Jarosław Tarnowskiego 20

Regulamin Klubu Fitness Platinium Jarosław z dnia 17.05.2019 roku

Niniejszy Regulamin Klubu określa ogólne warunki umowy o świadczenie usług fitness zawartej pomiędzy Wojciechem Inglotem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Inglot Fitmore Fitness Club w Łańcucie, a osobą korzystającą z usług oferowanych w klubie fitness prowadzonym pod marką Fitness Platinium w następującej lokalizacji: ul. Tarnowskiego 20, 37-500
Jarosław.

§ 1. [Słownik pojęć]
Wymienione niżej określenia, pisane wielką literą, użyte w dalszej części niniejszego Regulaminu Klubu, w Formularzu Rejestracyjnym lub ofercie Operatora, należy rozumieć, o ile z kontekstu ich użycia nie wynika wyraźnie odmiennie, w następujący sposób:
1. Akcja Motywacja edycja II – oznacza akcję promocyjną organizowaną przez Operatora w roku 2019, której warunki opisane zostały w odrębnym regulaminie dostępnym w Klubie Fitness;
2. Członek Klubu – oznacza Klienta, który zawarł z Operatorem Umowę na czas określony lub nieokreślony w wariancie Karnet OPEN, Karnet HALF OPEN, Karnet STUDENT/SENIOR OPEN, a także Karnet na 4 wejścia lub Karnet weekendowy;
3. Formularz Rejestracyjny – oznacza integralną część Umowy, określającą szczegółowo jej warunki; Formularz Rejestracyjny wraz z Regulaminem Klubu określają łącznie warunki Umowy zawartej przez Członka Klubu;
4. Karnet – oznacza wariant nabytego przez Członka Klubu abonamentu do korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness, na warunkach określonych w Umowie zawartej z Operatorem;
5. Karta Klubowa – oznacza dokument potwierdzający prawo Klienta do korzystania z usług oferowanych przez Operatora, którym Klient zobowiązany jest się każdorazowo legitymować podczas wizyty w Klubie Fitness; Karta Klubowa może zostać wydana przez Operatora lub partnera Operatora;
6. Klient – oznacza każdą osobę fizyczną uprawniona do korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness prowadzonym przez Operatora, na warunkach określonych w Umowie (w tym Klientów korzystających z usługi w ramach karty partnera Operatora, która jest honorowana w Klubie Fitness);
7. Klub Fitness – oznacza obiekt sportowo-rekreacyjny prowadzany przez Operatora pod marką Fitness Platinium, w którym Klient może korzystać z usług oferowanych w ramach Umowy;
8. Nowy Klient – oznacza Klienta niebędącego Członkiem Klubu, który korzysta z usług oferowanych w Klubie Fitness po raz pierwszy albo powraca do ćwiczeń w Klubie Fitness po przerwie dłuższej niż 30 dni od dnia rozwiązania poprzedniej Umowy; za Nowego Klienta uważa się również Klienta, który korzystał z usługi w ramach honorowanej w Klubie Fitness karty wydanej przez partnera Operatora, jeżeli zamierza on zostać Klientem wyłącznie w ramach Umowy zawartej z Operatorem i na podstawie jego oferty, oraz Osobę towarzysząca, jeżeli wyraża ona wolę korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness samodzielnie, tj. bez równoczesnej obecności Klienta innego niż inna Osoba towarzysząca, w którego towarzystwie może ona korzystać z usług oferowanych w Klubie Fitness;
9. Operator – oznacza Wojciecha Inglota prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Inglot Fitmore Fitness Club w Łańcucie, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Józefa Piłsudskiego 144 c, 37-100 Łańcut, NIP: 8151741307, REGON: 180950549, prowadzącego Klub Fitness pod marką Fitness Platinium;
10. Opłata aktywacyjna – oznacza jednorazową, bezzwrotną opłatę uiszczaną przez Nowego Klienta w dniu zawarcia Umowy za obsługę administracyjną tej Umowy oraz wydanie Karty Klubowej;
11. Osoba towarzysząca – Klient niebędący Członkiem Klub, korzystający z usług oferowanych w Klubie Fitness na warunkach określonych w ofercie Operatora; Osoba towarzysząca może korzystać z usług oferowanych w Klubie Fitness wyłącznie w tym samym czasie co Klient, w towarzystwie którego przyszła do Klubu Fitness, bez konieczności nabywania wejścia jednorazowego lub Karty Klubowej; w przypadku woli korzystania z usługi przez Osobę towarzyszącą wielokrotnie na wymienionych zasadach, osobie tej zakładane jest konto gościa w Portalu dla Klientów;
12. Portal/Panel klienta – oznacza uruchomioną dla Klienta funkcjonalność na Stronie Internetowej, za pomocą której Klient może samodzielnie zarządzać Umową zawartą z Operatorem, w tym opłacać Karnet, śledzić historię rozliczeń czy zapisywać i wypisywać się z Zajęć Zorganizowanych;
13. Regulamin Klubu – oznacza wzorzec określający ogólne warunki Umowy, który w odpowiednim zakresie obowiązuje wszystkich Klientów; Regulaminem Klubu wraz z Formularzem Rejestracyjnym określają łącznie warunki Umowy zawartej przez Członka Klubu; każdy Klient korzystający z usług oferowanych w Klubie Fitness zobowiązany jest przestrzegać
postanowień niniejszego Regulaminu Klubu;
14. Strona Internetowa – oznacza serwis internetowy klubów fitness prowadzonych pod marką Fitness Platinium, dostępny pod adresem https://fitnessplatinium.pl/, w tym działające w jego ramach podstrony https: fitnessplatinium.pl/jaroslaw w którym Klient może korzystać z dostępnych tam funkcjonalności;
15. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług fitness na podstawie której Klient może korzystać z usług Operatora oferowanych w Klubie Fitness; warunki Umowy określa każdorazowo: a) w przypadku Członków Klubu – Karta Rejestracyjna, Regulamin Klubu oraz warunki danej oferty Operatora, b) w przypadku Klientów korzystających z usług oferowanych w Klubie Fitness bez nabywania Karnetu – Regulamin Klubu oraz warunki danej oferty Operatora, c) w przypadku Klientów korzystających z usług oferowanych w Klubie Fitness w ramach honorowanej karty partnera Operatora – umowa zawarta z partnerem Operatora oraz niniejszy Regulamin Klubu;
16. Zajęcia zorganizowane – oznacza ćwiczenia prowadzone przez instruktorów w Klubie Fitness w grupach limitowanych co do liczby uczestników, odbywające się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się na listę uczestników przez Klienta;
17. Zawieszenie Umowy – oznacza prawo Członka Klubu, który zawarł z Operatorem Umowę na czas nieokreślony, do zawieszenia praw i obowiązków stron wynikających z Umowy, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Klubu;
18. Złota karta VIP – oznacza dokument potwierdzający prawo Członka Klubu do korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness prowadzonym przez Operatora na preferencyjnych warunkach, wynikających z tytułu utrzymywania przez Członka Klubu ciągłości członkostwa w Klubie Fitness przez okres minimum 165 dni oraz przystąpienia przez niego do udziału w Akcji Motywacji w roku 2018 roku oraz w roku 2019 w którym warunki opisane zostały w odrębnym regulaminie dostępnym w Klubie Fitness;
19. Partner Operatora – oznacza podmiot, z którym Operator zawarł stosowne porozumienie w przedmiocie honorowania kart wystawianych przez ten podmiot swoim klientom w Klubach Fitness prowadzonych przez Operatora.

