Jarosław Tarnowskiego 20

REGULAMIN KLUBU FITNESS PLATINIUM JAROSŁAW®
(obowiązuje od 22 maja 2018 roku)

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług klubu Fitness Platinium Jarosław® w szczególności jako strona Umowy o korzystanie z usług Klubu Fitness Platinium Jarosław®, jednorazowej wejściówki oraz korzystają z bezpłatnych zaproszeń 7- lub 14- dniowego i innych darmowych voucherów, wejściówek wydawanych przez Klub.

§ 1. Słowniczek
Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:
1. Klub – klub Fitness Platinium Jarosław®
2. Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług Klubem Fitness Platinium Jarosław® wykupiła karnet i legitymuje się kartą klubową Fitness Platinium Jarosław®
3. Karta członkowska – karta klubowa Fitness Platinium Jarosław® wydawana członkom, potwierdzająca przynależność do Klubu.
4. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z darmowego vouchera, jednorazowej wejściówki lub innych darmowych zaproszeń uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela w tym w szczególności Osoby towarzyszące korzystające z usług Klubu nieodpłatnie; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią. Klientem jest również osoba korzystająca z kart programów partnerskich.
5. Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy lub też powracająca do Klubu po przerwie dłuższej niż 28-tu dni od zakończenia okresu aktywności ostatniego zakupionego Karnetu.
6. Osoba towarzysząca – Klient niebędący Członkiem Klubu, korzystający z usług świadczonych w Klubie na podstawie i w zakresie określonym przez warunki promocji. Osoba towarzysząca wchodzi do Klubu z Członkiem Klubu lub innym Klientem uprawnionym do korzystania z usług Klubu, bez konieczności nabycia biletu jednorazowego wejścia lub Karty Klubowej. W celu umożliwienia wielokrotnego przyprowadzania tej samej Osoby towarzyszącej, osobie tej zakładane jest konto gościa w Portalu dla Klienta.
7. Umowa – Umowa na czas określony lub nieokreślony o korzystanie z usług klubu Fitness Platinium Jarosław® na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.
8. Karnet – Karnet OPEN, HALF OPEN, STUDENT/SENIOR na czas nieokreślony, Karnet OPEN, HALF OPEN, STUDENT/ SENIOR na czas określony, Karnet na 4 wejścia, Karnet weekendowy.
9. Karnet OPEN na czas określony – abonament uprawniający do korzystania z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 28 dni.
10. Karnet HALF OPEN na czas określony – abonament uprawniający do korzystania z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 28 dni, z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić od godziny otwarcia Klubu jednak nie później niż przed godziną 16:00.
11. Karnet OPEN na czas nieokreślony – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu. Karnet na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze Stron za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, które można złożyć po 28 dniach trwania abonamentu.
12. Karnet HALF OPEN na czas nieokreślony – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić od godziny otwarcia Klubu jednak nie później niż przed godziną 16:00. Karnet na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze Stron za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, które można złożyć po 30 dniach trwania abonamentu.
13. Karnet STUDENT/SENIOR OPEN na czas określony – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu. Karnet Student Open mogą wykupić osoby do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej bądź uczniowskiej. Karnet Senior Open mogą wykupić osoby powyżej 60 roku życia za dokumentu tożsamości.
14. Karnet STUDENT/SENIOR OPEN na czas nieokreślony – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić od godziny otwarcia Klubu jednak nie później niż przed godziną 15:00. Karnet Student Open mogą wykupić osoby do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej bądź uczniowskiej. Karnet Senior Open mogą wykupić osoby powyżej 60 roku życia za dokumentu tożsamości. Karnet na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze Stron za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, które można złożyć po 28 dniach trwania abonamentu.
15. Karnet na 4 wejścia – abonament na czas określony uprawniający do korzystania z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu. Karnet uprawnia do skorzystania 4 razy z usług klubu w ciągu 28 dni od daty zakupu.
16. Karnet weekendowy – abonament na czas określony uprawniający do korzystania z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu tylko w soboty i niedziele w ciągu 28 dni.
17. Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z przypisaniem członkostwa w klubie Fitness Platinium Jarosław® w tym wydaniem Karty w wysokości 20,00 zł brutto.
18. Zajęcia zorganizowane – zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
19. Portal/Panel dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie karnetu, podgląd opłaconych karnetów).
20. Zawieszenie karnetu/Zawieszenie – czynność dokonana przez Członka Klubu posiadającego karnet na czas nieokreślony, polegająca na zawieszeniu wykonywania Umowy o korzystanie z usług klubu Fitness Platinium Jarosław® na okres 28 dni w ciągu 12 miesięcy trwania umowy, przy jednoczesnym utrzymaniu członkostwa w Klubie. Zgłoszenie zawieszenia przez Klienta musi nastąpić w trakcie trwania aktywności karnetu.
21. Personel Klubu – manager, kierownik klubu, instruktorzy, trenerzy, obsługa klienta, recepcjonistki.
22. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – właściciel, manager oraz kierownik Klubu.
23. Strona internetowa – http://fitnessplatinium.pl/jaroslaw

