Kraków Aleksandry 11

Tutaj możesz zapoznać się z:
•Regulaminem klubów Fitness Platinium
•Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć klubów Fitness Platinium

 

REGULAMIN KLUBÓW FITNESS PLATINIUM®

(obowiązujący od dnia 1 lutego 2022 r.)

 

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług sieci klubów Fitness Platinium®, w szczególności jako strona Umowy o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium® na podstawie Karnetu, Wejścia jednorazowego oraz korzystających na podstawie warunków promocji.

 

§ 1. Słowniczek:

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

 1. Klub – klub Fitness Platinium® lub cała sieć klubów Fitness Platinium® za wyjątkiem klubów Fitness Platinium® w Zamościu, Radomiu oraz Jarosławiu.

1a. Klub Bratysławska XXL – klub sieci Fitness Platinium® mieszczący się przy ul. Bratysławskiej 4 w Krakowie.

1b. Klub Al. Pokoju 16 XXL – klub sieci Fitness Platinium ® mieszczący się przy Al. Pokoju 16 w Krakowie.

1c. Klub Solvay XXL – klub sieci Fitness Platinium® mieszczący się przy ul. Zakopiańskiej 105 w Krakowie.

1d. Klub Cystersów – klub sieci Fitness Platinium® mieszczący się przy ul. Cystersów 26 w Krakowie.

 1. Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.
 2. Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium® oraz wykupiła karnet.
 3. Karta/Karta klubowa – karta wydawana od dnia 11 sierpnia 2021 r. wyłącznie Klientom, którzy przy lub po zakupie Karnetu lub Wejścia jednorazowego z przyczyn technicznych nie otrzymali Identyfikatora (który samodzielnie umożliwia wejście do Klubu), ale którzy uiścili opłatę za Kartę Klubu w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) brutto i w oparciu o Kartę Klubu oraz przypisany do niej dodatkowo Identyfikator mogą bez przeszkód technicznych wejść do Klu

4a. Identyfikator – umożliwiający wejście do Klubu, indywidualnie nadany przez system teleinformatyczny Sieci Klubów Fitness Platinium® Klientowi kod generowany podczas rejestracji lub podczas zakończenia procesu rejestracji na podstawie wybranych punktów z biometrycznego skanu palca Klienta. Identyfikator nie stanowi skanu linii papilarnych ani skanu wzoru biometrycznego palca Klienta, nie pozwala na odtworzenie linii papilarnych czy wzoru biometrycznego palca Klienta.

 1. Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.
 2. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z programu partnerskiego akceptowanego przez Właściciela, vouchera lub Wejścia jednorazowego uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela w tym w szczególności Osoby towarzyszące korzystające z usług Klubu nieodpłatnie; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią, zgodne ze wzorem oświadczenia dostępnego na stronie internetowej lub w recepcji Klubu.
 3. Osoba towarzysząca – Klient niebędący Członkiem Klubu, korzystający z usług świadczonych w Klubie na podstawie i w zakresie określonym przez warunki promocji określonej w odrębnym regulaminie. Osoba towarzysząca wchodzi do Klubu z Członkiem Klubu lub innym Klientem uprawnionym do korzystania z usług Klubu, bez konieczności nabycia Wejścia jednorazowego. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do założenia Konta w Portalu dla Klienta.
 4. Umowa – Umowa o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium®, na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.
 5. Karnet – Karnet OPEN, Karnet HALF OPEN, Karnet OPEN Bratysławska, Karnet OPEN Al. Pokoju 16, Karnet OPEN Solvay, Karnet Przekorzystny 360 dni, Karnet OPEN 3 dni lub Karnet Promocyjny.
 6. Karnet OPEN („Multikarnet”) – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®). Karnet OPEN może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium®.

10a. Karnet Przekorzystny 360 dni – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 360 dni za cenę określoną w obowiązującym cenniku, płatną w 12 ratach (Karnet Przekorzystny 360 dni nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®). Karnet Przekorzystny 360 dni jest karnetem sieciowym, tj. uprawnia do korzystania z usług we wszystkich placówkach Sieci Klubów Fitness Platinium® za wyjątkiem klubów Fitness Platinium® w Zamościu, Radomiu oraz Jarosławiu.

 1. Karnet HALF OPEN – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karnet HALF OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®), z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić od godziny otwarcia Klubu jednak nie później niż przed godziną 16:00 lub w godzinach nocnych tj. poniedziałek – czwartek w godzinach: 23:00 – 6:30, piątek w godzinach: 23:00 – 8:00, sobota w godzinach: 20:00 – 8:00, niedziela w godzinach: 20:00 – 6:30. Karnet HALF OPEN może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium®.

11a. Karnet OPEN Bratysławska – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych

zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu Bratysławska XXL przy ul. Bratysławskiej 4 w Krakowie oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN Bratysławska nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®). Karnet OPEN Bratysławska może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium®.

11b. Karnet Promocyjny – abonament uprawniający do korzystania z usług fitness lub innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu, którego zakres praw i obowiązków Członka Klubu, w tym należne opłaty, zasady zmiany rodzaju karnetu i jego zawieszenia określają warunki promocji. Karnet Promocyjny może obowiązywać przez określony czas (tymczasowo) lub tylko w określonych Placówkach Klubu, w zależności od warunków promocji, w oparciu o które został wprowadzony.

11c. Karnet OPEN Al. Pokoju 16 – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu Al. Pokoju 16 XXL oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN Al. Pokoju 16 nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®). Karnet OPEN Al. Pokoju 16 może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium®.

11c1. Karnet OPEN Solvay – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu Solvay XXL przy ul. Zakopiańskiej 105 w Krakowie oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN Solvay nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®). Karnet OPEN Solvay może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium®.

11d.Karnet OPEN 3 dni – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 3 dni (Karnet OPEN 3 dni nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®). Karnet OPEN 3 dni może zakupić wyłącznie Klient, który przed zakupem tego Karnetu nie korzystał odpłatnie z usług Klubu (ani nie nabył odpłatnie produktu w sklepie internetowym Fitness Platinium). Karnet OPEN 3 dni można zakupić wyłącznie jeden raz.

11e. Wejście jednorazowe – uprawnienie do skorzystania z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie jednego Klubu oraz dostępu do siłowni tego Klubu w terminie wybranym podczas zakupu tego Wejścia (termin ważności Wejścia jednorazowego), przy czym po wyjściu z Klubu ponowne wejście nie jest możliwe na podstawie tego samego Wejścia jednorazowego. Wejście jednorazowe można zakupić na termin przypadający w okresie 45 dni od dnia zakupu tego Wejścia jednorazowego.

 1. Opłata administracyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Klient w związku z przerwaniem ciągłości karnetu na okres 30 dni lub ich wielokrotność lub zmianą jego rodzaju w wysokości: 90,00 zł brutto przy zakupie Karnetu Przekorzystnego 360 dni lub 30,00 zł brutto przy zakupie innego rodzaju Karnetu, z zastrzeżeniem, że w przypadku Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej jest to bezzwrotna opłata związana z przypisaniem członkostwa lub zakupem Wejścia jednorazowego w wysokości określonej w ust. 21 poniżej. W przypadku uiszczenia opłaty administracyjnej Klient nie otrzymuje kłódki.
 2. Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient lub Klient, który był wcześniej uprawniony do korzystania z usług na podstawie Karnetu OPEN 3 dni w związku z przypisaniem członkostwa w klubach sieci Fitness Platinium® w wysokości: 90,00 zł brutto przy zakupie Karnetu Przekorzystnego 360 dni lub 30,00 zł brutto przy zakupie innego rodzaju Karnetu, z zastrzeżeniem, że w przypadku Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej jest to bezzwrotna opłata związana z przypisaniem członkostwa lub zakupem Wejścia jednorazowego w wysokości określonej w pkt 21 poniżej. W ramach opłaty aktywacyjnej Właściciel Sieci Klubów może wydać kłódkę.
 3. Zawieszenie karnetu/Zawieszenie – czynność dokonana przez Członka Klubu polegająca na zawieszeniu wykonywania Umowy o korzystanie z usług klubów Fitness Platinium® w formie Karnetu (z wyłączeniem Karnetu OPEN 3 dni) na okres 30 dni lub wielokrotności 30 dni (60 dni, 90 dni etc.), przy jednoczesnym utrzymaniu członkostwa w Klubie.
 4. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, managerowie placówek Klubu.
 5. Właściciel – spółka Smart Platinium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000848119, NIP: 6772454342, REGON: 386425890.
 6. Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji.
 7. Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
 8. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: fitnessplatinium.pl.
 9. Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie, zawieszanie karnetu, opłacenie Wejścia jednorazowego, kar umownych, podgląd opłaconych karnetów i Wejść jednorazowych). Dostęp do Portalu jest możliwy w placówkach Klubu poprzez użycie Kiosku lub poza placówką Klubu poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon za pośrednictwem strony internetowej.

20a. Kiosk urządzenie teleinformatyczne z zastosowanym oprogramowaniem, umożliwiające przetwarzanie i przechowywanie danych, służące do rejestracji Nowych Klientów, do zarządzania indywidualnym kontem Klienta w systemie teleinformatycznym sieci Fitness Platinium oraz do dokonywania płatności. Kioski znajdują się w Placówkach Klubu.

 1. Ścieżka alternatywna – uzyskanie prawa do korzystania z usług oferowanych przez Klub z pominięciem przekazania danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych przez Klienta. Skorzystanie z usług oferowanych przez Klub na warunkach Ścieżki alternatywnej możliwe jest wyłącznie podczas obecności personelu Klubu oraz po uprzedniej, każdorazowej weryfikacji tożsamości Klienta przez personel Klubu, bez konieczności posiadania Identyfikatora lub Identyfikatora i Karty Klubu, z zastrzeżeniem, że przy zakupie Karnetu Przekorzystnego 360 dni korzystanie ze Ścieżki alternatywnej w związku z przypisaniem członkostwa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty aktywacyjnej lub administracyjnej w wysokości 100,00 zł (sto złotych) brutto, przy zakupie innego Karnetu korzystanie ze Ścieżki alternatywnej w związku z przypisaniem członkostwa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty aktywacyjnej lub administracyjnej w wysokości 40,00 zł (czterdzieści złotych) brutto, a przy zakupie Wejścia jednorazowego korzystanie ze Ścieżki alternatywnej wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty aktywacyjnej lub administracyjnej w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) brutto.
 2. Dokument tożsamości – ważny dokument, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość Klienta, zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie, wydany przez organ administracji publicznej (w szczególności dowód osobisty, paszport, karta pobytu, prawo jazdy) szkołę (legitymacja szkolna, legitymacja studencka). Dokumentem tożsamości nie są identyfikatory służbowe. Przez dokument tożsamości rozumie się również okazanie ekranu urządzenia mobilnego Klienta zawierające dane osobowe tego Klienta wyświetlone za pomocą aplikacji mObywatel.

 

§ 2. Zakres usług

 1. Klub świadczy usługi rekreacyjno–sportowe takie jak: siłownia, zajęcia fitness itp. znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej fitnessplatinium.pl.
 2. Oferta Klubu dostępna jest również w poszczególnych placówkach Klubu, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana ustnie przez personel Klubu.
 3. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu także na podstawie posiadanego vouchera bądź na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela.
 4. Sprzęt używany w placówkach Klubu jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
 5. Klub organizując różnego rodzaju imprezy zewnętrzne i wewnętrzne rozdaje zaproszenia do skorzystania z usługi w Klubie.
 6. Zaproszenia są imienne i uprawniają do skorzystania z usług Klubu w oznaczonych na zaproszeniu terminach ważności – siedmiu, czternastu lub trzydziestu dni. Klient ma możliwość wykorzystania zaproszenia w okresie do 3 miesięcy od daty jego otrzymania, chyba że zaproszenie wskazuje inną datę obowiązywania. Zaproszenie nie uprawnia do korzystania z usług klubu przez inną osobę, niż ta która je otrzymała.
 7. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób nie będących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w placówkach Klubu lub na stronie internetowej danej placówki Klubu.
 8. Wchodzenie do Klubu (w tym również do części Klubu znajdującej się przed bramką wejściową) przez osoby poniżej 15 roku życia jest zakazane. Personel Klubu może poprosić o natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu przez osobę poniżej 15 roku życia, a także podjąć środki przewidziane przepisami prawa w celu zagwarantowania osobie niepełnoletniej właściwej opieki.
 9. W poszczególnych Klubach mogą być prowadzone wyznaczone przez Właściciela określone strefy, stanowiące integralną część Klubu, które dostępne są wyłącznie dla Klientów posiadających aktywny Karnet w rozumieniu niniejszego Regulaminu i korzystanie z których jest możliwe wyłącznie w celu w jakim zostały utworzone. Wejście do poszczególnych stref może odbywać się na analogicznych zasadach jak wejście do Klubu, a szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych stref mogą określać regulaminy korzystania z tych stref zamieszczone w tych strefach.
 10. Zasady świadczenia usług EMS określa odrębny regulamin. Usługi EMS są przeznaczone dla osób od 16. roku życia.