§ 2. [Zakres usług]
1. Operator świadczy na rzecz Klientów usługi fitness, takie jak siłownia i zajęcia fitness, zgodnie z aktualna ofertą Operatora, która dostępna jest dla Klientów na Stronie Internetowej; z aktualną ofertą Operatora Klient może się również zapoznać w Klubie Fitness.
2. Klient ma prawo korzystać z usług oferowanych przez Operatora odpowiednio w zakresie wynikającym z wybranego wariantu Karnetu, Jednorazowego wejścia, vouchera, zaproszenia, w ramach akcji promocyjnych oraz innych ofert Operatora skierowanych do Klientów – każdorazowo również odpowiednio na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Klubu.
3. Usługi oferowane przez Operatora świadczone są w następujących standardowych wariantach:
1. Karnet OPEN – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania zgodnie z aktualna ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni w godzinach otwarcia Klubu Fitness;
2. Karnet HALF OPEN – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania zgodnie z aktualna ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni z zastrzeżeniem, że wejście do Klubu Fitness może nastąpić wyłącznie w przedziale czasowym pomiędzy godziną otwarcia Klubu Fitness a godziną 16:00 w danym dniu;
3. Karnet STUDENT/SENIOR OPEN – abonament uprawniający do korzystania zgodnie z aktualna ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni w godzinach otwarcia Klubu Fitness wyłącznie przez Członka Klubu, który nie ukończył 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej
albo uczniowskiej, a także przez Członka Klubu, który ukończył 60 rok życia, po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego jego wiek;
4. Karnet na 4 wejścia – abonament uprawniający Członka Klubu do skorzystania zgodnie z aktualna ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni cztery razy w okresie 28 dni liczonych od daty nabycia Karnetu;
5. Karnet weekendowy – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania zgodnie z aktualna ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni wyłącznie w soboty i niedziele przez okres 30 dni liczonych od daty nabycia Karnetu;
6. Jednorazowe wejście – prawo do korzystania przez Klienta zgodnie aktualna ofertą z usług fitness oraz innych Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni w dniu opłacenia Jednorazowego wejścia i w godzinach otwarcia Klubu Fitness.
7. Karnet dwutygodniowy – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania zgodnie z aktualna ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni wyłącznie przez okres 14 dni liczonych od daty nabycia Karnetu.Umowa może zostać zawarta w przypadku Karnetów OPEN, HALF OPEN lub STUDENT/ SENIOR na czas nieokreślony albo na czas określony 28 dni, a w przypadku Karnetu na 4 wejścia oraz Karnetu weekendowego na czas określony 28 dni.
4. Umowa może zostać zawarta w przypadku Karnetów OPEN, HALF OPEN lub STUDENT/ SENIOR na czas nieokreślony albo na czas określony 28 dni, a w przypadku Karnetu na 4 wejścia oraz Karnetu weekendowego na czas określony 28 dni.
5. Umowa zawarta na czas określony przedłuża się na dalszy 28 – dniowy okres w przypadku, gdy Członek Klubu zgłosi wolę kontynuowania Umowy przed jej wygaśnięciem oraz opłaci Karnet. Potwierdzeniem przedłużenia się Umowy jest zapis na Karcie Klubowej oraz systemie informatycznym Operatora. Po przedłużeniu się Umowy, Członek Klubu ma prawo korzystać
z oferty Operatora w zakresie wynikającym z wybranego przez niego wariantu Karnetu na czas określony.
6. Operator organizuje różnego rodzaju wydarzenia związane z promocją Klubu Fitness, podczas których może rozdawać Klientom zaproszenia do skorzystania z oferowanych w nim usług na odrębnie uregulowanych zasadach. Zaproszenie uprawnia Klienta do skorzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness w określonym w nim terminie – może to być odpowiednio dwa, cztery, siedem lub czternaście dni. Zaproszenie Klient może wykorzystać przez okres 3 miesięcy od daty jego otrzymania, chyba że zaproszenie wskazywać będzie inną datą jego obowiązywania. Zaproszenie jest imienne i uprawiania do korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness wyłącznie osobę, która je otrzymała.
7. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób niebędących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w Klubie lub na Stronie Internetowej.
8. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony.
9. Datą rozpoczęcia świadczenia usług przez Operatora jest data zawarcia Umowy, przy czym na życzenie Członka Klubu rozpoczęcie świadczenia usług może zostać przesunięte w czasie, nie później jednak niż do 30-go dnia od dnia zawarcia Umowy.

§ 3. [Członkostwo w Klubie]
1. Klientem może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 rok życia i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać Klientem za zgodą jej przedstawiciela ustawowego.
2. W przypadku potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego ważności Umowy zawartej przez Członka Klubu, który ukończył 15 rok życia i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniony, przedstawiciel ustawowy Członka Klubu przystępuje do długu Członka Klubu wynikającego z zawartej w ten sposób Umowy oraz zobowiązuje się ponosić wraz z Członkiem Klubu solidarną odpowiedzialność za realizację wszelkich zobowiązań wynikających Umowy.
3. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 15 roku życia, mogą brać udział wyłącznie w organizowanych w Klubie Fitness zajęciach dla osób małoletnich. Osoby małoletnie, o których mowa w zadaniu poprzedzającym, mogą korzystać z usług oferowanych przez Operatora wyłącznie pod opieką trenera personalnego w ramach płatnych, indywidualnych treningów.
4. Przed zawarciem Umowy Operator ma prawo żądać od Klienta okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego wskazane przez Klienta dane osobowe, których podanie na Formularzu Rejestracyjnym jest obowiązkowe.
5. Okoliczność, że Klient nie korzysta z usług oferowanych w Klubie Fitness prowadzonym przez Operatora z przyczyn niezależnych od Operatora, nie wpływa na obowiązek uiszczania opłat wynikających z Umowy, ani nie uprawnia Klienta do przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, gdyż usługa oferowana przez Operatora ma charakter abonamentowy (świadczenie Operatora obejmuje wyłącznie zapewnienie Klientowi dostępu do usług fitness, na warunkach określonych w Umowie, z czego Klient może, ale nie musi skorzystać).
6. Operator może odmówić Klientowi dostępu do usługi w przypadku, gdy zalega on z jakimikolwiek opłatami wynikającymi z Umowy przez okres przekraczający 7 dni składając Klientowi stosowne oświadczenie w formie co najmniej dokumentowej.