§ 2. Zakres usług
1. Klub świadczy usługi rekreacyjno–sportowe takie jak: siłownia, zajęcia fitness itp. znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej.
2. Oferta Klubu dostępna jest również w placówce Klubu, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana ustnie przez personel Klubu.
3. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu także na podstawie posiadanego darmowego vouchera, zaproszeń bądź na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela.
4. Sprzęt używany w placówkach Klubu jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
5. Klub organizując różnego rodzaju imprezy zewnętrzne i wewnętrzne rozdaje zaproszenia do skorzystania z usługi w Klubie.
6. Zaproszenia uprawniają do skorzystania z usług Klubu w oznaczonych na zaproszeniu terminach ważności – dwóch, czterech, siedmiu, trzydziestu dni. Klient ma możliwość wykorzystania zaproszenia w okresie do 6 miesięcy od daty jego otrzymania, chyba że zaproszenie wskazuje inną datę obowiązywania. Zaproszenie nie uprawnia do korzystania z usług Klubu przez inną osobę, niż ta która je otrzymała.
7. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób nie będących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w Klubie lub na stronie internetowej.
8. Wchodzenie do Klubu przez osoby poniżej 16 roku życia jest zakazane. Personel Klubu może poprosić o natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu przez osobę poniżej 16 roku życia, a także podjąć środki przewidziane przepisami prawa w celu zagwarantowania osobie niepełnoletniej właściwej opieki.

§ 3. Członkostwo w Klubie
1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych oraz pod warunkiem złożenia przez nich wymaganego oświadczenia w recepcji klubu.
3. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 16 lat mogą brać udział wyłącznie w zajęciach organizowanych przez Klub dla osób małoletnich. Osoby te mogą korzystać z Klubu wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów, z wyłączeniem czasu udziału w zajęciach lub korzystając z treningów personalnych.
4. Karnet jest aktywny od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych w klubie Fitness Platinium Jarosław®. Na życzenie Klienta może zostać aktywowany w innym terminie, nie później jednak niż w okresie 28 dni od zawarcia przedmiotowej Umowy.
5. Podstawą przynależności do Klubu jest umowa zawierana na czas określony lub na czas nieokreślony z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
6. Pierwszym dniem obowiązywania umowy jest dzień jej zawarcia.
7. Umowa na czas określony zostaje przedłużona na dalszy czas oznaczony 28-tu dni, w razie zgłoszenia przez Klienta woli dalszego trwania Umowy przed jej wygaśnięciem oraz wykupu odpowiedniego karnetu. Potwierdzeniem przedłużenia Umowy jest stosowny zapis na karcie klubowej oraz w systemie prowadzonym przez Klub. Po przedłużeniu Umowy Klient ma prawo korzystać z oferty Klubu w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu.
8. Przed zawarciem Umowy Klub ma prawo żądać okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, potwierdzającego, wskazywane przez Klienta, dane osobowe, stanowiące obowiązkową treść Umowy.
9. Fakt, iż Członek Klubu nie korzysta z urządzeń i usług Klubu nie zwalnia go od zapłaty za podpisaną Umowę zawartą na czas nieokreślony lub określony oraz nie uprawnia do przedłużenia obowiązywania Umowy.
10. Klub jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu w przypadku, gdy zalega on z zapłatą za karnet za co najmniej 7 dni.