 

§ 3. Członkostwo w Klubie

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z wszelkich usług oferowanych przez Klub, w tym na zakup Karnetów lub Wejść jednorazowych oraz pod warunkiem złożenia wymaganych oświadczeń, w tym oświadczenia o ponoszeniu przez przedstawiciela ustawowego odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta będącego osobą niepełnoletnią.
 3. Podstawą przynależności do Klubu jest umowa zawierana na czas określony. Uprawnienia wynikające z Umowy zakupu Karnetu lub Wejścia jednorazowego zapisywane są na Koncie Klienta w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Klienta lub Nowego Klienta Karnetu lub Wejścia jednorazowego.
 4. Karnet jest aktywny od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych w sieci klubów Fitness Platinium®. Na życzenie Klienta może zostać aktywowany w innym terminie, nie później jednak niż w okresie 45 dni od zawarcia przedmiotowej Umowy.
 5. Umowa na zakup Karnetu na okres 30 dni zostaje przedłużona na dalszy czas oznaczony 30-tu dni, w razie zgłoszenia przez Klienta woli dalszego trwania Umowy przed jej wygaśnięciem oraz wykupu odpowiedniego karnetu(w tym również poprzez wyrażenie zgody na dokonywanie cyklicznych płatności kartą płatniczą). Potwierdzeniem przedłużenia Umowy jest stosowny zapis w systemie prowadzonym przez Klub. Po przedłużeniu Umowy Klient ma prawo korzystać z oferty Klubu w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu.
 6. Członek Klubu ma prawo Zawiesić karnet na okres równy 30 dni lub ich wielokrotności, chyba że posiada w stosunku do Klubu zadłużenie z jakiegokolwiek tytułu. Zgłoszenie Zawieszenia Karnetu przez Klienta musi nastąpić w trakcie aktywności karnetu za pośrednictwem Portalu dla Klienta. Okres zawieszenia karnetu, o którym mowa w zdaniu powyżej będzie liczony począwszy od dnia wskazanego przez Klienta. Zawieszenie Karnetu skuteczne z datą wsteczną nie jest możliwe.
 7. Przez okres zawieszenia Karnetu Członek Klubu nie może korzystać z usług świadczonych w klubach sieci Fitness Platinium® na podstawie Karnetu jednakże zachowuje Członkostwo w Klubie.
 8. Członek Klubu z tytułu zawieszenia karnetu na okres 30 dni ponosi bezzwrotną opłatę w wysokości 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych). W przypadku chęci zawieszenia karnetu na okres stanowiący wielokrotność 30 dni, Klient zobowiązany jest zapłacić, oprócz kwoty, o której mowa w zdaniu 1, dodatkową bezzwrotną opłatę w wysokości 20,00 zł brutto za każdy kolejny 30-dniowy okres zawieszenia. Opłata, o której mowa w zdaniu 1 jest warunkiem skutecznego zawieszenia. Klient ma obowiązek uiścić opłatę za zawieszenie w okresie obowiązywania zakupionego wcześniej zawieszenia, w przeciwnym razie Klient traci Członkostwo w Klubie.
 9. Zawieszenie jest możliwe w dowolnym momencie obowiązywania karnetu.

9a. Klient może odwiesić Karnet poprzez Kiosk lub za pośrednictwem strony internetowej. W przypadku odwieszenia Karnetu przed upływem czasu, na jaki Karnet został zawieszony, pozostałe, niewykorzystane dni zawieszenia przepadają, a Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu części opłaty za niewykorzystany okres Zawieszenia Karnetu.

 1. uchylono
 2. uchylony
 3. Uprawnienia wynikające z Umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
 4. Do korzystania z jednego Karnetu zakupionego przez przedsiębiorcę uprawniona jest jedna osoba fizyczna wskazana przez przedsiębiorcę, która została uprawniona do korzystania z usług Klubu na podstawie tego Karnetu.
 5. usunięto
 6. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane w Portalu dla Klienta na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.
 7. Jeżeli Członek Klubu korzystający z usług Klubu na podstawie Identyfikatora i Karty, nie posiada przy sobie Karty ani dokumentu tożsamości, nie może skorzystać z usług Klubu.
 8. Klub akceptuje Karty typu MultiSport i inne tego typu karty lub systemy partnerskie wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z podmiotami oferującymi te karty/systemy partnerskie i na zasadach wynikających z tych Umów.
 9. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart/korzystające z w/w systemów partnerskich zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 10. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty klubowej przez osobę korzystająca z usług Klubu na podstawie Identyfikatora i Karty powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu na rzecz sprzedawcy w recepcji Klubu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych). Opłata ta jest bezzwrotna.
 11. Klub ze względu na jakość świadczonych usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu sprzedawanych karnetów oraz zablokowania dalszej sprzedaży.
 12. W ramach opłaty aktywacyjnej lub administracyjnej Członek Klubu posiadający aktywny Karnet Przekorzystny 360 dni jest uprawniony do otrzymania w każdym kolejnym 30-dniowym okresie czasu (liczonym począwszy od pierwszego dnia obowiązywania Karnetu Przekorzystnego 360 dni z uwzględnieniem ewentualnych zawieszeń tego Karnetu) maksymalnie 4 kodów rabatowych uprawniających tego Członka Klubu do korzystania z usług sieci klubów fitness prowadzonych przez Smart Platinium sp. z o.o. pod znakiem Smart Gym®. W przypadku gdy do zakończenia danego 30-dniowego okresu aktywności Karnetu Przekorzystnego 360 dni Członkowi Klubu pozostaje mniej niż 4 dni, Członek Klubu może otrzymać tyle kodów rabatowych do sieci Smart Gym® ile pozostało mu dni do zakończenia tego 30-dniowego okresu aktywności Karnetu Przekorzystnego 360 dni. W celu otrzymania kodu rabatowego Klient zobowiązany jest skontaktować się mailowo z Biurem Obsługi Klienta Sieci Klubów Fitness Platinium w dniach i godzinach jego pracy wskazanych na stronie internetowej. Warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest posiadanie Konta w Panelu Klienta Sieci Klubów Smart Gym prowadzonej przez Smart Platinium sp. z o.o. oraz podanie w wiadomości e-mail skierowanej do Biura Obsługi Klienta Sieci Klubów Fitness Platinium danych umożliwiających identyfikację tego Konta i potwierdzenie korzystania z tego Konta przez Członka Klubu uprawnionego do otrzymania kodu rabatowego. Kod rabatowy Klient może otrzymać wyłącznie w dniach, godzinach oraz w sposób określony w niniejszym ustępie.
 13. Kod rabatowy, o którym mowa w ust. 21 powyżej jest ważny do końca miesiąca kalendarzowego, w którym Członek Klubu otrzymał dany kod rabatowy. Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim Członek Klubu nie ma możliwości wykorzystania kodu rabatowego, ani otrzymania nowego kodu rabatowego w zamian za kod rabatowy niewykorzystany.
 14. Z kodów rabatowych do sieci Smart Gym®, o których mowa w ust. 21 powyżej może korzystać wyłącznie Członek Klubu.

 

§ 31. Szczególne zasady korzystania z Klubu w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

 1. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 Właściciel Sieci Klubów Fitness Platinium zobowiązany jest do świadczenia usług rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych. W związku z tym w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 świadczenie usług rekreacyjno-sportowych będzie miało miejsce na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie z uwzględnieniem wyjątkowych, odmiennych rozwiązań określonych w niniejszym paragrafie 31. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego paragrafu a treścią innych postanowień niniejszego Regulaminu, w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Klient nie jest uprawniony do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych jeśli:
 3. a) zaobserwował u siebie objawy choroby zakaźnej (w takim wypadku powinien udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej);
 4. b) jest objęty kwarantanną lub izolacją;
 5. c) miał w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 6. Jeśli u Klienta występują niepokojące objawy choroby, Klient powinien niezwłocznie opuścić Klub i jak najszybciej udać się transportem indywidualnym (własnym transportem Klienta lub transportem sanitarnym) do domu albo do oddziału zakaźnego placówki medycznej.
 7. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 mogą występować ograniczenia w korzystaniu z Klubu, w formie np. wyłączenia lub ograniczenia pewnych sal, stref lub usług np. poprzez zmniejszenie liczby osób przebywających na danej powierzchni, ilości dostępnych urządzeń i sprzętu, liczby lub czasu trwania poszczególnych zajęć zorganizowanych lub innych. Ponadto w okresie tym w każdym Klubie będzie się również odbywać przerwa techniczna na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.
 8. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 mogą występować ograniczenia co do liczby Klientów mogących przebywać w Klubie lub danej sali lub strefie w jednym czasie i w takim wypadku decyduje kolejność przyjścia Klienta do Klubu. Wejście Klienta do Klubu może być tym samym związane z koniecznością oczekiwania. Oczekiwanie możliwe jest wyłącznie poza terenem Klubu z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości.
 9. Przed wejściem do Klubu, jak również przed wejściem do danej sali lub strefy, Klient powinien każdorazowo zapoznać się z aktualnymi informacjami umieszczonymi każdorazowo w strefie wejściowej do Klubu lub tej sali lub strefy, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu. Klient powinien każdorazowo przestrzegać wszelkich wskazanych powyżej wymagań i zasad.
 10. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 zasady wejść do Klubu wynikające z aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych mogą być odmienne aniżeli określone w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu. W szczególności w okresie tym wejście do Klubu może odbywać się np. każdorazowo z pomocą pracownika Klubu uprawnionego do weryfikacji tożsamości Klienta i bez dokonywania skanowania danych biometrycznych w postaci danych daktyloskopijnych Klienta.
 11. Przy stanowisku recepcji poza personelem Klubu może znajdować się tylko jedna osoba. Oczekiwanie na obsługę przy recepcji odbywa się z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości.
 12. Każdy Klient zobowiązany jest do jak najczęstszego mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Klubie oraz dezynfekowania rąk, w tym w szczególności przed i po skorzystaniu z usług rekreacyjno-sportowych, przed i po treningu oraz przed i po skorzystaniu z toalety.
 13. Każdy Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania szafki w szatni zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z szafki, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z szafki.
 14. Klient zobowiązany jest do zachowania odległości od innych osób zalecanej aktualnie przez uprawnione do tego organy. Klient nie może korzystać z określonego sprzętu do ćwiczeń, jeśli na urządzeniu obok ćwiczy już inny Klient.
 15. Każdy Klient zobowiązany jest przez cały czas korzystania z usług rekreacyjno-sportowych do posiadania przy sobie i używania własnego ręcznika.
 16. Każdy Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania każdego urządzenia lub przyrządu do ćwiczeń zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z tego urządzenia lub przyrządu, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z niego.
 17. Właściciel zapewnia środki do dezynfekcji rąk, które są przeznaczone wyłącznie do tego celu. Właściciel zapewnia również środki do dezynfekcji przeznaczone do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu. Klient jest zobowiązany do dezynfekowania szafki w szatni, jak również poszczególnych urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu wyłącznie z wykorzystaniem środków do dezynfekcji dostarczonych przez Właściciela i umieszczonych w miejscach do tego wyznaczonych. Środki do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu zostały zapewnione przez Właściciela z uwzględnieniem rodzaju materiałów, z jakich wykonano poszczególne urządzenia, przyrządy i inne wyposażenie Klubu i są odpowiednie do ich dezynfekcji. Zakazane jest dokonywanie dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu z wykorzystaniem własnych środków Klienta lub z wykorzystaniem środków do dezynfekcji rąk. Dokonywanie dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu z wykorzystaniem własnych środków Klienta lub z wykorzystaniem żelu do dezynfekcji rąk może prowadzić do uszkodzenia urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu, za co odpowiedzialność w takim wypadku ponosi Klient.
 18. Zaleca się korzystanie przez Klientów z własnych pomocy podczas ćwiczeń (typu maty). Klient jest zobowiązany sprawować osobistą pieczę nad swoimi rzeczami albo pozostawić je w szatni w zamkniętej szafce zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszego Regulaminu.
 19. Właściciel Sieci Klubów Fitness Platinium informuje, że Klienci z grupy wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60-go roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) powinny rozważyć decyzję o korzystaniu z Klubu w godzinach najmniej popularnych albo korzystaniu z Klubu po ustaniu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.
 20. W wypadku naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Klubu wynikających z niniejszego paragrafu, jak również z aktualnych wytycznych i informacjami umieszczonymi każdorazowo w Klubie, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu, personel Klubu jest uprawniony do upomnienia Klienta, a w wypadku niedostosowania się do w/w zasad również do poproszenia o opuszczenie Klubu. W wypadku rażącego lub uporczywego naruszenia w/w zasad lub postanowień niniejszego paragrafu, zastosowanie znajduje również § 7 ust. 5 Regulaminu.
 21. W celu umożliwienia Smart Platinium sp. z o.o. (Administrator) realizacji zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i ustalenia osób obecnych w klubie w czasie wystąpienia u innej osoby przebywającej w klubie niepokojących objawów chorobowych lub ustalenia osób, które miały kontakt z zakażonym lub chorym na COVID-19 i poinformowania o tym fakcie właściwych osób przez właściwego Inspektora Sanitarnego, dane osobowe klienta w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu mogą być przetwarzane przez Administratora w ww. celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO przez okres 3 tygodni oraz udostępniane właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu na jego żądanie. Pozostała treść klauzuli informacyjnej znajduje się w § 10 Regulaminu.
 22. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 organy do tego upoważnione, w tym organy rządowe oraz organy inspekcji sanitarnej mogą wydawać i zmieniać szczegółowe, wiążące Właściciela i Klientów wytyczne, nakazy, zakazy i zalecenia, do których stosowania zobowiązany będzie Właściciel oraz Klienci, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 23. We wszelkich sprawach związanych z zasadami działania Klubu w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 można kontaktować się z Właścicielem drogą mailową na adres mailowy: pomoc@fitnessplatinium.pl.