§ 4. [Karty]
1. Dokumentem potwierdzającym przynależność Członka Klubu do Klubu Fitness jest Karta Klubowa, wydawana Członkowi Klubu w dniu podpisania Umowy z Operatorem i ważna przez okres obowiązywania tej Umowy. Członek Klubu zobowiązany jest zachować Kartę Klubową i każdorazowo legitymować się nią w recepcji Klubu Fitness przed skorzystaniem z usług
oferowanych przez Operatora. Klient każdorazowo przykłada Kartę Klubową do czytnika rejestracyjnego w bramce znajdując się przy wejściu do Klubu Fitness.
2. Członek Klubu w związku z koniecznością wyrobienia przez Operatora Karty Klubowej zobowiązany jest uiścić w chwili zawierania Umowy jednorazową, bezzwrotną opłatę w wysokości podanej w aktualnym cenniku Operatora.
3. Karta Klubowa jest imienna i potwierdza prawo do korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness wyłącznie przez
Członka Klubu wymienionego na tej Karcie Klubowej. Udostępnienie Karty Klubowej osobie do tego nieuprawnionej w celu skorzystania z usług fitness oferowanych w ramach Umowy lub używanie jej przez Członka Klubu w sposób niezgodny z Umową stanowi rażące naruszenie Umowy i uprawnia Operatora do unieważnienia Karty Klubowej oraz rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym z winy Członka Klubu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Klubu.
4. Na Karcie Klubowej zapisana jest w formie cyfrowej fotografia z wizerunkiem Członka Klubu, wykonana uprzednio przez Operatora w dniu zawarcia Umowy. Członek Klubu podpisując Umową wyraża zgodę na wykonanie fotografii przez pracownika Klubu Fitness, zapisanie jej na Karcie Klubowej i w systemie Klubu oraz przetwarzanie tej danej osobowej przez Operatora w celach związanych z identyfikacją Członka Klubu (wykonaniem Umowy).
5. Członek Klubu zobowiązany jest do posiadania przy sobie Karty Klubowej podczas każdej wizyty w Klubie Fitness oraz do okazywania jej na każde żądanie personelu Klubu Fitness w celu związanym z identyfikacją czy Członek Klubu, który legitymuje się Kartą Klubową, jest osobą uprawnioną na jej podstawie do korzystania z usług oferowanych w ramach Umowy. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego, w wyjątkowych przypadkach, nie częściej jednak niż raz w miesiącu, personel Klubu Fitness ma prawo identyfikować Członka Klubu również na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a Członek Klubu zobowiązany jest poddać się takiej identyfikacji okazując tego rodzaju dokument. W przypadku nieokazania dokumentu tożsamości, personel Klubu Fitness ma prawo odmówić Członkowi Klubu wstępu do Klubu Fitness lub nakazać jego opuszczenie.
6. W przypadku, gdy Członek Klubu nie będzie posiadał przy sobie ważnej Karty Klubowej, aby skorzystać z usług oferowanych w Klubie Fitness zobowiązany będzie wykupić Jednorazowe wejście oraz okazać dokument tożsamości.
7. Klient może skorzystać usług oferowanych w Klubie Fitness na podstawie karty wydanej przez podmiot zewnętrzny wyłącznie w razie podjęcia przez Operatora współpracy z tym podmiotem w ramach odrębnej Umowy i na określonych w niej zasadach. Klient korzystający z usług oferowanych w Klubie Fitness na podstawie karty wydanej przez podmiot zewnętrzny (partnera Operatora) zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu Klubu odpowiednio w takim zakresie, w jakim zobowiązany jest do tego każdy inny Klient.
8. Fakt utraty lub uszkodzenia Karty Klubowej powinien zostać niezwłocznie zgłoszony Operatorowi przez Członka Klubu. W przypadku, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, Operator zablokuje możliwość korzystania z utraconej lub uszkodzonej Karty Klubowej, a Członek Klubu uprawniony będzie do otrzymania od Operatora nowej Karty Klubowej, po dokonaniu bezzwrotnej opłaty w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem Operatora za wyrobienie Karty Klubowej.
9. Ze względu na konieczność utrzymania należytego poziomu bezpieczeństwa, jakości usług oraz standardów przyjętych w Klubie Fitness, Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania limitów lub zablokowania dostępności Karnetów dla Nowych Klientów z powodu zbyt dużej liczby osób chętnych do skorzystania z usługi. W przypadku, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, Operator może odmówić zawarcia Umowy z Nowym Klientem do czasu zwolnienia się miejsc w Klubie Fitness.

