatkowe, formularz zgłoszenia reklamacyjny oraz zgłoszenia szkody.
 2. W celu zapisu do newsletteru, Usługobiorca winien podać we właściwym formularzu dostępnym na Stronie internetowej swój adres poczty elektronicznej, na który to adres e-mail Usługodawca będzie przesyłał wiadomości zawierające informację handlową dotyczące oferty Usługodawcy, akcjach promocyjnych, konkursów. Z otrzymywania newsletteru Usługobiorca może zrezygnować w każdym czasie.
 3. Usługodawca na Stronie internetowej zamieszcza informacje o prowadzonych rekrutacjach na wskazane stanowiska pracy oraz umożliwia składanie aplikacji. W celu złożenia aplikacji w ramach wybranej przez Usługobiorcę oferty pracy, Usługobiorca winien podać we właściwym formularzu wymagane dane oraz załączyć CV oraz list motywacyjny, a ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz wysłać aplikację.
 4. Usługodawca może zaoferować, wedle własnego uznania, jednorazową, dodatkową usługę, skorzystanie z której będzie możliwe po uprzednim zapisaniu się przez osobę, do której oferta ta zostanie skierowana, z wykorzystaniem formularza zapisów na usługi dodatkowe. Po wypełnieniu i przesłaniu przez osobę, o której mowa w zdaniu poprzednim takiego formularza zapisanie się przez nią na usługę dodatkową zostanie potwierdzone w formie mailowej bądź telefonicznej.
 5. Usługodawca na Stronie internetowej zamieszcza formularz zgłoszenia reklamacji oraz formularz zgłoszenia szkody. W celu zgłoszenia reklamacji bądź zgłoszenia szkody, Usługobiorca winien podać we właściwym formularzu wymagane dane, a ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a następnie wysłać zgłoszenie. Rozpatrywanie zgłoszeń odbywa się na zasadach określonych w §9 Regulaminu.

§7. LIVE CHAT

 1. Celem zapewnienia użytkownikom Strony internetowej bieżącego kontaktu z konsultantem Biura Obsługi Klienta , w ramach którego udzielane będą podstawowe informacje o funkcjonowaniu sieci Fitness Platinium® i poszczególnych Klubów, Usługodawca udostępnia Live chat. Celem uniknięcia wątpliwości Usługodawca informuje, że za pośrednictwem Live chat nie dokonuje się zapisów na Zajęcia zorganizowane, sprzedaży Karnetów, jednorazowych wejściówek ani innych usług, nie rozpatruje reklamacji i skarg, a ponadto ze względów zapewniania zasad weryfikacji Klientów nie przyjmuje się oświadczeń o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu albo rozwiązaniu oraz oświadczeń w przedmiocie wycofania udzielonych zgód.
 2. Celem skorzystania z Live chat należy wybrać okienko Live chat, sformułować treść wiadomości i kliknąć w przycisk „Wyślij”.
 3. Live chat umożliwia wysyłanie wiadomości w trybie online oraz w trybie offline, przy czym tryb online oznacza, że konsultant sieci Klubów jest dostępny na Live chat natomiast tryb offline oznacza, że konsultant sieci Klubów nie jest dostępny na Live chat. Komunikator Live chat zawiera aktualną w chwili jego włączenia informację o trybie online albo offline.
 4. Live chat w trybie online jest dostępny w godzinach od 8:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W innych dniach i godzinach niż określone w zdaniu poprzednim Live chat jest w trybie offline.
 5. Konsultanci sieci Klubów udzielają informacji w odpowiedzi na pytania skierowane z wykorzystaniem Live chat według kolejności wpływu, w miarę możliwości na bieżąco, o ile Live chat w chwili wysłania wiadomości jest w trybie online. Odpowiedzi na wiadomości skierowane w trybie offline kierowane są w miarę możliwości niezwłocznie po aktywowaniu Live chat do trybu online.

§8. BIURO OBSŁUGI KLIENTA – KONTAKT TELEFONICZNY

 1. Usługodawca zapewnia udzielanie informacji o Klubach i zasadach korzystania i świadczenia usług w Klubach w drodze kontaktu telefonicznego z konsultantami Biura Obsługi Klienta. Celem uniknięcia wątpliwości Klub informuje, że za pośrednictwem kontaktu telefonicznego nie dokonuje się zapisów na Zajęcia zorganizowane, sprzedaży Karnetów, jednorazowych wejściówek ani innych usług, nie rozpatruje reklamacji i skarg, a ponadto ze względów zapewniania zasad weryfikacji Klientów nie przyjmuje oświadczeń o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu albo rozwiązaniu oraz oświadczeń w przedmiocie wycofania udzielonych zgód.
 2. Informacje o godzinach pracy Biura Obsługi Klienta oraz numerze kontaktowym zamieszczone zostały na Stronie internetowej.

§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych droga elektroniczną mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma u managera Klubu w placówce Klubu, poprzez formularz reklamacyjny dostępny na Stronie internetowej bądź poprzez przesłanie listem na adres: Fitness Platinium, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków z dopiskiem „Reklamacja” albo drogą elektroniczną na adres bok@fitnessplatinium.pl.
 2. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.
 3. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń.
 4. Informacje na temat pozasądowych metod rozstrzygania sporów zawiera Regulamin Sieci Klubów Fitness Platinium.

§10. ZMIANA REGULAMINU

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.
 2. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu.
 3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
 4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

§11. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Platinium Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, REGON: 121499796. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., 2135 z późn. zm.) (dalej: Ustawa).
 2. Usługobiorcy mogą korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną anonimowo, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych. W przypadku jednak niedozwolonego skorzystania z usług (tj. niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa) Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w zakresie niezbędnym do ustalenia ich odpowiedzialności. Klub powiadomi Usługobiorców o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 3. Usługodawca przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Klub z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności Klub zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Klub sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 18-19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) oraz art. 23 ust. 1, 3 i 5 Ustawy. Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Usługodawcą, a Klientem i Nowym Klientem, w calu marketingu produktów własnych oraz prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty powiązane z Usługodawcą kapitałowo lub osobowo.
 7. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względów na jego szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.

§12. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte za pośrednictwem Strony internetowej jak również Portalu dla Klientów stanowią przedmiot ochrony zgodnie z ustawą o prawie autorskim, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek polu eksploatacji jest zabronione.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Strony internetowej, Portalu dla Klientów lub Live chat z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta, Nowego Klienta, Klub lub Usługodawcę.
 3. Szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet w tym ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest działalność tzw. hakerów mająca na celu włamanie się do systemu Usługodawcy oraz Klienta lub Nowego Klienta oraz możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, takich jak „konie trojańskie”, „robaki”. Celem uniknięcia zagrożeń z tym związanych zaleca się stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Klub informuje, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk, o których mowa w zdaniu pierwszym, jednakże Klient i Nowy Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami.
 4. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem:
  1) poczty tradycyjnej na adres: Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,  Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków;
  2) poczty elektronicznej pod adresem: bok@fitnessplatinium.pl

DO POBRANIA:

Załącznik 1 do Regulaminu sieci klubów – oświadczenie od odstąpieniu od umowy możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 9.01.2018 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 09.01.2018 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 2.11.2017 do 08.01.2018 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 2.11.2017 do 08.01.2018 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium – obowiązujący od 1.09.2017 r. do 1.11.2017 możesz pobrać tutaj.

Poprzednie wersje regulaminów obowiązujące do 31-08-2017 możesz pobrać tutaj.