§ 32. uchylony

§ 4 Zasady korzystania z usług Klubu

 1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych lub konkursowych organizowanych przez Właściciela, bądź kodów rabatowych po wypełnieniu formularzy rejestracyjnych z wykorzystaniem Kiosku lub strony internetowej oraz po uzyskaniu Identyfikatora, Identyfikatora i Karty Klubu bądź na warunkach Ścieżki alternatywnej. Zastrzega się, że Klienci korzystający z usług Klubu na warunkach Ścieżki alternatywnej mogą rozpocząć korzystanie z usług Klubu wyłącznie w godzinach obecności personelu Klubu. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po spełnieniu w szczególności poniższych warunków. Wejście do Klubu jest możliwe:

– w przypadku Klientów posiadających sam Identyfikator poprzez przyłożenie przez Klienta palca użytego przy procesie rejestracji do skanera wzoru biometrycznego, znajdującego się przy bramce umożliwiającego odczytanie przez system Identyfikatora oraz przejście przez bramkę; albo

– w sytuacjach braku możliwości wejścia na podstawie samego Identyfikatora poprzez przyłożenie przez Klienta Karty Klubu i palca użytego przy procesie rejestracji do skanera wzoru biometrycznego, znajdującego się przy bramce umożliwiającego odczytanie przez system przypisanego do tej Karty dodatkowo Identyfikatora oraz przejście przez bramkę; albo

– w przypadku Klientów, którzy korzystają z usług Klubu na warunkach Ścieżki alternatywnej (nie posiadających Identyfikatora) poprzez rejestrację każdej wizyty w placówce Klubu po zalogowaniu się do swojego Konta z wykorzystaniem Kiosku, a następnie pozytywne przejście przeprowadzanej przez personel Klubu weryfikacji tożsamości Klienta z jego dokumentem tożsamości. Zastrzega się, że Klienci korzystający z usług na warunkach Ścieżki alternatywnej mogą wejść do Klubu wyłącznie w obecności personelu Klubu.

Niedopuszczalnym jest przechodzenie przez bramkę przez więcej niż jedną osobę jednocześnie jak również wpuszczenie innych osób z wykorzystaniem własnego Identyfikatora lub Identyfikatora i Karty. W przypadku zmiany przez Klienta sposobu wejścia do Klubu może zostać naliczona opłata w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) brutto, przy czym przez zmianę sposobu wejścia rozumie się każdorazowe zaznaczenie lub odznaczenie w Portalu dla Klientów checkboxa zawierającego oświadczenie o wyrażeniu stosownej zgody związanej ze sposobem wejścia (tj. zgody na przetwarzanie określonych danych w celu weryfikacji tożsamości oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej).

W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane takie jak: w przypadku Klientów korzystających z kart programów partnerskich imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz telefon, w przypadku innych Klientów (w tym Członków Klubu, Klientów korzystających z Wejść jednorazowych lub z warunków promocyjnych lub konkursowych) również adres zamieszkania i numer PESEL jeśli Klient go posiada. Ponadto jeśli Klient nie korzysta ze Ścieżki alternatywnej Klub może przetwarzać dane biometryczne, w postaci danych daktyloskopijnych, o których mowa w niniejszym punkcie.

 1. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się za pośrednictwem Portalu dla Klienta, w tym za pomocą Kiosku, z zastrzeżeniem odmienności dotyczących Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej.
 2. Godziny otwarcia placówek podane są na stronie internetowej oraz są dostępne w Klubach.
 3. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu lub danej Placówki Klubu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub na profilu facebook z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania Umowy i ważności karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.
 4. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 5. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówkach Klubu w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 6. Z pomieszczeń, stref i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad

określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.

 1. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
 2. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.
 3. Klient ma prawo zwrócić się do trenera obecnego w danej chwili w placówce Klubu o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.
 4. Klient, którego stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności umysłowe lub fizyczne może korzystać z Klubu pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie (w przypadku nieposiadania przez opiekuna Karnetu ani Wejścia jednorazowego bądź nie skorzystania przez niego z innych promocji dostępnych w Klubie, nie może on korzystać z usług Klubu). Personel Klubu w miarę możliwości może udzielić pomocy osobom, o których mowa w zdaniu poprzednim w poruszaniu się po Klubie oraz korzystaniu z urządzeń i usług Klubu. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu oraz korzystać z Klubu ze szczególną ostrożnością, stosowanie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia.
 5. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
 6. Członkowie Klubu mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych Karnetów.
 7. Karnet uprawnia do korzystania przez okres 30 dni, (z zastrzeżeniem Karnetu Przekorzystnego 360 dni uprawniającego do korzystania przez okres 360 dni oraz Karnetu OPEN 3 dni uprawniającego do korzystania przez okres 3 dni) z usług oferowanych przez kluby sieci Fitness Platinium®, zgodnie z aktualną ofertą Klubów zamieszczoną na stronie internetowej oraz dostępną u pracowników Klubów.
 8. Zmiana rodzaju Karnetu (np. z Karnetu HALF OPEN na Karnet OPEN i odwrotnie, z Karnetu HALF OPEN na Karnet Przekorzystny 360 dni i odwrotnie lub z Karnetu OPEN na Karnet Przekorzystny 360 dni i odwrotnie) jest możliwa ze skutkiem na koniec aktywności wykupionego karnetu. W przypadku zmiany rodzaju Karnetu Klient przechodzi na inny, wybrany przez siebie Karnet za cenę określoną w aktualnie obowiązującym cenniku usług świadczonych przez Sieć klubów Fitness Platinium. Zmiana rodzaju Karnetu po upływie 14 dni od ostatniego dnia aktywności Karnetu (a w przypadku zmiany z Karnetu Przekorzystnego 360 dni lub na Karnet Przekorzystny 360 dni, bez względu na datę dokonania zmiany) wiąże się z koniecznością uiszczenia Opłaty administracyjnej.
 9. Klienci nie będący Członkami Klubu mogą korzystać z usług Klubu po uiszczeniu opłaty za Wejście jednorazowe. Klienci nie będący Członkami Klubu mogą także korzystać z usług Klubu, na warunkach i w zakresie określonym przez akcje promocyjne organizowane przez Właściciela.
 10. Klienci niebędący Członkami Klubu mogą korzystać z usług świadczonych w Klubie na podstawie warunków promocji i w zakresie określonych przez te warunki. Osoby towarzyszące mogą wejść do Klubu wyłącznie po założeniu Konta w Portalu dla Klientów i przekazaniu Klubowi danych, o których mowa w §4 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku Osób towarzyszących mogą one korzystać z usług świadczonych w Klubie wyłącznie w tym samym czasie, w którym z usług tych korzysta Klient, z którym weszli do Klubu oraz w zakresie posiadanego przez tego Klienta Karnetu, vouchera lub innego tytułu korzystania z usług Klubu. Osoba towarzysząca jest zobowiązana do opuszczania Placówki Klubu wraz z Klientem, z którym weszła do Klubu.
 11. Klienci są zobowiązani do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem kiedy wchodzą do placówki Klubu. Personel Klubu może poprosić Klienta o przedstawienie dokumentu tożsamości, a w razie odmowy z jakichkolwiek powodów, Personel Klubu może nakazać danemu Klientowi natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu. W przypadku Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej każdorazowe wejście do placówki Klubu jest poprzedzone rejestracją wizyty w Kiosku oraz weryfikacją Klienta w recepcji Klubu z dokumentem tożsamości.
 12. Członkowie Klubu posiadający karnet HALF OPEN mogą korzystać z usług Klubu po godz. 16:00 w ramach karnetu HALF OPEN o ile wejście do Klubu nastąpi przed godz. 16:00.
 13. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem Portalu dla Klientów najwcześniej na 7 dni przed terminem danych zajęć, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. Zajęcia zorganizowane mogą odbywać się również w formie zajęć outdoorowych i wówczas odpowiednio stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu. Do innych zajęć, treningów i atrakcji w Klubie postanowienia Regulaminu dotyczące zajęć zorganizowanych stosuje się odpowiednio.
 14. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie internetowej lub na koncie Klienta w Portalu dla Klienta oraz dostępny jest w recepcji Klubu.
 15. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

22a. W wypadku wolnych miejsc na dane zajęcia zorganizowane, do udziału w tych zajęciach uprawnieni są również Klienci,

którzy nie zapisali się na te zajęcia.

22b. W poszczególnych Klubach mogą być organizowane zajęcia, do udziału w których w wypadku Klientów nie

posiadających Identyfikatora lub Identyfikatora i Karty klubowej, niezależnie od innych wymagań dotyczących zapisów na zajęcia, wymagane jest również

odebranie z recepcji Klubu transpondera lub innego przedmiotu uprawniającego do wejścia na zajęcia, za pobraniem

kaucji w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych). W wypadku zniszczenia, zgubienia, utraty lub nie zwrócenia

przez Klienta do recepcji Klubu transpondera lub innego przedmiotu uprawniającego do wejścia na zajęcia niezwłocznie

po zakończeniu zajęć, kaucja nie podlega zwrotowi.