§ 5. [Zasady korzystania z usług w Klubie Fitness]
1. Z usług oferowanych w Klubie Fitness Klient korzysta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Klubu oraz odpowiednio na warunkach określonych w Formularzu Rejestracyjnym i aktualnej ofercie Operatora.
2. Warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie przez Członka Klubu własnoręcznego podpisu w stosownym polu na Formularzu Rejestracyjnym, a w przypadku osoby niepełnoletniej, która ukończyła 15 rok życia i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, również złożenie podpisu przez przedstawiciela ustawowego Członka Klubu.
3. Członek Klubu, a odpowiednio także przedstawiciel ustawowy Członka Klubu, zobowiązany jest podać Operatorowi aktualne i poprawne dane osobowe wskazane na Formularzu Rejestracyjnym w celach, o których mowa w § 11 Regulaminu Klubu.
4. Klient może korzystać z usług oferowanych w Klubie Fitness w godzinach jego otwarcia, które są podane na Stronie Internetowej oraz w Klubie Fitness, z zastrzeżeniem wariantów Umowy zawartej z Operatorem.
5. Klub Fitness jest zamknięty w dni ustawowo wolne od pracy, przy czym Operator może podjąć decyzję, że Klub Fitness będzie jednak otwarty w niektóre z tych dni. Okres obowiązywania Umowy lub ważności Karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie postanowieniami zdania poprzedzającego.
6. Klub Fitness może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań, a także na podstawie wiążących Operatora decyzji organów administracji publicznej lub sądów, z powodu siły wyższej oraz z innych uzasadnionych okoliczności (np. siła wyższa) niezależnych od Operatora.
7. W sytuacji, gdy zamkniecie Klubu Fitness będzie zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem poprzez stosowną informację zamieszczoną w ogólnodostępnym miejscu w Klubie Fitness oraz na Stronie Internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu Fitness, Klienci zostaną o tym fakcie
poinformowani niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym.
8. Z pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w Klubie Fitness Klient zobowiązany jest korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, uwzględniając przy tym zasady określone w Regulaminie Klubu oraz instrukcjach i informacjach znajdujących się w Klubie Fitness lub podawane przez personel Klubu Fitness.
9. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z ich przeznaczeniami oraz informacjami i instrukcjami zamieszczonymi przy lub na tych urządzeniach, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
10. Korzystając ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu Fitness.
11. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowego sposobu korzystania z danego urządzenia lub wykonywania na nim ćwiczeń, Klient ma prawo w każdym czasie zwrócić się do instruktora dyżurującego o udzielenie informacji w wymienionym wyżej zakresie, biorąc pod uwagę swoje potrzeby, możliwości oraz stan zdrowia.
12. Klient przed zwróceniem się o udzielenie informacji przez instruktora oraz jej realizacją zobowiązany poinformować instruktora o jakichkolwiek przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń lub korzystania z określonego urządzenia, w szczególności o zdiagnozowanych chorobach, ciąży czy urazach. Członek Klubu przystępując do wykonywania ćwiczeń, mimo przeciwwskazań zdrowotnych lub braku uprzedniej konsultacji z instruktorem, czyni to na własną odpowiedzialność.
13. Klient, w razie pogorszenia się jego samopoczucia podczas wizyty w Klubie Fitness, ma obowiązek zaprzestać wykonywania
jakichkolwiek ćwiczeń oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora, trenera lub inną osobę z personelu Klubu Fitness.
14. Klienci niebędący Członkami Klubu mogą korzystać z usług oferowanych w Klubie Fitness po opłaceniu Jednorazowego wejścia pod warunkiem, że Operator dysponował będzie wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych lub zajęciach indywidualnych na siłowni. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego, Klienci niebędący Członkami Klubu mogą również korzystać z usług oferowanych w Klubie Fitness, na warunkach określonych w dedykowanej dla nich ofercie
Operatora, w tym w ramach organizowanych przez niego akcji promocyjnych.
15. Osoby towarzyszące mogą korzystać z usług oferowanych w Klubie Fitness wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podania niezbędnych i wymaganych przez Operatora danych osobowych, na warunkach podanych w aktualnej ofercie Operatora dedykowanej dla Osób towarzyszących. Osoby towarzyszące mogą korzystać z usług świadczonych w Klubie Fitness wyłącznie w tym samym czasie, w którym korzysta z nich Klient, którego są Osobą towarzyszącą oraz na warunkach posiadanego przez tego Klienta Karnetu. Osoba towarzysząca zobowiązana jest opuścić Klub Fitness wraz z Klientem, w którego towarzystwie przyszła do Klubu Fitness na warunkach opisanych w niniejszym ustępie.
16. W Klubie Fitness obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków oraz pozostawania pod wpływem któregokolwiek z wyżej wymienionych środków, a także wnoszenia na teren Klubu Fitness przedmiotów niebezpiecznych.
17. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie Klubu Fitness bez wiedzy i zgody Operatora.
18. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Klubu Fitness.
19. Klienci zobowiązani są do zachowania na ternie Klubu Fitness spokoju i porządku oraz nieutrudniania innym Klientom swobodnego korzystania z oferowanych tam usług.
20. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Klient zobowiązany jest zmienić garderobę na czystą sportową odzież i obuwie, a przypadku korzystania z pomieszczeń prysznicowych i łazienki do noszenia, ze względów higienicznych, odpowiedniego obuwia na gumowej, antypoślizgowej podeszwie.
21. Klient uprawniony jest do korzystania z Klubu Fitness wyłącznie na warunkach określonych w Umowie zawartej z Operatorem w celu niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Zabronione jest świadczenie na terenie Klubu Fitness jakichkolwiek usług (w szczególności treningów personalnych) lub prowadzenie innej działalności komercyjnej przez osoby, które nie zawarły z Operatorem stosownej umowy w tym zakresie. Przeprowadzenie treningu personalnego z naruszeniem postanowień zdań poprzedzających stanowi rażące naruszenie Umowy przez Klienta.
22. Ze względów bezpieczeństwa lub z uwagi na dbałość o utrzymanie należytego standardu usług świadczonych przez Operatora Klient, który narusza zasady, o których mowa w ust. 16-21 powyżej, może zostać wyproszony z Klubu Fitness przez obsługujący go personel.
23. Klient przyjmuje do wiadomości, że na terenie Klubu Fitness, poza obszarem przebieralni, toalety i pomieszczeń prysznicowych, zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. System ten zarządzany jest przez Operatora. Nagrania z kamer monitoringu wizyjnego wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie Klubu Fitness, w tym między innymi ustalania okoliczności ewentualnych wypadków, kradzieży, innych naruszeń prawa lub Umowy. Nagrania z kamer monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane wyłącznie uprawnionym do tego ustawowo podmiotom (np. Policji, prokuratorowi czy sądowi). Nagrania z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres od pięciu do czternastu dni, po którego upływie są trwale usuwane przez Operatora. Klient ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi jego wizerunek i w tym celu zgłasza odpowiednie żądanie Operatorowi. Udostępnienie zapisu monitoringu następuje w terminie czternastu dni od zgłoszenia żądania w sposób uniemożliwiający identyfikację innych osób, których wizerunki również utrwalone zostały na nagraniu.
24. Teren Klubu Fitness jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu Fitness znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
25. Każda osoba, która przebywa na terenie Klubu Fitness musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym
a. Każda karta członkowska precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
26. Odtwarzanie lub brak odtwarzania jakichkolwiek utworów w Klubie Fitness nie wpływa na decyzję o zakupie karnetu czy skorzystania z usługi przez Klienta.

§ 6. [Zasady korzystania z szatni]
1. Operator zapewnia Klientom możliwość pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonych do tego celu, zamykanych na kłódkę szafkach w szatni Klubu Fitness, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie (warunki umowy przechowania).
2. Szafki w szatni Klubu Fitness przeznaczona są do składania w nich przez Członka Klubu wyłącznie rzeczy, których konieczność przechowania związana jest zwyczajowo z charakterem usługi świadczonej w Klubie Fitness, dotyczy to odzieży, obuwia, plecaków, podręcznych toreb sportowych, ręczników czy środków higieny osobistej. Znajdujących się szafce w szatni rzeczy, których konieczność złożenia przez Członka Klubu na przechowanie nie jest związana zwyczajowo z charakterem usługi świadczonej w Klubie Fitness, takich jak w szczególności urządzenia elektroniczne (w tym telefony komórkowe/smartphony, tablety, laptopy itp.), biżuteria czy pieniądze, Operator nie godzi się przyjmować na przechowanie i nie ponosi za nie odpowiedzialności, a Członek Klubu pozostawiając je w szafce w szatni czyni to na własną odpowiedzialność.
3. Szatnia w Klubie Fitness wyposażona jest w szafki na garderobę z możliwością ich zamknięcia przez Klienta na kłódkę. Klient, w celu zamknięcia szafki, może nabyć kłódkę w recepcji Klubu Fitness. Operator zastrzega, że nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy złożonych na przechowanie w szafce w szatni, w sytuacji gdy Klient nie dostosuje się do warunków korzystania z szatni określonych w niniejszym paragrafie, w szczególności gdy utarta lub uszkodzenie rzeczy Klienta nastąpi z powodu przełamania lub zdjęcia zabezpieczenia kłódkowego, które nie zostało nabyte w recepcji Klubu Fitness, a także z powodu przełamania lub zdjęcia zabezpieczenia kłódkowego nabytego w recepcji Klubu Fitness, które nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez Klub.
4. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie prawidłowego zabezpieczenia swoich rzeczy w szafce w szatni, to jest do zamknięcia szafki na kłódkę po umieszczeniu w niej swoich rzeczy oraz dodatkowym upewnieniu się, że szafka jest zamknięta przed opuszczeniem szatni. Operator nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie oddanych mu na przechowanie rzeczy Członka Klubu, w sytuacji gdy Członek Klubu nie zabezpieczy ich uprzednio zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z działaniem szafki w szatni Klubu Fitness, Członek Klubu obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu Fitness z zastrzeżeniem, że Operator nie będzie odpowiadał za rzeczy świadomie pozostawione przez Członka Klubu w niesprawnej szafce w szatni Klubu Fitness.
5. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness w danym dniu zabrać ze sobą kłódkę i opróżnić szafkę w szatni z przechowywanych tam rzeczy. Jeżeli w danym dniu, po opuszczeniu Klubu Fitness przez wszystkich Klientów, jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta, kłódka w tej szafce zostanie przecięta przez Operatora.
W przypadku, gdy po otwarciu szafki zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego, zostaną w niej znalezione jakiekolwiek rzeczy, Operator postępował będzie z nimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. 2015 poz. 397 ze zm.).
6. Wstęp do pomieszczeń treningowych w Klubie Fitness (w tym w szczególności siłowni, strefy cardio, sali zajęć zorganizowanych czy sauny) z plecakami lub innym bagażem podręcznym jest zabroniony.
7. Operator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy Klienta, które nie zostały przez niego umieszczone i należycie zabezpieczone w szafce w szatni Klubu Fitness, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