 1. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zajęciach zorganizowanych z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku Klub ma prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą nieobecność na zajęciach, którą to karę Klient zobowiązany jest niezwłocznie uregulować w Portalu dla Klientów. Klient dokonuje zgłoszenia o zamiarze rezygnacji drogą udostępnioną przez Klub (przez Portal dla Klientów).
 2. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych (np. Fitness, Spinning® itp.), jeżeli liczba Klientów zapisanych nie będzie przekraczać minimalnej liczby osób określonej dla danych zajęć zorganizowanych, a także w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.
 3. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na zajęcia zorganizowane.
 4. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć zorganizowanych wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.
 5. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń oraz ręcznika.
 6. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu lub e-papierosów, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
 7. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez zgody Właściciela lub managera Klubu.
 8. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placówek Klubu.
 9. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w placówkach Klubu oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu.
 10. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu lub regulaminu danej strefy, określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie placówki Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim (w tym w obuwiu niezmienionym lub z brudnymi podeszwami), osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi lub wnoszące na teren Klubu rzeczy wielkogabarytowe lub pojazdy (w szczególności rowery, hulajnogi) będą proszone o opuszczenie placówki Klubu.
 11. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego nie mogą ich wykonywać w Klubie, o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Właścicielem. Przeprowadzanie treningu personalnego bez zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim jest niedopuszczalne i stanowi rażące naruszenie Regulaminu. Osoby prowadzące treningi personalne bez zawarcia umowy z Właścicielem będą poproszone o opuszczenie Klubu.
 12. Zdjęcia wykonane na terenie Klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta mogą zostać wykorzystane przez Klub wyłącznie w oparciu oraz w zakresie zgody udzielonej uprzednio przez Klienta.
 13. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody Managera Klubu nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności marketingowo–reklamowej w placówkach Klubów.

 

§ 5 Zasady korzystania z szatni

 1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę. Wstęp na salę ćwiczeń (m.in. siłownie, strefę cardio, salę zajęć zorganizowanych, sauna) z plecakami, torbami, torebkami, workoplecakami lub innym bagażem chociażby podręcznym jest zabroniony.
 2. Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient może przynieść własną kłódkę (informacja o wymiarach kłódki dostępna w recepcji Klubu) lub nabyć kłódkę w recepcji Klubu. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. Jeżeli w danym dniu, po opuszczeniu Klubu przez wszystkich Klientów jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta – kłódka zostanie przecięta, a zawartość szafki przez 24 godziny będzie znajdowała się w Recepcji Klubu. W całodobowych klubach sieci Fitness Platinium® szafki, które pozostaną zamknięte na kłódkę, zostaną otworzone przez obsługę w godzinach nocnych pomiędzy 3:00 a 4:00.
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie Klubu.
 5. Po skorzystaniu z usług Klubu w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Klub nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 6 Cennik oraz sposób dokonywania płatności

 1. Cennik usług świadczonych w poszczególnych placówkach Klubu dostępny jest w recepcji placówek Klubów oraz na Stronie internetowej.
 2. Zarówno Nowy Klient jak i Klient mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu, z wyłączeniem opłaty za Karnet Przekorzystny 360 dni, która uiszczana jest w 12 równych ratach (chyba że warunki danej promocji stanowią inaczej), przy czym pierwsza rata płatna jest w dniu zakupu tego Karnetu, zaś kolejne raty w terminie do 30., 60., 90., 120., 150., 180., 210., 240., 270., 300., 330-go dnia obowiązywania tego Karnetu , z zastrzeżeniem § 11 ust. 2a
 3. Nowy Klient jak i Członek Klubu ma możliwość opłacenia z góry karnetu na okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że jest to opłata wniesiona za okres 30 dni lub ich wielokrotności (tj. 30 dni, 60 dni, 90 dni itp.).
 4. Osoba nie będąca Członkiem Klubu, chcąca skorzystać z usług Klubu na podstawie Wejścia jednorazowego ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry za pośrednictwem Portalu dla Klientów, po uprzednim założeniu Konta Klienta.
 5. Opłaty określone w Regulaminie uiszcza się we wskazanych formach płatności przyjętych przez Właściciela.

 

§ 7 Rozwiązanie umowy

 1. W przypadku nieopłacenia Karnetu na kolejny miesiąc (kolejne 30 dni), Właściciel ograniczy członkostwo Klientowi poprzez zablokowanie dostępu do Klubów. Klient może zostać powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem drogi mailowej. Zdania pierwszego i drugiego niniejszego ustępu nie stosuje się w przypadku gdy Klient korzysta z Klubu na podstawie Karnetu Przekorzystnego 360 dni.

1a. Klient traci Członkostwo w sieci klubów Fitness Platinium w przypadku zakończenia członkostwa w celu zakupu Karnetu Przekorzystnego 360 dni, jak również z upływem ostatniego dnia okresu obowiązywania Karnetu Przekorzystnego 360 dni.

 1. Jeżeli Klient w terminie 14-tu dni od zakończenia okresu aktywności Karnetu, opłaci karnet, utrzyma ciągłość Członkostwa w Klubie (co nie dotyczy Karnetu Przekorzystnego 360 dni) . W takim przypadku wykupiony nowy Karnet jest aktywny od dnia następującego po ostatnim dniu aktywności poprzedniego Karnetu.
 2. Jeżeli Klient w terminie 14-tu dni od zakończenia okresu aktywności karnetu, nie opłaci karnetu, w przypadku chęci ponownego zakupu Karnetu będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty administracyjnej oraz opłacenia karnetu zgodnie z cennikiem Fitness Platinium®, zastrzeżeniem odmiennych warunków w przypadku Karnetu Przekorzystnego 360 dni.
 3. Każde kolejne przerwanie ciągłości karnetu, każdy zakup Karnetu Przekorzystnego 360 dni oraz zakup Karnetu przez Klienta, który dokonał wcześniej zakupu Karnetu Przekorzystnego 360 dni, skutkuje koniecznością wniesienia Opłaty administracyjnej lub Opłaty aktywacyjnej w związku z przypisaniem członkostwa.

4a. Termin ważności Wejścia jednorazowego stanowi termin określony przez Klienta podczas zakupu tego Wejścia jednorazowego, przy czym Klient może zakupić Wejście jednorazowe uprawniające do wejścia najpóźniej o godz. 23:59:99 w dniu zakupu albo może wskazać inny dzień terminu ważności Wejścia jednorazowego w przyszłości, w okresie 45 dni od dnia zakupu tego Wejścia jednorazowego (wejście jednorazowe uprawniające do wejścia w dobie oznaczonej przez Klienta, tj. w godzinach od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:99, lecz w każdym wypadku w godzinach otwarcia danego Klubu).

 1. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta na adres siedziby Właściciela, w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący i uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Klient może zrezygnować z usług świadczonych przez Klub poprzez złożenie takiej dyspozycji z wykorzystaniem Portalu dla Klientów, w tym za pośrednictwem Kiosku, ze skutkiem na koniec okresu obowiązywania Karnetu (z zastrzeżeniem zdania ostatniego niniejszego ustępu). W tym przypadku Klient ma możliwość dalszego korzystania z usług Klubu przez pozostały okres wykupionego, niewykorzystanego Karnetu do ostatniego dnia obowiązywania Karnetu. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dotyczącą Karnetu na okres dłuższy aniżeli 30 dni, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym wypowiedzenie nie może nastąpić bez ważnego powodu.

 

 

§ 8 Odpowiedzialność za szkodę

 1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Klub oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza z wykorzystaniem formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Klubu, na piśmie w placówce Klubu lub listem poleconym na adres korespondencyjny: Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków ze wskazaniem Właściciela Klubu, którego roszczenie dotyczy.
 3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

 

§ 9 Zmiana regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów, do których należą: a) wprowadzenie nowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub wprowadzenie zmian w tych przepisach, wpływające na zasady oferowania i realizacji usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;
 2. b) wydanie orzeczeń sądowych, decyzji organów administracji, decyzji, wytycznych, nakazów, zaleceń, interpretacji bądź rekomendacji uprawnionych organów, w tym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również ich zmiany;
 3. c) poszerzenie oferty Właściciela Klubu, wprowadzenie nowego rodzaju usługi, zmiany w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Klub usług, w tym wycofanie z oferty usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;
 4. d) zmiany systemów informatycznych, rozwiązań technicznych lub technologicznych wykorzystywanych przez Klub, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;
 5. e) zmiany danych Właściciela sieci Klubów Fitness Platinium;

7) zmiany dotychczasowych zasad lub warunków świadczenia usług wprowadzone w celu poprawy jakości lub bezpieczeństwa świadczonych usług;

 1. g) zmiany o charakterze redakcyjnym i porządkowym.

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.

 1. O zmianie Regulaminu Klub poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie internetowej, Portalu dla Klientów, w tym Kiosku oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail Klienta wskazany na Koncie. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu lub na koniec ważności Wejścia jednorazowego (a w wypadku Karnetu Przekorzystnego 360 dni ze skutkiem na przyszłość – na 30. dzień okresu obowiązywania tego Karnetu lub wielokrotność 30 dni obowiązywania tego Karnetu). W przypadku braku akceptacji zmian wynikających ze zmiany ceny Karnetu Karnet nie zostanie automatycznie odnowiony. W razie nieskorzystania z prawa do rezygnacji z Karnetu uważa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
 2. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.
 3. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Smart Platinium sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848119 (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: iod@fitnessplatinium.pl.
 3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii)w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
 5. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych biometrycznych (danych daktyloskopijnych), dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.

5a. W przypadku wyrażenia zgody na dokonywanie zakupów w Portalu dla Klientów bez potrzeby każdorazowego podawania danych karty płatniczej podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku podania danych karty płatniczej w celu dokonywania automatycznych cyklicznych płatności poszczególnych rat za zakupiony Karnet Przekorzystny 360 dni lub za inną usługę płatną w ratach, dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
 2. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta.
 3. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 4. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
 5. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych, o których mowa w ust. 4 powyżej, jak również danych, o których mowa w ust. 5 powyżej). Podanie danych, o których mowa w ust. 5a powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy przewidującej obowiązek uiszczenia ceny za usługę płatnej w ratach, np. umowy zakupu Karnetu Przekorzystnego 360 dni (w przypadku innych umów przetwarzanie danych karty nie jest niezbędne do zawarcia umowy o korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych).
 7. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi załącznik do Umowy o korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych w sieci klubów Fitness Platinium®.
 2. Usunięto

2a. W wypadku opóźnienia w uiszczeniu w terminie przez Klienta dwóch rat spośród rat, o których mowa w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu Właściciel Sieci Klubów Fitness Platinium jest uprawniony do skierowania do Klienta, który pozostaje w opóźnieniu, wezwania do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego 7-dniowego terminu na uiszczenie zaległych płatności liczonego od dnia otrzymania przez Klienta tego wezwania. Wezwanie do zapłaty zostanie skierowane z adresu Właściciela Sieci Klubów Fitness Platinium: windykacje@fitnessplatinium.pl na adres e-mail Klienta podany przez Klienta w trakcie rejestracji. Nie uiszczenie przez Klienta wszystkich zaległych należności pomimo upływu dodatkowego 7-dniowego terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest równoznaczne z postawieniem w stan natychmiastowej wymagalności całej nieuiszczonej ceny za Karnet płatny w ratach, co oznacza że właściciel Sieci Klubów Fitness Platinium będzie uprawniony do dochodzenia od Klienta całej nieuiszczonej należności za zakupiony Karnet, tj. z pominięciem określonych w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu terminów na uiszczenie kolejnych rat.

 1. Wszelkie uwagi co do pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Klubu w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie pisma na recepcji w placówkach Klubu, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres mailowy: bok@fitnessplatinium.pl.
 2. Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu:
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu;
 • skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej;
 • zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów.
 1. Właściciel informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 2. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują.
 4. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/ . Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod adresem uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w przypadku:
 • zawarcia Umowy na odległość pierwszego Karnetu w ramach Umowy w terminie czternastu dni od daty jego zakupu,
 • zakupu na odległość Wejścia jednorazowego w terminie czternastu dni od daty jego zakupu z zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia od umowy zakupu Wejścia jednorazowego nie przysługuje w przypadku zrealizowania Wejścia jednorazowego przez Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. W celu odstąpienia od Umowy, Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć w szczególności zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu w formie pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków bądź w formie fotokopii lub skanu w drodze korespondencji elektronicznej na adres bok@fitnessplatinium.pl.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi należność, przy czym w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na wyraźne żądanie Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.