§ 7. [Zajęcia zorganizowane]
1. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem Portalu dla Klientów, w recepcji Klubu Fitness, telefonicznie lub mailowo – wysyłając zgłoszenie na adres zapisy.jaroslaw@fitnessplatinium.pl najwcześniej na 7 dni przed terminem danych zajęć, nie później jednak niż na 1 godzinę przed terminem danych zajęć, z zastrzeżeniem, że ilość miejsc jest ograniczona i Operator ma prawo odmówić zapisu w przypadku gdy liczba uczestników została wyczerpana. Członkowie Klubu mogą zapisywać się na zajęcia wyłącznie w okresie aktywności Karnetu.
2. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie Internetowej lub w Portalu dla Klientów oraz w ogólnodostępnym miejscu w recepcji Klubu Fitness.
3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych, o prawie do udziału w danych zajęciach zorganizowanych decyduje kolejność zgłoszenia Klienta.
4. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zajęciach zorganizowanych co najmniej z dwugodzinnym wyprzedzeniem. Klient dokonuje zgłoszenia o zamiarze rezygnacji przez Portal dla Klientów, osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie lub mailowo na adres podany w ust. 1 powyżej.
5. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych, jeżeli liczba zapisanych Klientów nie będzie przekraczać czterech osób, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac technicznych/konserwacyjnych, uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.
6. Na zajęcia zorganizowane Klient zobowiązany jest przychodzić do Klubu Fitness z odpowiednim wyprzedzeniem w celu należytego przygotowania się do zajęć (w szczególności przeprowadzenia rozgrzewki). Klient spóźniony nie zostanie wpuszczony na zajęcia zorganizowane.
7. Opuszczenie sali do ćwiczeń przed zakończeniem zajęć zorganizowanych wymaga uprzedniego poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia o tym fakcie przez Klienta rezygnującego z kontynuowania zajęć zorganizowanych.
8. W zajęciach zorganizowanych Klient zobowiązany jest uczestniczyć w odpowiednim ubiorze, w tym w zmienionym obuwiu sportowym przeznaczonym do danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń, oraz posiadać ze sobą ręcznik.
9. Jeżeli Klient trzykrotnie zarezerwuje miejsce na Zajęciach zorganizowanych, na których następnie się nie stawi, możliwość rezerwacji miejsc na Zajęciach zorganizowanych przez tego Klienta zostanie zablokowana na okres siedmiu dni.

§ 8. [Cennik oraz sposób zapłaty]
1. Aktualny cennik usług świadczonych w Klubie Fitness dostępny jest w jego recepcji oraz na Stronie Internetowej.
2. Okresem rozliczeniowym w przypadku wszystkich wariantów Karnetów jest okres 28 dni z zastrzeżeniem, że pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy albo odpowiednio z dniem wskazanym jako data rozpoczęcia świadczenia usług fitness podanym na Formularzu Rejestracyjnym.
3. Klienci mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu lub inny dostępny wariant usługi.
4. Klient może opłacić z góry Karnet na dłuższy okres z zastrzeżeniem, że opłata w tym przypadku może być wniesiona wyłącznie za okres 28 dni lub jego wielokrotność (56, 84, 112 dni itd.).
5. Klient niebędący Członkiem Klubu, chcąc skorzystać z usług oferowanych w Klubie Fitness na podstawie Jednorazowego wejścia, ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry.
6. Opłatę za korzystanie z usług oferowanych w Klubie Fitness Klient uiszcza w formie i terminie wskazanych na Karcie Rejestracyjnej oraz/albo zgodnie z aktualną ofertą Operatora.
7. Zarówno brak możliwości realizacji określanej w Umowie formy płatności, jak i fakt niekorzystania przez Klienta z usług oferowanych w Klubie Fitness prowadzonym przez Operatora, z przyczyn niezależnych od Operatora, nie zwalnia Klienta z obowiązku ponoszenia opłat za zapewnienie dostępu do usług oferowanych w Klubie Fitness, na warunkach określonych w Umowie.
8. Klient zawierając Umowę zobowiązany jest do uiszczania opłat za zapewnienie mu dostępu do usług oferowanych w Klubie Fitness przez cały okres obowiązywania Umowy.

§ 9. [Zawieszenie Umowy]
1. Członek Klubu, który zawarł Umowę na czas nieokreślony, ma możliwość zawieszenia praw i obowiązków stron wynikających z tej Umowy (tzw. „Zawieszenie Umowy”) na okres maksymalnie 28 dni w danym roku obowiązywania Umowy, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. W okresie Zawieszenia Umowy Operator nie świadczy na rzecz Członka Klubu usług, a Członek Klubu nie jest zobowiązany do uiszczania opłat za Karnet.
3. Członek Klubu może jednorazowo dokonać Zawieszenia Umowy wyłącznie na okres od 7 do 28 dni w danym okresie rozliczeniowym, który wynika z Umowy.
4. Uprawnienia i obowiązki stron wynikające z Umowy wznawiane są automatycznie po upływie okresu objętego Zawieszeniem Umowy.
5. Zawieszenie Umowy jest nieodpłatne.
6. Zgłoszenie Zawieszenia Umowy może zostać skutecznie złożone przez Członka Klubu Operatorowi najpóźniej w pierwszym dniu, który ma zostać objęty tym Zawieszeniem Umowy.
7. Zgłoszenie Zawieszenia Umowy może złożyć wyłącznie Członek Klubu niezalegający z płatnościami.
8. Oświadczenie o Zawieszeniu Umowy powinno zostać złożone przez Członka Klubu w formie dokumentowej, pod rygorem nieważności.
9. Zawieszenie Umowy nie jest wliczane do okresu jej trwania, w tym także do okresu wypowiedzenia Umowy. W okresie objętym Zawieszeniem Umowy prawo do wypowiedzenia Umowy zostaje zawieszone, a złożenie wypowiedzenia w tym czasie uznawane będzie przez strony za skutecznie złożone z pierwszym dniem następującym po upływie okresu Zawieszenia Umowy i wykonywane na warunkach określonych w Regulaminie Klubu.

§ 10. [Wypowiedzenie Umowy]
1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z jakichkolwiek powodów z zachowaniem 56 – dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od kolejnego pełnego 28 – dniowego okresu rozliczeniowego wynikającego z Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 – 6 poniżej.
2. Klient posiadający Złotą Kartę VIP, po rozwiązaniu Umowy na warunkach określonych w ust. 1 albo w ust. 5 , w przypadku woli ponownego nabycia Karnetu na czas określony lub nieokreślony zobowiązany będzie do opłacenia Karnetu zgodnie z aktualnym cennikiem Operatora dla Nowych Klientów. Cena Karnetu obowiązująca Klienta posiadającego Złotą Kartę VIP przed złożeniem wypowiedzenia Umowy w przypadkach, o których mowa w niniejszym ustępie, nie będzie go już obowiązywała, zastrzeżeniem ust. 3. Klientowi posiadającemu Złotą Kartę VIP, po rozwiązaniu Umowy złota karta członkowska zostaje zamieniona na czarną Kartę Klubową.
3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Operatora bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych powodów, za które uważa się w szczególności:
1. powstania na koncie Klienta zaległości w opłatach za Karnet za co najmniej dwa następujące po sobie pełne okresy rozliczeniowego;
2. naruszenia przez Klienta postanowień § 4 ust. 3 Regulaminu Klubu;
3. naruszenia przez Klienta postanowień § 5 ust. 21 Regulaminu Klubu;
4. naruszenia przez Klienta postanowień Umowy w sposób powodujący zagrożenie dla życia lub istotne zagrożenie dla zdrowia innych osób przebywających w Klubie Fitness albo rażąco naruszający powszechnie przyjęte normy lub obyczaje, w tym w szczególności zachowywanie się przez Członka Klubu w Klubie Fitness sposób narażający na uszczerbek renomę Operatora.
4. Umowa może zostać wypowiedziana przez Klienta bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych powodów, z które uważa się w szczególności:
1. nieświadczenia przez Operatora wszystkich usług oferowanych w ramach Umowy przez co najmniej dwa następujące po sobie pełne okresy rozliczeniowe;
2. naruszenia przez Operatora postawień Umowy w sposób powodujący zagrożenie dla życia lub istotne zagrożenia dla zdrowia Klienta albo w sposób rażąco naruszający dobra osobiste Klienta,
3. naruszenie przez Operatora postanowień § 4 ust. 4 Regulaminu Klubu,
4. naruszenie przez Operatora postanowień § 5 ust. 23 Regulaminu Klubu,
5. Niezależnie od postanowień ust. 4 i 5 powyżej, każda ze stron ma prawo wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zamknięcia Klubu Fitness w lokalizacji wskazanej na Formularzu Rejestracyjnym, przy czym zmiana operatora Klubu Fitness nie będzie uznawana za zamkniecie Klubu Fitness, jeżeli dotychczasowy Operator zapewni Członkowi Klubu możliwość dalszego dostępu do usług oferowanych w Klubie Fitness przez innego operatora na dotychczasowych zasadach, wynikających z zawartej Umowy.
6. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11. [Dane Osobowe]
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wojciech Inglot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Inglot Fitmore Fitness Club w Łańcucie, ul. Józefa Piłsudskiego 144 c, 37-100 Łańcut (dalej określany również jako „Administrator”).
2. W kwestiach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych Klient może skontaktować się z Administratorami wysyłając korespondencję mailową na adres: lub tradycyjną pocztą na adres do doręczeń Administratora: Fitness Platinium Jarosław, ul. Tarnowskiego 20, 37-500 Jarosław.
3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu:
1. wykonania Umowy, tj. zapewnienia Klientowi dostępu do usług oferowanych w Klubie Fitness (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – takim obowiązkiem jest w szczególności prowadzenie przez Administratora ksiąg rachunkowych, co wynika z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, za które Administrator uważa w
szczególności przetwarzanie w celu: a) przesyłania danych osobowych Klienta w ramach grupy przedsiębiorstw,
do której należy Administrator, do wewnętrznych celów administracyjnych; b) bezwzględnie niezbędnym do zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwu sieci i informacji; c) doboru usług do potrzeb Klientów Administratora; d) optymalizacji produktów lub usług na podstawie uwag i opinii Klienta; e) optymalizacji procesów
obsługi sprzedaży lub posprzedaży; f) rozpatrywania reklamacji; g) archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów; h) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z Umowy; i) badania satysfakcji Klientów i określenia jakości usług i obsługi Administratora; j) oferowania Klientowi bezpośrednio (marketing bezpośredni) towarów lub usług Administratora lub towarów i usług partnerów biznesowych Administratora, które uzupełniają ofertę Administratora; j) zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmu lub innym naruszeniom porządku, bezpieczeństwa lub ogólnie przyjętych norm zachowania w Klubie Fitness – podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4. ochrony żywotnych interesów Klienta lub innej osoby fizycznej – Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ochrony jego żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej, czyli takich, które mają istotne znaczenie dla życia Klienta lub życia innej osoby fizycznej, w tym ważnych interesów osobistych lub majątkowych danej osoby (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
5. przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie celów, do których wymagana jest zgoda Klienta – jeżeli przetwarzanie danych osobowych Klienta nie będzie miało swojej podstawy w realizacji jednego z celów, o których mowa w pkt 1-4 powyżej, Administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe Klienta w jednym lub większej liczbie innych wyraźnie określonych przez Administratora celów wyłącznie w sytuacji, gdy Klient uprzednio wyrazi na to zgodę i przetwarzania jego danych osobowych w takim celu nie będą zabraniały bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa; odrębnej zgody Klienta wymaga w szczególności przetwarzanie danych w celach marketingowych realizowanych poprzez: a) wysyłanie Klientowi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wymóg uzyskania zgody Klienta przewidziany został w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) oraz b) kontaktowanie się z Klientem przy użyciu telekomunikacyjnych rządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego – wymóg uzyskania zgody Klienta przewidziany został w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.)..
4. Do odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych należy Klient oraz: 1) podmioty z grypy przedsiębiorstw, do której należy Administrator, 2) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi technologii informacyjnych (IT), 3) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, 4) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe, 5) podmioty zajmujące się w imieniu Administratora windykacją roszczeń, 6) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, 7) likwidatorzy szkód z firm ubezpieczeniowych, 8) agenci rozliczeniowi zajmujący się obsługą płatności bezgotówkowych w Internecie, 9) firmy kurierskie i pocztowe, 10) inni dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające realizację usług oferowanych w ramach Umowy zawartej przez Klienta, w sytuacji, gdy dostęp do o danych osobowych Klienta będzie niezbędny tym podmiotom w związku z charakterem realizowanego świadczenia; 11) partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia ofertę Administratora, 12) inni odbiorcy, uprzednio wyraźnie upoważnieni przez Klienta do odbioru jego danych osobowych.
5. Administrator nie przekazuje danych osobowych Klienta poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Dane osobowe Klienta, pozyskane w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz te niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: 1) posprzedażowej obsługi Klientów (np. rozpatrywania reklamacji) – do czasu przedawnienia roszczeń Klienta wynikających z Umowy; 2) ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora z Umowy – do czasu przedawnienia tych roszczeń Administratora wynikających z Umowy; 3) wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, przy czym w dane przetwarzane przez Administratora na potrzeby rachunkowości przechowywane będą przez okres 5 lat, liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, które dane zbiory będą dotyczyć.
7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane na podstawie jego zgody do czasu, gdy Klient cofnie tę zgodę albo do czasu, gdy Administrator uzna, iż cel dla którego dane osobowe Klienta zostały pozyskane się zdezaktualizował (dotyczy to w szczególności zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, realizowanych drogą elektroniczną lub telefonicznie). Zgoda na przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celach, do których jest ona wymagana, może zostać cofnięta przez Klienta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
8. Klientowi przysługują następujące uprawnienia: 1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, 2) prawo do sprostowania danych osobowych, 3) prawo do żądania usunięcia danych, 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 6) prawo do przenoszenia danych osobowych, 7) prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, 8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywało się na podstawie zgody Klienta.
9. Padanie danych osobowych przez Klienta w celu: 1) wykonania Umowy – jest warunkiem zawarcia oraz realizacji tej Umowy przez Administratora; jeżeli Klient nie poda swoich danych osobowych Administratorowi w tym celu, Administrator może odmówić Klientowi zawarcia Umowy; 2) marketingu bezpośredniego, realizowanego poprzez wysyłanie Klientowi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub kontaktowanie się z Klientem przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych – jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta.
10. Administrator informuje, że jednym ze sposób w jaki może on przetwarzać Twoje dane osobowe jest tzw. profilowanie. Oznacza to, że Administrator w oparciu dotyczące Cię informacje może tworzyć profile preferencji i w oparciu o te profile dostosowywać do nich usługi i treści jakie będziesz w przyszłości otrzymywał od Administratora. Decyzje podejmowane w ten sposób mogą
mieć wpływ na to, czy zostanie/niezostanie Ci zaproponowana określona usługa, produkt, oferta, rabat czy udział w programie lojalnościowym. Administrator informuje przy tym, że nie stosuje mechanizmów opartych wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie profiluje Cię bez udziału człowieka.