11a. Postanowienia ust. 9-10 niniejszego paragrafu odnoszące się do Klienta będącego konsumentem znajdują również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Po zakupie Karnetu lub Wejścia jednorazowego lub uiszczeniu danej raty za Karnet Przekorzystny 360 dni lub inny Karnet płatny w ratach, Klient może pobrać fakturę VAT poprzez Stronę internetową.
 2. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej na adres: Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków;
 • poczty elektronicznej pod adresem: bok@fitnessplatinium.pl.
 1. Zasady korzystania z usług sieci klubów Smart Gym®, ich zakres oraz wszelkie prawa i obowiązki związane z korzystaniem z usług w sieci Smart Gym® na podstawie kodów rabatowych otrzymanych przez Członka Klubu, określa Regulamin Świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć klubów Smart Gym® oraz Regulamin sieci Klubów Smart Gym® dostępne na stronie internetowej pod adresem: smartgym.club. Wszelkie reklamacje lub skargi, a także spory z konsumentami związane z usługami świadczonymi w sieci Smart Gym® są rozstrzygane na zasadach i w sposób określony w regulaminach wskazanych w zdaniu poprzednim.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie

Smart Platinium sp. z o.o.

Juliusza Lea 116

30-133 Kraków

Oświadczenie

o odstąpieniu od Umowy

 

 

Ja, niżej podpisany/a, ………………………………………….. (imię i nazwisko), zam. …………………………

……………………………………………………….. (adres), e-mail ………………………………………… oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) odstępuję od Umowy wynikającej z zakupionego w dniu ……………………………………… Karnetu lub Wejścia jednorazowego do sieci klubów Fitness Platinium.

 

 

 

……………………………………….

Data

 

……………………………………….

Podpis Klienta

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PRZEZ SIEĆ KLUBÓW FITNESS PLATINIUM®

(obowiązuje od 1 lutego 2022 roku)

Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) i określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach sieci klubów Fitness Platinium® poprzez wykorzystanie strony internetowej pod adresem: www.fitnessplatinium.ploraz adresem panelklienta.fitnessplatinium.pl udostępnianego w ramach tej strony Portalu dla Klientów oraz Live Chat.

§ 1. SŁOWNICZEK

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

 • Klub – klub Fitness Platinium® lub cała sieć klubów Fitness Platinium® za wyjątkiem klubów Fitness Platinium® w Zamościu, Radomiu oraz Jarosławiu.

1a) Klub Bratysławska XXL – klub sieci Fitness Platinium® mieszczący się przy ul. Bratysławskiej 4

w Krakowie.

1b)Klub Al. Pokoju 16 XXL – klub sieci Fitness Platinium ® mieszczący się przy Al. Pokoju 16 w

Krakowie.

1c) Klub Solvay XXL – klub sieci Fitness Platinium® mieszczący się przy ul. Zakopiańskiej 105 w Krakowie.

1d) Klub Cystersów – klub sieci Fitness Platinium® mieszczący się przy ul. Cystersów 26 w Krakowie.

 • Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.
 • Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium® oraz wykupiła karnet.
 • Karta/Karta klubowa – karta wydawana od dnia 11 sierpnia 2021 r. wyłącznie Klientom, którzy przy lub po zakupie Karnetu lub Wejścia jednorazowego z przyczyn technicznych nie otrzymali Identyfikatora (który samodzielnie umożliwia wejście do Klubu), ale którzy uiścili opłatę za Kartę Klubu w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) brutto i w oparciu o Kartę Klubu oraz przypisany do niej dodatkowo Identyfikator mogą bez przeszkód technicznych wejść do Klubu.

41) Identyfikator – umożliwiający wejście do Klubu, indywidualnie nadany przez system teleinformatyczny Sieci Klubów Fitness Platinium® Klientowi kod generowany podczas rejestracji lub podczas zakończenia procesu rejestracji na podstawie wybranych punktów z biometrycznego skanu palca Klienta. Identyfikator nie stanowi skanu linii papilarnych ani skanu wzoru biometrycznego palca Klienta, nie pozwala na odtworzenie linii papilarnych czy wzoru biometrycznego palca Klienta.

 • Usługobiorca – Nowy Klient, Klient lub inna osoba korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną;
 • Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.
 • Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z programu partnerskiego akceptowanego przez Właściciela, vouchera lub Wejścia jednorazowego uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela w tym w szczególności Osoby towarzyszące korzystające z usług Klubu nieodpłatnie; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią,zgodne ze wzorem oświadczenia dostępnego na stronie internetowej lub w recepcji Klubu.
 • Umowa – Umowa o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium®, na warunkach wynikających z Regulaminu sieci Klubów oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.
 • Karnet – Karnet OPEN, Karnet HALF OPEN, Karnet OPEN Bratysławska, Karnet OPEN Al. Pokoju 16, Karnet OPEN Solvay, Karnet Przekorzystny 360 dni, Karnet OPEN 3 dni lub Karnet Promocyjny.
 • Karnet OPEN („Multikarnet”) – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®).Karnet OPEN może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10a) Karnet Przekorzystny 360 dni – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 360 dni za cenę określoną w obowiązującym cenniku, płatną w 12 ratach, (Karnet Przekorzystny 360 dni nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®). Karnet Przekorzystny 360 dni jest karnetem sieciowym, tj. uprawnia do korzystania z usług we wszystkich placówkach Sieci Klubów Fitness Platinium® za wyjątkiem klubów Fitness Platinium® w Zamościu, Radomiu oraz Jarosławiu.

 • Karnet HALF OPEN – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®), z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić od godziny otwarcia Klubu jednak nie później niż przed godziną 16:00 lub w godzinach nocnych tj. poniedziałek – czwartek w godzinach: 23:00 – 6:30, piątek w godzinach: 23:00 – 8:00, sobota w godzinach: 20:00 – 8:00, niedziela w godzinach: 20:00 – 6:30. Karnet HALF OPEN może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

11a) Karnet OPEN Bratysławska – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu Bratysławska XXL przy ul. Bratysławskiej 4 w Krakowie oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN Bratysławska nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®).Karnet OPEN Bratysławska może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

11b) Karnet Promocyjny – abonament uprawniający do korzystania z usług fitness lub innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu, którego zakres praw i obowiązków Członka Klubu, w tym należne opłaty, zasady zmiany rodzaju karnetu i jego zawieszenia określają warunki promocji. Karnet Promocyjny może obowiązywać przez określony czas (tymczasowo) lub tylko w określonych Placówkach Klubu, w zależności od warunków promocji, w oparciu o które został wprowadzony.

11c)Karnet OPEN Al. Pokoju 16 – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu Al. Pokoju 16 XXL oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN Al. Pokoju 16 nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®). Karnet OPEN Al. Pokoju 16 może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

11c1) Karnet OPEN Solvay – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu Solvay XXL przy ul. Zakopiańskiej 105 w Krakowie oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN Solvay nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®). Karnet OPEN Solvay może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

11d)Karnet OPEN 3 dni – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 3 dni (Karnet OPEN 3 dni nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®). Karnet OPEN 3 dni może zakupić wyłącznie Klient, który przed zakupem tego Karnetu nie korzystał odpłatnie z usług Klubu (ani nie nabył odpłatnie produktu w sklepie internetowym Fitness Platinium). Karnet OPEN 3 dni można zakupić wyłącznie jeden raz.

11e) Wejście jednorazowe – uprawnienie do skorzystania z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie jednego Klubu oraz dostępu do siłowni tego Klubu w terminie wybranym podczas zakupu tego Wejścia (termin ważności Wejścia jednorazowego), przy czym po wyjściu z Klubu ponowne wejście nie jest możliwe na podstawie tego samego Wejścia jednorazowego.Wejście jednorazowe można zakupić na termin przypadający w okresie 45 dni od dnia zakupu tego Wejścia jednorazowego.

 • Opłata administracyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Klient w związku z przerwaniem ciągłości karnetu na okres 30 dni lub ich wielokrotność lub zmianą jego rodzaju w wysokości: 90,00 zł brutto przy zakupie Karnetu Przekorzystnego 360 dni lub 30,00 zł brutto przy zakupie innego rodzaju Karnetu, z zastrzeżeniem, że w przypadku Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej jest to bezzwrotna opłata związana z przypisaniem członkostwa lub zakupem Wejścia jednorazowego w wysokości określonej w pkt 25) poniżej. W przypadku uiszczenia opłaty administracyjnej Klient nie otrzymuje kłódki.
 • Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient lub Klient, który był wcześniej uprawniony do korzystania z usług na podstawie Karnetu OPEN 3 dni w związku z przypisaniem członkostwa w klubach sieci Fitness Platinium® w wysokości: 90,00 zł brutto przy zakupie Karnetu Przekorzystnego 360 dni lub 30,00 zł brutto przy zakupie innego rodzaju Karnetu, z zastrzeżeniem, że w przypadku Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej jest to bezzwrotna opłata związana z przypisaniem członkostwa lub zakupem Wejścia jednorazowego w wysokości określonej w pkt 25) poniżej. W ramach opłaty aktywacyjnej Właściciel Sieci Klubów może wydać kłódkę.
 • Zawieszenie karnetu/Zawieszenie – czynność dokonana przez Członka Klubu polegająca na zawieszeniu wykonywania Umowy o korzystanie z usług klubów Fitness Platinium® w formie Karnetu (z wyłączeniem Karnetu OPEN 3 dni) na okres 30 dni lub wielokrotności 30 dni (60 dni, 90 dni etc.), przy jednoczesnym utrzymaniu członkostwa w Klubie.
 • Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, managerowie placówek Klubu.
 • Usługodawca – spółka Smart Platinium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000848119, NIP: 6772454342, REGON: 386425890.
 • Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
 • Strona internetowa – strona internetowa o adresie: fitnessplatinium.pl.
 • Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie, zawieszanie karnetu, opłacenie Wejścia jednorazowego, podgląd opłaconych karnetów i Wejść jednorazowych). Dostęp do Portalu jest możliwy w placówkach Klubu poprzez użycie Kiosku lub poza placówką Klubu poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon za pośrednictwem strony internetowej.

19a) Kiosk – urządzenie teleinformatyczne z zastosowanym oprogramowaniem, umożliwiające przetwarzanie i przechowywanie danych, służące do rejestracji Nowych Klientów, do zarządzania indywidualnym kontem Klienta w systemie teleinformatycznym sieci Fitness Platinium oraz do dokonywania płatności. Kioski znajdują się w Placówkach Klubu.

 • Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi w Portalu dla Klientów dostępnych po zalogowaniu;
 • Live chat – dostępne na Stronie internetowej narzędzie do komunikowania się użytkowników Strony internetowej z Biurem Obsługi Klienta Klubów w czasie rzeczywistym.
 • Operator Systemu Płatności – podmiot, z którym Usługodawca podpisał umowę w celu umożliwienia Klientom dokonywania płatności wynikających ze świadczonych przez sieć klubów Fitness Platinium® usług.
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sieci Klubów Fitness Platinium®.
 • Regulamin sieci Klubów – regulamin sieci klubów Fitness Platinium®.
 • Ścieżka alternatywna – uzyskanie prawa do korzystania z usług oferowanych przez Klub z pominięciem przekazania danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych przez Klienta. Skorzystanie z usług oferowanych przez Klub na warunkach Ścieżki alternatywnej możliwe jest wyłącznie podczas obecności personelu Klubu oraz po uprzedniej, każdorazowej weryfikacji tożsamości Klienta przez personel Klubu, bez konieczności posiadania Identyfikatora lub Identyfikatora i Karty Klubu, z zastrzeżeniem, że przy zakupie Karnetu Przekorzystnego 360 dni korzystanie ze Ścieżki alternatywnej w związku z przypisaniem członkostwa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty aktywacyjnej lub administracyjnej w wysokości 100,00 zł (sto złotych) brutto, przy zakupie innego Karnetu korzystanie ze Ścieżki alternatywnej w związku z przypisaniem członkostwa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty aktywacyjnej lub administracyjnej w wysokości 40,00 zł (czterdzieści złotych) brutto, a przy zakupie Wejścia jednorazowego korzystanie ze Ścieżki alternatywnej wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty aktywacyjnej lub administracyjnej w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) brutto.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin oraz Regulamin sieci Klubów jest udostępniony za pośrednictwem Strony internetowej oraz Portalu dla Klientów w formie umożliwiającej jego odzyskanie, odtworzenie, utrwalanie, w szczególności Regulamin może być zapisany na dysku i wydrukowany.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w nim określonych.
 4. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 Właściciel Sieci Klubów Fitness Platinium zobowiązany jest do świadczenia usług rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych. W związku z tym w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 świadczenie usług drogą elektroniczną będzie miało miejsce na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem wyjątkowych, odmiennych rozwiązań określonych w §31Regulaminu Klubów Fitness Platinium. W wypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu a treścią §31 Regulaminu Klubów Fitness Platinium, w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 stosuje się postanowienia §31 Regulaminu Klubów Fitness Platinium.