§ 12. [Postanowienia końcowe]
1. Zamiany niniejszego Regulaminu Klubu podawane będą do wiadomości Klientom poprzez wysłanie stosownej wiadomości wraz z aktualną treścią Regulaminu Klubu w formie pliku nadającego się do odczytu maszynowego w powszechnie używanym formacie (np. „pdf ”) na adres e-mail Klienta podany na Karcie Rejestracyjnej oraz na Stronie Internetowej lub w ogólnodostępnym dla Klientów miejscu przeznaczonym do ogłoszeń w Klubie Fitness.
2. W przypadku zmiany treści Regulaminu Klubu, Klient ma prawo złożyć Operatorowi sprzeciw wobec wprowadzonych
zmian na trwałym nośniku – w przypadku skutecznego złożenia sprzeciwu przez Klienta, Umowa będzie dalej wykonywana na warunkach wynikających z dotychczasowego Regulaminu Klubu. Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają jednak zastosowania w zakresie, w jakim wprowadzone zmiany Regulaminu Klubu nie będą wyłączały lub ograniczały uprawnień Klienta wynikających z Umowy.
3. Termin na złożenie oświadczenia o sprzeciwie, na warunkach określonych w ust. 2, wynosi 14 dni od chwili zawiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu Klubu przez Operatora. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przyjmuje się, że Klient akceptuje zmiany wprowadzone do Regulaminu Klubu.
4. Regulamin Klubu wraz z Formularzem Rejestracyjnym stanowią integralną część Umowy.
5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Operatora w ramach Umowy Klient może składać za pomocą formularza dostępnego w recepcji Klubu Fitness, wysyłając korespondencję tradycyjną na następujący adres do doręczeń Operatora: Fitness Platinium Jarosław, ul. Tarnowskiego 20, 37-500 Jarosław także drogą elektroniczną na adres e-mail: manager.jaroslaw@ fitnessplatinium.pl Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dnia od dnia ich otrzymania przez Operatora.
6. Umowa zawarta na czas nieokreślony sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Członka Klubu i jednym dla Operatora. W przypadku umowy zawartej na czas określony zawarta została w jednobrzmiącym egzemplarzu, jednym dla Operatora Klubu.
7. Niniejszy Regulamin Klubu obowiązuje od dnia 17.05.2019 roku.

 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ KLUB FITNESS PLATINIUM JAROSŁAW®
(obowiązuje od 22 maja 2018 roku)

Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) i określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach klubu Fitness Platinium Jarosław® poprzez wykorzystanie strony internetowej pod adresem: http://fitnessplatinium.pl/jaroslaw udostępnianego w ramach tej strony Portalu dla Klientów.

§ 1. SŁOWNICZEK
Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:
1. Klub – klub Fitness Platinium Jarosław®
2. Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług Klubem Fitness Platinium Jarosław® wykupiła karnet i legitymuje się kartą klubową Fitness Platinium Jarosław®
3. Karta członkowska – karta klubowa Fitness Platinium Jarosław® wydawana członkom, potwierdzająca przynależność do Klubu.
4. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z darmowego vouchera, jednorazowej wejściówki lub innych darmowych zaproszeń uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela w tym w szczególności Osoby towarzyszące korzystające z usług Klubu nieodpłatnie; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią. Klientem jest również osoba korzystająca z kart programów partnerskich.
5. Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy lub też powracająca do Klubu po przerwie dłuższej niż 28-tu dni od zakończenia okresu aktywności ostatniego zakupionego Karnetu.
6. Osoba towarzysząca – Klient niebędący Członkiem Klubu, korzystający z usług świadczonych w Klubie na podstawie i w zakresie określonym przez warunki promocji. Osoba towarzysząca wchodzi do Klubu z Członkiem Klubu lub innym Klientem uprawnionym do korzystania z usług Klubu, bez konieczności nabycia biletu jednorazowego wejścia lub Karty Klubowej. W celu umożliwienia wielokrotnego przyprowadzania tej samej Osoby towarzyszącej, osobie tej zakładane jest konto gościa w Portalu dla Klienta.
7. Umowa – Umowa na czas określony lub nieokreślony o korzystanie z usług klubu Fitness Platinium Jarosław® na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.
8. Karnet – Karnet OPEN, HALF OPEN, STUDENT/SENIOR na czas nieokreślony, Karnet OPEN, HALF OPEN, STUDENT/ SENIOR na czas określony, Karnet na 4 wejścia, Karnet weekendowy.
9. Zajęcia zorganizowane – zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
10. Portal/Panel dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie karnetu, podgląd opłaconych karnetów).
11. Zawieszenie karnetu/Zawieszenie – czynność dokonana przez Członka Klubu posiadającego karnet na czas nieokreślony, polegająca na zawieszeniu wykonywania Umowy o korzystanie z usług klubu Fitness Platinium Jarosław® na okres 28 dni w ciągu 12 miesięcy trwania umowy, przy jednoczesnym utrzymaniu członkostwa w Klubie. Zgłoszenie zawieszenia przez Klienta musi nastąpić w trakcie trwania aktywności karnetu.
12. Personel Klubu – manager, kierownik klubu, instruktorzy, trenerzy, obsługa klienta, recepcjonistki.
13. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – właściciel, manager oraz kierownik Klubu.
14. Strona internetowa – http://fitnessplatinium.pl/jaroslaw
15. Operator Systemu Płatności – podmiot, z którym Usługodawca podpisał umowę w celu umożliwienia Klientom dokonywania płatności wynikających ze świadczonych przez Fitness Platinium Jarosław® usług.
16. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Klubu Fitness Platinium Jarosław®.
17. Regulamin Klubu – regulamin klubu Fitness Platinium Jarosław®.
18. Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi w Portalu dla Klientów dostępnych po zalogowaniu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Regulamin oraz Regulamin Klubu jest udostępniony za pośrednictwem Strony internetowej oraz dostępny jest w recepcji Klubu.

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG
1. Usługodawca umożliwia udostępnienie na indywidualne żądanie Usługobiorcy poprzez Stronę internetową wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, obejmujących w szczególności usługi, informacje dotyczące Klubu, profil działalności, formularz zapisów na usługi dodatkowe, formularz zgłoszenia reklamacji oraz zgłoszenia szkody oraz informacje kontaktowe, co zapewniają specjalistyczne zakładki. Ponadto Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów lub Nowych Klientów usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu oraz zarządzaniu Kontem Klienta przy użyciu Portalu dla Klientów.
2. Klient lub Nowy Klient chcąc korzystać z usług Klubu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Klubu Fitness Platinium Jarosław, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez Klub. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin Klubu.
3. Portal dla Klientów ma na celu umożliwienie rejestracji Nowych Klientów zarządzania Kontem Klienta, zarządzania umowami Klienta (zakup Karnetu), dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez Klub usługami, zarządzania zapisami na zajęcia zorganizowane, przeglądania historii umów, płatności, rezerwacji.
4. Świadczenie przez Usługobiorcę usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Strony internetowej, Portalu dla Klienta, zarządzania Kontem Klienta jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty. Wysokość opłat określa obowiązujący w Klubie cennik usług.
5. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony internetowej, dostępnych na niej formularzy, Portalu dla Klientów.
6. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Strony internetowej umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli. W przypadku trwałego zamknięcia Konta Klienta (usunięcie) rozwiązuje się umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem Strony internetowej, Portalu dla Klienta Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
1.) połączenie z siecią Internet;
2.) System operacyjny z rodziny Windows, Linux, OSX, Android lub iOS w wersji wspieranej
przez producenta z uruchomionym środowiskiem graficznym i z zainstalowaną ekran o rozdzielczości 1024 x 768 ppi;
3) przeglądarką w stabilnej wersji wspieranej wersji, w trybie graficznym, posiadającą włączoną obsługę JavaScript i obsługującą zapytania typu CORS z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
2. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony internetowej, Portalu dla Klienta i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych drogą elektroniczną usług.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, Portalu dla Klienta w tym zmiany ich interfejsu. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług.

§ 5. TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej, Portalu dla Klientów.
2. W razie uzyskania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym
charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych
w zdaniu pierwszym.

§ 6. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU DLA KLIENTA
1. Portal dla Klientów składa się z następujących funkcjonalności:
1) rejestracyjnej służącej do zalogowania Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych oraz którego pierwsza rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza w recepcji Klubu;
2) do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;
3) zarządzania Kontem, gdzie Klient może aktualizować informacje o sobie;
4) zarządzania Umowami, gdzie Klient może zakupić Karnet na czas określony, zawiesić Karnet lub go zmienić;
5) płatności, gdzie Klient może dokonywać płatności za płatne usługi wynikające z Umowy; zarządzania zapisami na zajęcia zorganizowane;
6) Historii Konta, gdzie Klient może przeglądać historię zakupów Karnetów i płatności
7) odzyskania hasła do Konta w przypadku jego utraty.
2. Założenie Konta przez Nowego Klienta lub Klienta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Panelu dla Klienta. Nowy Klient lub Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając odpowiednio opisane w nim pola. Następnie Nowy Klient lub Klient składa oświadczenia o udzieleniu lub nieudzieleniu zgód. Portal dla Klienta wskazuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług. Nowy Klient lub Klient zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym pełne i prawdziwe dane. Dostęp do Portalu dla Klienta może też odbyć się za pośrednictwem prywatnego profilu Klienta na facebooku poprzez kliknięcie ikonki ,,Zaloguj mnie przez facebook” lub też może nastąpić na wyraźną prośbę Klienta, poprzez wysłanie linku na podany przy rejestracji w Klubie adresu e-mail linku aktywacyjnego, a następnie naciśnięcie przycisku ,,Zaloguj” i użycie swojego adresu e-mail oraz wpisanie przesłanego jednorazowego hasła, które następnie wymaga zmiany przez Nowego Klienta lub Klienta przy chęci kolejnego zalogowania się i zarządzania swoim kontem.
3. Założenie Konta Klienta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia i korzystanie przez nią z usług rekreacyjno-sportowych Klubu, jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 2 powyżej oraz dostarczeniu do Klubu prawidłowo wypełnionego i podpisanego wymaganego oświadczenia przedstawiciela ustawowego. Nowy Klient, który nie ukończył 18 roku życia, po uzupełnieniu danych wskazanych w ust. 2 powyżej może rozpocząć korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych Klubu po doręczeniu do Klubu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe przedstawiciela ustawowego w zakresie określonym w tym formularzu.
4. Po wypełnieniu formularza (po wprowadzeniu danych Klienta, o którym mowa w ust. 2 powyżej), na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres poczty elektronicznej, do Klienta zostanie wysłany e-mail z prośbą o aktywowanie Konta Klienta. Aktywacji Konta Klienta dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku „Aktywuj moje konto.”
5. W celu zalogowania się do Portalu dla Klienta należy w odpowiednich polach podać adres e-mail podany przy rejestracji i zakładaniu Konta oraz wpisać podane podczas rejestracji hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj.”
6. Po zalogowaniu do Konta Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim Kontem w sposób i w zakresie określonym w ust. 1 pkt. 3-7 niniejszego paragrafu.
7. Zakończenie korzystania z Portalu dla Klienta następuje poprzez wylogowanie.
8. Usługodawca może odmówić świadczenia usług w tym świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Nowego Klienta lub Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Klubu, a także w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu Klubu lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych przedstawiciela ustawowego.
9. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Portalu dla Klienta, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.
10. Zasady składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy od świadczenia usług przez Klub określa Regulamin Klubu.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych droga elektroniczną mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma u managera Klubu poprzez formularz reklamacyjny dostępny w recepcji Klubu bądź poprzez przesłanie listem na adres: Fitness Platinium Jarosław®, ul. Tarnowskiego 20, 37-500 Jarosław z dopiskiem „Reklamacja” albo drogą elektroniczną na manager.jaroslaw@fitnessplatinium.pl
2. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.
3. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń.

§ 8. ZMIANA REGULAMINU
1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w Klubie.
2. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu.
3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

§ 9. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Wojciech Inglot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Fitmore Fitness Club Wojciech Inglot” z siedzibą w Jarosławiu, ul. Tarnowskiego 20, 37-500 Jarosław, NIP: 8151741307, REGON 180950549 (dalej łącznie jako: „Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: manager.zamosc@fitnessplatinium.pl
3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
5. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
6. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom) poza systemem do obsługi klienta Gym Manager oraz współpracującej z Klubem kancelarii prawnej.
7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
9. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy.
12. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 5 dni i nie dłuższy niż 14 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

§ 10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte za pośrednictwem Strony internetowej jak również Portalu dla Klientów stanowią przedmiot ochrony zgodnie z ustawą o prawie autorskim, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek polu eksploatacji jest zabronione.
2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Strony internetowej, Portalu dla Klientów z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta, Nowego Klienta, Klub lub Usługodawcę.
3. Szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet w tym ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest działalność tzw. hakerów mająca na celu włamanie się do systemu Usługodawcy oraz Klienta lub Nowego Klienta oraz możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, takich jak „konie trojańskie”, „robaki”. Celem uniknięcia zagrożeń z tym związanych zaleca się stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Klub informuje, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk, o których mowa w zdaniu pierwszym, jednakże Klient i Nowy Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami.
4. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem Klubu za pośrednictwem:
1) poczty tradycyjnej na adres: ul. Tarnowskiego 20, 37-500 Jarosław
2) poczty elektronicznej pod adresem: manager.jaroslaw@fitnessplatinium.pl

# #