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Usługodawca umożliwia udostępnienie na indywidualne żądanie Usługobiorcy poprzez Stronę internetową wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, obejmujących w szczególności usługi, informacje dotyczące Klubu, przedsiębiorcy prowadzącego Kluby, profil działalności, formularz zapisu do newsletter, formularz rekrutacyjny, formularz zapisów na usługi dodatkowe, formularz zgłoszenia reklamacji oraz zgłoszenia szkody oraz informacje kontaktowe, co zapewniają specjalistyczne zakładki. Ponadto Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów lub Nowych Klientów usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu oraz zarządzaniu Kontem Klienta przy użyciu Portalu dla Klientów, usługę Live chat oraz udostępnia telefoniczną infolinię.
 2. Klient lub Nowy Klient chcąc korzystać z usług Klubu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz Regulaminu sieci Klubów, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez Kluby. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin sieci Klubów.
 3. Z zastrzeżeniem wyłączeń lub ograniczeń przewidzianych dla Klientów chcących korzystać lub korzystających ze Ścieżki alternatywnej, Portal dla Klientów ma na celu umożliwienie rejestracji Nowych Klientów, zarządzania Kontem Klienta, zarządzania umowami Klienta (zakup, Zawieszenie lub zmiana Karnetu, zakup Wejścia jednorazowego), dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez Kluby usługami, dokonywania płatności kar umownych, zarządzania zapisami na zajęcia zorganizowane, przeglądania historii umów i płatności. Portal dla Klientów dostępny za pośrednictwem Kiosku ma na celu także rejestrowanie wizyt w Klubie przez osoby korzystające ze Ścieżki alternatywnej. Właściciel Sieci Klubów zastrzega możliwość wprowadzenia w Portalu dla Klientów możliwości zakupu usług oferowanych przez podmioty trzecie na warunkach szczegółowo określonych i udostępnionych Klientowi w procesie zakupu danej usługi, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Świadczenie przez Usługobiorcę usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Strony internetowej, Portalu dla Klienta, umożliwieniu dokonania zakupu Karnetu, uiszczenia innych opłat, zarządzania Kontem Klienta jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty. Wysokość opłat określa obowiązujący w Klubie cennik usług.
 5. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony internetowej, dostępnych na niej formularzy, Portalu dla Klientów lub Live chat.
 6. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Strony internetowej lub Live chat umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli. W przypadku trwałego zamknięcia Konta Klienta (usunięcie) rozwiązuje się umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Live chat, Strony internetowej lub z Kiosku w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem Strony internetowej, Portalu dla Klienta oraz Live chat Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
 • połączenie z siecią Internet;
 • System operacyjny z rodziny Windows, Linux, OSX, Android lub iOS w wersji wspieranej przez producenta z uruchomionym środowiskiem graficznym i z zainstalowaną ekran o rozdzielczości 1024 x 768 ppi;
 • przeglądarką w stabilnej wspieranej wersji, w trybie graficznym, posiadającą włączoną obsługę JavaScript i obsługującą zapytania typu CORS z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
 1. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony internetowej, Portalu dla Klienta oraz Live chat i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych drogą elektroniczną usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, Portalu dla Klienta, Live chat, w tym zmiany ich interfejsu. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług.
 3. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Usługobiorcą po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Usługobiorcę ostatniej czynności przy wykorzystaniu Portalu dla Klienta.

§ 5. TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej, Portalu dla Klientów, Live chat lub Kiosku.
 2. W razie uzyskania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.

§ 6. ZASADY ogólne KORZYSTANIA Z PORTALU DLA KLIENTA

 1. uchylono

1a. Portal dla Klientów dostępny za pośrednictwem strony internetowej składa się z następujących funkcjonalności:

1) rejestracyjnej służącej do rejestracji Klientów i Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych;

2) do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;

3) Panel Klienta, gdzie Klient może przeglądać historie swoich Karnetów i Wejść jednorazowych, przeglądać informacje dotyczące jego Konta oraz przechodzić do innych aplikacji;

4) Profil Klienta, gdzie Klient może zmieniać hasło oraz swoje dane osobowe: imię i nazwisko, dane do faktury, dane karty płatniczej, a także przedłużać, zawieszać i zakańczać Karnety, uiszczać kary umowne przy czym Właściciel zastrzega sobie prawo rozszerzenia katalogu danych, które Klient będzie mógł zmienić samodzielnie (np. adres e-mail) co nie będzie stanowić zmiany niniejszego Regulaminu;

4a) Rezerwacje, gdzie Klient może dokonać zapisu na zajęcia zorganizowane, a także zgłosić rezygnację z udziału w zajęciach zorganizowanych;

4b) Sklep, gdzie Klub może udostępniać Towary tj. gadżety i inne produkty lub usługi Fitness Platinium inne niż usługi rekreacyjno-sportowe, które Klient może nabyć na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego Fitness Platinium;

5) Kup Karnet, dzięki której Klient może dokonać zakupu wybranego przez siebie Karnetu lub Wejścia jednorazowego z wyłączeniem pierwszego karnetu Klienta korzystającego ze Ścieżki alternatywnej oraz z wyłączeniem Wejścia jednorazowego Klienta korzystającego ze Ścieżki alternatywnej,

6) Zmień Karnet, dzięki której Klient może dokonać zmiany posiadanego rodzaju Karnetu.

1b. Kiosk składa się z następujących funkcjonalności:

1) rejestracyjnej służącej do rejestracji Klientów i Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych oraz służącej do zakończenia procesu rejestracji osób, które założyły Konto za pośrednictwem strony internetowej i które chcą mieć przypisany Identyfikator lub Identyfikator i Kartę Klubu (przy czym przypisanie Karty następuje w recepcji Klubu);

2) do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;

3) uchylono

4) Profil Klienta, gdzie Klient może zmieniać swoje dane osobowe: imię i nazwisko, dane do faktury, dane karty płatniczej oraz przedłużać, zawieszać, zakańczać Karnety, przy czym Właściciel zastrzega sobie prawo rozszerzenia katalogu danych, które Klient będzie mógł zmienić samodzielnie z wykorzystaniem Kiosku (np. hasło, adres e-mail) co nie będzie stanowić zmiany niniejszego Regulaminu;

4a) Rezerwacje, gdzie Klient może dokonać zapisu na zajęcia zorganizowane, a także zgłosić rezygnację z udziału w zajęciach zorganizowanych;

5) Kup Karnet, dzięki której Klient może dokonać zakupu wybranego przez siebie Karnetu lub Wejścia jednorazowego, w tym umożliwiającej Klientowi korzystającemu ze Ścieżki alternatywnej zakup pierwszego Karnetu oraz umożliwiającej zakup Wejścia jednorazowego Klientowi korzystającemu ze Ścieżki alternatywnej;

6) Zmień Karnet, dzięki której Klient może dokonać zmiany posiadanego rodzaju Karnetu;

7) rejestrującej wejście do Klubu Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej, a także osób korzystających z usług Sieci Klubów Fitness Platinium na podstawie systemów partnerskich, warunków akcji promocyjnych lub konkursowych, bądź kodów rabatowych.

 1. uchylono

2a. Założenie Konta Klienta dla osób korzystających z kart programów partnerskich odbywa się za pośrednictwem Portalu dla Klientów, gdzie Klient podaje wymagane dane oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na warunkach wynikających ze współpracy właściciela Klubów z danym programem partnerskim.

 1. uchylono
 2. uchylono
 3. uchylono
 4. uchylono
 5. Zakończenie korzystania z Portalu dla Klienta następuje poprzez wylogowanie. Klient może w każdym momencie złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta poprzez złożenie żądania jego usunięcia, w takim przypadku Konto Klienta zostanie usunięte na koniec aktywności Karnetu lub na koniec terminu ważności Wejścia jednorazowego, a w przypadku braku aktywnego Karnetu lub ważnego Wejścia jednorazowego – niezwłocznie.
 6. Odmowa akceptacji niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Klubów Fitness Platinium skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług Klubu. Usługodawca może odmówić świadczenia usług w tym świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Nowego Klienta lub Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie lub Regulaminie Klubów Fitness Platinium, a także w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu lub Regulaminu Klubów Fitness Platinium lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w §6a ust. 1 i 2 lub §6b ust. 3 – 5 niniejszego Regulaminu lub podania nieprawdziwych lub niepełnych danych kontaktowych przedstawiciela ustawowego.

8a. Usługodawca poza przypadkiem określonym w § 11a ust. 2 niniejszego Regulaminu może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie

prowadzenia Konta Klienta w następujących przypadkach:

 1. Klientowi, który nie zakupił Karnetu ani Wejścia jednorazowego za pośrednictwem Portalu dla Klientów w okresie ostatnich 5 lata liczonych od końca roku, w którym ostatni raz kupił Karnet lub Wejście jednorazowe za pośrednictwem Portalu dla Klientów;
 2. Klientowi, który nigdy nie zakupił Karnetu ani Wejścia jednorazowego za pośrednictwem Portalu dla Klientów, a posiada Konto Klienta, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat nie skorzystał z usług Klubu poprzez wejście do niego.

W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Konto Klienta ulega usunięciu.

 1. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Portalu dla Klienta, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.
 2. Zasady składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług przez sieć Klubów określa Regulamin sieci Klubów.
 3. uchylono
 4. uchylono

§ 6a. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

 1. W Portalu dla Klientów za pośrednictwem strony internetowej założenie Konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Klient lub Nowy Klient chcąc założyć Konto z pomocą strony internetowej powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając pola odpowiednio opisane w Portalu dla Klientów. Następnie Klient lub Nowy Klient składa oświadczenia o udzieleniu lub nieudzieleniu zgód. Portal dla Klientów wskazuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług przez sieć klubów Fitness Platinium. Klient lub Nowy Klient zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym pełne i prawdziwe dane. W trakcie procesu rejestracji na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłany e-mail z prośbą o aktywowanie Konta. Aktywacji Konta dokonuje się za pośrednictwem linku przesłanego w e-mailu o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez naciśnięcie przycisku „Aktywuj moje konto”.
 2. Założenie Konta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 powyżej oraz dostarczeniu do Placówki Klubu Fitness Platinium prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia przedstawiciela ustawowego (zgodnego ze wzorem oświadczenia dostępnego na stronie internetowej lub w recepcji Klubu), oraz złożeniu podczas kończenia rejestracji z wykorzystaniem Kiosku oświadczenia o dostarczeniu tego dokumentu (oświadczenia przedstawiciela ustawowego) do Placówki Klubu. Klient lub Nowy Klient który nie ukończył 18 roku życia, po uzupełnieniu danych wskazanych w ust. 1 może dokończyć rejestrację wyłącznie przy wykorzystaniu Kiosku i po potwierdzeniu dostarczenia do placówki Klubu oświadczenia Opiekuna prawnego, wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego postanowienia. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe Opiekuna Prawnego w zakresie określonym w tym formularzu.
 3. uchylony
 4. W celu zalogowania się do Portalu dla Klientów za pośrednictwem strony internetowej należy w odpowiednich polach rejestracyjnych podać adres e-mail podany przy rejestracji i zakładaniu Konta oraz wpisać podane podczas rejestracji hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.
 5. Po zalogowaniu do Konta Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim Kontem oraz dokonywać zakupu Karnetu lub Wejścia jednorazowego. Zakończenie korzystania z Portalu następuje poprzez wylogowanie.
 6. Klient lub Nowy Klient w trakcie rejestracji z wykorzystaniem strony internetowej nie ma możliwości wykonania skanu wzoru biometrycznego palca i uzyskania Identyfikatora. Chcąc korzystać z usług Klubu w oparciu o sam Identyfikator lub Kartę Klubu i Identyfikator, Klient lub Nowy Klient powinien udać się do Placówki Klubu i zakończyć proces rejestracji poprzez wykorzystanie Kiosku. W tym celu należy poprzez naciśnięcie przycisku „Pierwsza wizyta” oraz po tym „Dokończ rejestrację” podać jednorazowy kod PIN. W przypadku Klienta lub Nowego Klienta, który wyraził zgodę na przepisanie mu samego Identyfikatora lub który posiada Kartę Klubu i Identyfikator, Klient ten winien wykonać skan wzoru wybranych punktów wzoru biometrycznego palca w celu nadania Identyfikatora. Do przebiegu procedury opisanej w niniejszym ustępie odpowiednie zastosowanie znajduje §6b ust. 6 – 8 niniejszego Regulaminu. Zmiana przypisanego przez Klienta Identyfikatora jest możliwa wyłącznie w recepcji Klubu.
 7. Klub informuje, że ze względów technicznych m.in. w przypadku wystąpienia trwałej niemożliwości wykonania skanu wzoru biometrycznego palca i otrzymania Identyfikatora, jak również możliwości jego odczytania przy wejściu do Klubu, a ponadto w przypadku braku możliwości skorzystania z wejścia do Klubu z wykorzystaniem Karty Klubu i przypisanego do niego dodatkowo Identyfikatora, uzyskanie statusu Klienta będzie możliwe wyłącznie na warunkach Ścieżki alternatywnej. W przypadku wystąpienia tego typu ograniczeń i nie skorzystania z opcji Ścieżki alternatywnej osoba, która wykupiła uprzednio Karnet lub Wejście jednorazowe otrzyma zwrot uiszczonej ceny za Karnet lub Wejście jednorazowe. W celu uzyskania zwrotu tych należności osoba powinna skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i poinformować o tych okolicznościach.
 8. Klient korzystający ze Ścieżki alternatywnej przy każdej wizycie będzie zobowiązany do rejestracji wizyty na Kiosku oraz weryfikacji swojej tożsamości przez personel Klubu. Zasady opisane w niniejszym ustępie mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany sposobu wejścia do Klubu przez Klienta.

 

§ 6b. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU ZA POŚREDNICTWEM KIOSKU

 1. Korzystanie z Kiosku jest możliwe tylko w placówkach Klubów lub w innych miejscach wskazanych przez Klub.
 2. Kiosk umożliwia zarządzanie Kontem i zakup Karnetu lub zakup Wejścia jednorazowego.
 3. Założenie Konta z wykorzystaniem Kiosku następuje po naciśnięciu przycisku „Rejestracja” oraz po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnianego poprzez Kiosk. Klient lub Nowy Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając odpowiednio opisane w nim pola. Klient lub Nowy Klient zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych.
 4. Założenie Konta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 3 powyżej oraz dostarczeniu do Placówki Klubu Fitness Platinium prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia przedstawiciela ustawowego (zgodnego ze wzorem oświadczenia dostępnego na stronie internetowej lub w recepcji Klubu), prawidłowo wypełnionego i podpisanego oraz złożeniu podczas rejestracji z wykorzystaniem Kiosku oświadczenia o dostarczeniu tego dokumentu do Placówki Klubu. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe przedstawiciela ustawowego.
 5. Treści odpowiednich zgód zostaną wyświetlone w Kiosku. Kiosk wskazuje i informuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług przez Sieć Klubów Fitness Platinium.
 6. Po wyrażeniu niezbędnych zgód i naciśnięciu przycisku „Dalej” na adres e-mail Klienta podany przez Klienta w procesie rejestracji zostanie przesłana wiadomość z jednorazowym kodem PIN, który należy wprowadzić do Kiosku w odpowiednim polu formularza. Po wprowadzeniu przesłanego kodu PIN należy nacisnąć przycisk „Potwierdzam”.
 7. Po potwierdzeniu jednorazowego kodu PIN zostanie wyświetlona informacja o prawidłowym sposobie przyłożenia palca do czytnika wzoru biometrycznego.
 8. Następnie Klient lub Nowy Klient chcąc uzyskać Identyfikator lub Identyfikator i Kartę Klubu powinien przyłożyć palec do czytnika wzoru biometrycznego. Po prawidłowym zeskanowaniu wzoru biometrycznego palca i nadaniu Identyfikatora zostanie wyświetlona oferta. W przypadku niemożliwości uzyskania w sposób określony w zdaniu poprzedni Identyfikatora, który samodzielnie umożliwi wejście do Klubu, Klient lub Nowy Klient będzie mógł podjąć próbę rejestracji z wykorzystaniem Karty Klubu. Rejestracja z wykorzystaniem Karty Klubu polega na przypisaniu do Karty Klubu dodatkowo Identyfikatora z wykorzystaniem Kiosku i zakupie tej Karty Klubu przez Klienta. Sprzedaż Karty Klubu i rejestracja Klienta odbywa się na recepcji Klubu. Po zalogowaniu do Konta Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim Kontem oraz dokonywać zakupu Karnetu lub Wejścia jednorazowego. Zakończenie korzystania z Kiosku następuje poprzez wylogowanie.
 9. Do dokończenia rejestracji na warunkach Ścieżki alternatywnej nie jest konieczne uzyskanie Identyfikatora. Klient chcący skorzystać z usług Klubu w oparciu o Karnet lub Wejście jednorazowe na zasadach Ścieżki alternatywnej, po dokonaniu rejestracji swojej wizyty na Kiosku winien każdorazowo przy wejściu przejść weryfikację poprzez okazanie dokumentu tożsamości personelowi Klubu.
 10. W przypadku zmiany przez Klienta sposobu wejścia do Klubu może zostać naliczona opłata dodatkowa w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) brutto, przy czym przez zmianę sposobu wejścia rozumie się każdorazowe zaznaczenie lub odznaczenie w Portalu dla Klientów checkboxa zawierającego oświadczenie o wyrażeniu stosownej zgody związanej ze sposobem wejścia (tj. zgody na przetwarzanie określonych danych w celu weryfikacji tożsamości oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej)..

 

§ 6c. ZASADY REJESTRACJI I ADMINISTROWANIA KARTĄ PŁATNICZĄ

 1. W czasie zakładania Konta oraz w trakcie korzystania z Konta Klient może nieodpłatnie zarejestrować w Koncie kartę płatniczą, z zastrzeżeniem zdania trzeciego niniejszego ustępu. Rejestracja karty płatniczej następuje wyłącznie w celu dokonywania zakupów w Portalu dla Klientów, w tym za pośrednictwem Kiosku przy udziale Operatora Systemu Płatności bez potrzeby każdorazowego podawania danych tej karty. Warunkiem zakupu Karnetu Przekorzystnego 360 dni lub innej usługi płatnej w ratach jest wyrażenie zgody na dokonywanie płatności cyklicznych w terminach określonych w § 6 2 Regulaminu Klubów Fitness Platinium® oraz podanie i zapisanie w tym celu danych karty płatniczej Klienta. Późniejsze usunięcie karty w okresie do dnia uiszczenia ostatniej raty z tytułu zakupu Karnetu Przekorzystnego 360 dni lub z tytułu innej usługi płatnej w ratach, nie jest możliwe, chyba, że wiąże się z jednoczesnym podaniem i zapisaniem danych innej ważnej karty płatniczej (edytowanie danych karty płatniczej).
 2. W celu rejestracji karty płatniczej w Koncie Klient, w ramach procesu zakupowego, podczas wyboru metody płatności powinien podać dane posiadanej karty płatniczej (16-cyfrowy numer karty płatniczej, datę ważności karty płatniczej, kod CVV2/CVC2) oraz wyrazić zgodę na jej rejestrację. Rejestracja karty płatniczej następuje również w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na automatyczne płatności cykliczne, które pobierane będą do czasu wycofania zgody na płatności cykliczne, upływu okresu ważności karty lub usunięcia karty zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że automatyczne cykliczne płatności są wymagane przez cały okres obowiązywania Karnetu Przekorzystnego 360 dni lub innej usługi płatnej w ratach, a usunięcie karty przed datą uiszczenia ostatniej raty z tytułu zakupu Karnetu Przekorzystnego 360 dni lub z tytułu innej usługi płatnej w ratach nie jest możliwe, chyba, że wiąże się z jednoczesnym podaniem i zapisaniem danych innej ważnej karty płatniczej (edytowanie danych karty płatniczej).
 3. Prawidłowa rejestracja karty płatniczej skutkuje przekazaniem zaszyfrowanych danych karty płatniczej do dostawcy systemu płatności, z którym Właściciel Klubu zawarł umowę o obsługę kart płatniczych i umożliwia ich wykorzystywanie przy kolejnych płatnościach.
 4. Klient zobowiązany jest do podania danych własnej karty płatniczej i odpowiada za zapewnienie kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych w Koncie w ramach rejestracji karty płatniczej, a w przypadku zmiany danych, w celu skorzystania z możliwości dokonywania zakupów w Portalu dla Klienta, w tym w Kiosku bez potrzeby każdorazowego podawania danych tej karty lub w celu zapewnienia automatycznego cyklicznego uiszczania opłat za Karnet lub rat za zakupioną usługę płatną w ratach, zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.
 5. Klient może zarejestrować w Koncie nieograniczoną liczbę kart płatniczych i może nimi zarządzać poprzez ich usuwanie w każdym czasie po zalogowaniu na Konto, z zastrzeżeniem, że usunięcie karty płatniczej bez jednoczesnego podania danych innej ważnej karty płatniczej przed datą uiszczenia ostatniej raty z tytułu zakupu Karnetu Przekorzystnego 360 dni lub z tytułu innej usługi płatnej w ratach nie jest możliwe.
 6. Klient zobowiązany jest do:
 7. przestrzegania zasad posługiwania się karta płatniczą ustalonych z jej wydawcą, w szczególności w zakresie postępowania w przypadku utraty karty, jak i w zakresie bezpieczeństwa;
 8. bieżącego monitorowania transakcji płatniczych dokonywanych kartą płatnicza na Koncie Klienta oraz niezwłocznego zgłaszania do Biura Obsługi Klienta wszelkich stwierdzonych niezgodności lub nieprawidłowości.

§ 6d. ZASADY KORZYSTANIA Z FORMULARZY DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. W ramach Strony internetowej Usługodawca udostępnia formularz zapisu do newsletter, formularz rekrutacyjny, formularz zapisów na usługi dodatkowe, formularz zgłoszenia reklamacyjny oraz zgłoszenia szkody.
 2. W celu zapisu do newsletteru, Usługobiorca winien podać we właściwym formularzu dostępnym na Stronie internetowej swój adres poczty elektronicznej, na który to adres e-mail Usługodawca będzie przesyłał wiadomości zawierające informację handlową dotyczące oferty Usługodawcy, akcjach promocyjnych, konkursów. Z otrzymywania newsletteru Usługobiorca może zrezygnować w każdym czasie.
 3. Usługodawca na Stronie internetowej zamieszcza informacje o prowadzonych rekrutacjach na wskazane stanowiska pracy oraz umożliwia składanie aplikacji. W celu złożenia aplikacji w ramach wybranej przez Usługobiorcę oferty pracy, Usługobiorca winien podać we właściwym formularzu wymagane dane oraz załączyć CV oraz list motywacyjny, a ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz wysłać aplikację.
 4. Usługodawca może zaoferować, wedle własnego uznania, jednorazową, dodatkową usługę, skorzystanie z której będzie możliwe po uprzednim zapisaniu się przez osobę, do której oferta ta zostanie skierowana, z wykorzystaniem formularza zapisów na usługi dodatkowe. Po wypełnieniu i przesłaniu przez osobę, o której mowa w zdaniu poprzednim takiego formularza zapisanie się przez nią na usługę dodatkową zostanie potwierdzone w formie mailowej bądź telefonicznej.
 5. Usługodawca na Stronie internetowej zamieszcza formularz zgłoszenia reklamacji oraz formularz zgłoszenia szkody. W celu zgłoszenia reklamacji bądź zgłoszenia szkody, Usługobiorca winien podać we właściwym formularzu wymagane dane, a następnie wysłać zgłoszenie. Rozpatrywanie zgłoszeń odbywa się na zasadach określonych w §9 Regulaminu.

§ 7. LIVE CHAT

 1. Celem zapewnienia użytkownikom Strony internetowej bieżącego kontaktu z konsultantem Biura Obsługi Klienta, w ramach którego udzielane będą podstawowe informacje o funkcjonowaniu sieci Fitness Platinium® i poszczególnych Klubów, Usługodawca udostępnia Live chat. Celem uniknięcia wątpliwości Usługodawca informuje, że za pośrednictwem Live chat nie dokonuje się zapisów na Zajęcia zorganizowane, sprzedaży Karnetów, Wejść jednorazowych ani innych usług, nie rozpatruje reklamacji i skarg, a ponadto ze względów zapewniania zasad weryfikacji Klientów nie przyjmuje się oświadczeń o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu albo rozwiązaniu oraz oświadczeń w przedmiocie wycofania udzielonych zgód.
 2. Celem skorzystania z Live chat należy wybrać okienko Live chat, sformułować treść wiadomości i kliknąć w przycisk „Wyślij”.
 3. Live chat umożliwia wysyłanie wiadomości w trybie online oraz w trybie offline, przy czym tryb online oznacza, że konsultant sieci Klubów jest dostępny na Live chat natomiast tryb offline oznacza, że konsultant sieci Klubów nie jest dostępny na Live chat. Komunikator Live chat zawiera aktualną w chwili jego włączenia informację o trybie online albo offline.
 4. Live chat w trybie online jest dostępny w godzinach od 8:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W innych dniach i godzinach niż określone w zdaniu poprzednim Live chat jest w trybie offline.
 5. Konsultanci sieci Klubów udzielają informacji w odpowiedzi na pytania skierowane z wykorzystaniem Live chat według kolejności wpływu, w miarę możliwości na bieżąco, o ile Live chat w chwili wysłania wiadomości jest w trybie online. Odpowiedzi na wiadomości skierowane w trybie offline kierowane są w miarę możliwości niezwłocznie po aktywowaniu Live chat do trybu online.

§ 8. BIURO OBSŁUGI KLIENTA – KONTAKT TELEFONICZNY

 1. Usługodawca zapewnia udzielanie informacji o Klubach i zasadach korzystania i świadczenia usług w Klubach w drodze kontaktu telefonicznego z konsultantami Biura Obsługi Klienta. Celem uniknięcia wątpliwości Klub informuje, że za pośrednictwem kontaktu telefonicznego nie dokonuje się zapisów na Zajęcia zorganizowane, sprzedaży Karnetów, Wejść jednorazowych ani innych usług, nie rozpatruje reklamacji i skarg, a ponadto ze względów zapewniania zasad weryfikacji Klientów nie przyjmuje oświadczeń o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu albo rozwiązaniu oraz oświadczeń w przedmiocie wycofania udzielonych zgód.
 2. Informacje o godzinach pracy Biura Obsługi Klienta oraz numerze kontaktowym zamieszczone zostały na Stronie internetowej.

§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych droga elektroniczną mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma u managera Klubu w placówce Klubu, poprzez formularz reklamacyjny dostępny na Stronie internetowej bądź poprzez przesłanie listem na adres: Fitness Platinium®, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków z dopiskiem „Reklamacja” albo drogą elektroniczną na adres bok@fitnessplatinium.pl.
 2. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.
 3. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń.
 4. Informacje na temat pozasądowych metod rozstrzygania sporów zawiera Regulamin Sieci Klubów Fitness Platinium.

§ 10. ZMIANA REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów, do których należą:
 2. a) wprowadzenie nowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub wprowadzenie zmian w tych przepisach, wpływające na zasady oferowania i realizacji usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;
 3. b) wydanie orzeczeń sądowych, decyzji organów administracji, decyzji, wytycznych, nakazów, zaleceń, interpretacji bądź rekomendacji uprawnionych organów, w tym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również ich zmiany;
 4. c) poszerzenie oferty Właściciela Klubu, wprowadzenie nowego rodzaju usługi, zmiany w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Klub usług, w tym wycofanie z oferty usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;
 5. d) zmiany systemów informatycznych, rozwiązań technicznych lub technologicznych wykorzystywanych przez Klub, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;
 6. e) zmiany danych Właściciela sieci Klubów Fitness Platinium;

7) zmiany dotychczasowych zasad lub warunków świadczenia usług wprowadzone w celu poprawy jakości lub bezpieczeństwa świadczonych usług;

 1. g) zmiany o charakterze redakcyjnym i porządkowym.

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.

 

 1. O zmianie Regulaminu Klub poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie internetowej, Portalu dla Klientów, w tym Kiosku oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail Klienta wskazany na Koncie. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu lub ze skutkiem na koniec terminu ważności wejścia jednorazowego (a w wypadku Karnetu Przekorzystnego 360 dni ze skutkiem na przyszłość – na 30 dzień okresu obowiązywania tego Karnetu lub wielokrotność 30 dni obowiązywania tego Karnetu). W przypadku braku akceptacji zmian wynikających ze zmiany ceny Karnetu Karnet nie zostanie automatycznie odnowiony. W razie nieskorzystania z prawa do rezygnacji z Karnetu uważa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
 2. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
 3. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

§ 11. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Smart Platinium sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848119 (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: iod@fitnessplatinium.pl.
 3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych biometrycznych (danych daktyloskopijnych), dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.
 5. W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania newslettera albo w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy podane dane przetwarzane będą w tych celach na podstawie wyrażonej zgody – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zapisem do newslettera lub zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody naużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.

5a. W przypadku wyrażenia zgody na dokonywanie zakupów w Portalu dla Klientów bez potrzeby każdorazowego podawania danych karty płatniczej podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku podania danych karty płatniczej w celu dokonywania automatycznych cyklicznych płatności poszczególnych rat za zakupiony Karnet Przekorzystny 360 dni lub za inną usługę płatną w ratach, dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta, podmioty świadczące usługi płatnicze i usługi techniczne wspierające usługi płatnicze.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
 4. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych, o których mowa w ust. 4 powyżej, jak również danych, o których mowa w ust. 5 powyżej). Podanie danych, o których mowa w ust. 5a powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług płatnej w ratach, np. umowy o zakup Karnetu Przekorzystnego 360 dni

§ 11a. szczegółowe zasady świadczenia usług wynikające ze zmiany systemu teleinformatycznego do obsługi Portalu dla Klientów

 1. Właściciel Sieci Klubów Fitness Platinium informuje, że od dnia 11 sierpnia 2021 r. zakup usług rekreacyjno-sportowych oferowanych przez Sieć Klubów Fitness Platinium dostępny będzie wyłącznie za pośrednictwem nowego systemu teleinformatycznego do obsługi Portalu dla Klientów dostępnego pod adresem: panelklienta.fitnessplatinium.pl
 2. Dostęp przez Klientów do Kont Klientów założonych przed dniem 11 sierpnia 2021 r. w dotychczasowym systemie teleinformatycznym do obsługi Portalu dla Klientów pod adresem: perfectgym.pl/ClientPortal2możliwy będzie do dnia 18 sierpnia 2021 r. Po dniu 18 sierpnia 2021 r. wszystkie Konta Klientów założone zgodnie z niniejszym ustępem zostaną zamknięte. Dlatego też Klient do dnia 18 sierpnia 2021 r. ma możliwość samodzielnie pobrać i zapisać we własnym zakresie dane, informacje i dokumenty zamieszczone na Koncie Klienta logując się na to Konto.
 3. Celem zakupu lub korzystania z usług rekreacyjno-sportowych począwszy od dnia 11 sierpnia 2021 r. każdy Klient powinien założyć Konto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. W wypadku Klientów, którzy na dzień 10 sierpnia 2021 r. pozostają stroną umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych, w szczególności na podstawie zakupionego Karnetu (również w okresie 14 dni od ostatniego dnia aktywności Karnetu), niewykorzystanego Wejścia jednorazowego, lub w przypadku Klientów, którzy posiadają w stosunku do Właściciela Sieci Klubów Fitness Platinium nadpłatę lub zadłużenie wynikające z zawartej umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych, dla Klientów tych zostaną założone w dniu 11 sierpnia 2021 r. Konta Klienta w nowym systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Na Kontach tych zakres danych będzie ograniczony (konto będzie zawierało następujące dane osobowe: numer PESEL oraz adres e-mail) i będzie wymagał uzupełnienia przez Klienta. W zakresie usług sportowo-rekreacyjnych na Koncie danego Klienta znajdować się będą jedynie bieżące informacje dotyczące zakupionych usług rekreacyjno-sportowych oraz informacje o nadpłatach i zadłużeniu względem Właściciela Sieci Klubów. Klient, którego dotyczy niniejszy ustęp powinien niezwłocznie zalogować się do swojego Konta Klienta z wykorzystaniem hasła otrzymanego w wiadomości e-mail oraz uzupełnić wymagane dane (tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu). W zakresie nieuregulowanym w niniejszym ustępie do Klientów tych stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące w szczególności przekazania danych osobowych, złożenia wymaganych oświadczeń, utworzenia Identyfikatora oraz korzystania z Identyfikatora lub Identyfikatora i Karty.

§ 12. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte za pośrednictwem Strony internetowej jak również Portalu dla Klientów stanowią przedmiot ochrony zgodnie z ustawą o prawie autorskim, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek polu eksploatacji jest zabronione.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Strony internetowej, Portalu dla Klientów lub Live chat z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta, Nowego Klienta, Klub lub Usługodawcę.
 3. Szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet w tym ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest działalność tzw. hakerów mająca na celu włamanie się do systemu Usługodawcy oraz Klienta lub Nowego Klienta oraz możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, takich jak „konie trojańskie”, „robaki”. Celem uniknięcia zagrożeń z tym związanych zaleca się stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Klub informuje, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk, o których mowa w zdaniu pierwszym, jednakże Klient i Nowy Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami.
 4. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej na adres: Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków;
 • poczty elektronicznej pod adresem: bok@fitnessplatinium.pl

 

 

 

 

 

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 01.02.2022 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 01.02.2022 możesz pobrać tutaj.

 

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 11.08.2021 do 31.01.2022 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 11.08.2021 do 31.01.2022 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 01.07.2021 do 10.08.2021 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 01.07.2021 do 10.08.2021 możesz pobrać tutaj.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Klubów Fitness Platinium – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 24.05.2021 do 30.06.2021 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 24.05.2021 do 30.06.2021 możesz pobrać tutaj.

 

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 31.10.2020 do 23.05.2021 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 31.10.2020 do 23.05.2021 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 6.06.2020 do do 30.10.2020 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 6.06.2020 do 30.10.2020 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 4.01.2020 do 5.06. 2020 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 4.01.2020 do 5.06. 2020 możesz pobrać tutaj.

Załącznik 1 do Regulaminu sieci klubów – oświadczenie od odstąpieniu od umowy możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 4.01.2020 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 4.01.2020 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 1.02.2019 do 3.01. 2020 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 1.02.2019 do 3.01. 2020 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 10.09.2018 do 31.01.2019 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 10.09.2018 do 31.01.2019 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 21.05.2018 do 9.09.2018 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 21.05.2018 do 09.09.2018 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 9.01.2018 do 20.05.2018 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 9.01.2018 do 20.05.2018 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 2.11.2017 do 08.01.2018 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 2.11.2017 do 08.01.2018 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium – obowiązujący od 1.09.2017 r. do 1.11.2017 możesz pobrać tutaj.

Poprzednie wersje regulaminów obowiązujące do 31-08-2017 możesz pobrać tutaj.