§ 4. Karty członkowskie
1. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Klubu jest Karta klubowa, wydawana Klientowi w dniu podpisania Umowy z Klubem i ważna przez okres obowiązywania Umowy. W przypadku Nowych Klientów kupujących Karnet on-line, Kartę należy odebrać w Klubie. Klient zobowiązany do zachowania w/w klubowej karty. W związku z wydaniem Karty, Klient obowiązany jest do uiszczenia jednorazowej bezzwrotnej opłaty aktywacyjnej w wysokości 20,00 złotych (słownie: dwadzieścia złotych).
2. Karta klubowa jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług Klubu w okresie obowiązywania Umowy wyłącznie przez osobę wymienioną w Karcie jako właściciel. Posługiwanie się Kartą przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Umową uprawnia Klub do unieważnienia karty klubowej i rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowy.
3. Karta jest opatrzona fotografią Członka Klubu (zapisaną w formacie cyfrowym). Członek Klubu, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wykonanie jego fotografii przez pracownika Klubu i wprowadzenia jej do systemu Klubu.
4. Członkowie Klubu są zobowiązani do posiadania przy sobie Karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu oraz do okazania jej na każde żądanie Personelu Klubu. W wyjątkowych wypadkach, nie częściej niż raz w miesiącu, wejście do Klubu możliwe jest po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
5. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na Karcie klubowej na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.
6. Jeżeli Członek Klubu nie posiada ważnej Karty bądź nie posiada przy sobie Karty, aby skorzystać z usług Klubu zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście oraz okazać stosowny dokument tożsamości.
7. Klub akceptuje Karty typu MultiSport i inne tego typu karty wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z podmiotami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych Umów.
8. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
9. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych). Opłata ta jest bezzwrotna.
10. Klub ze względu na jakość świadczonych usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu sprzedawanych karnetów oraz zablokowania dalszej sprzedaży.

§ 5. Zasady korzystania z usług Klubu
1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po spełnieniu w szczególności poniższych warunków:
a. udostępnienia Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie a następnie odczytanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta). W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane takie jak: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz adres zamieszkania, telefon kontaktowy, a w przypadku Członków Klubu posiadających karnet na czas nieokreślony numer PESEL.
2. Godziny otwarcia placówek podane są na stronie internetowej oraz dostępne są w klubie.
3. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub na profilu facebook z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania Umowy i ważności karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.
4. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
5. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną od tym fakcie powiadomieni z pięciodniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówce Klubu w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu Klienci zostaną poinformowani niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
6. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.
7. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
8. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.
9. Klient ma prawo w każdej chwili zwrócić się do instruktora dyżurującego w Klubie o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.
10. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, urazach.
11. W razie pogorszenia samopoczucia w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
12. Członkowie mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych karnetów.
13. Karnet uprawnia do korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez Klub, zgodnie z aktualną ofertą Klubu zamieszczoną dostępną u pracowników Klubu przez okres, na jaki został zakupiony.
14. Zmiana rodzaju abonamentu (karnetu HALF OPEN na karnet OPEN i odwrotnie) jest możliwa po zakończeniu aktywności wykupionego karnetu.
15. Klienci nie będący Członkami Klubu mogą korzystać z usług Klubu po uiszczeniu jednorazowej opłaty pod warunkiem, że Klub dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych lub odpowiednimi warunkami do zajęć indywidualnych na siłowni. Z uwzględnieniem zdania pierwszego Klienci nie będący Członkami Klubu mogą także korzystać z usług Klubu, na warunkach i w zakresie określonym przez akcje promocyjne organizowane przez Właściciela.
16. Klienci niebędący Członkami Klubu mogą korzystać z usług świadczonych w Klubie na podstawie warunków promocji i w zakresie określonych przez te warunki. Osoby towarzyszące mogą wejść do Klubu wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości, przekazaniu Klubowi danych, o których mowa w §5 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku Osób towarzyszących mogą one korzystać z usług świadczonych w Klubie w tym samym czasie, w którym z usług tych korzysta Klient, z którym weszli do Klubu oraz w zakresie posiadanego przez tego Klienta Karnetu. Osoba towarzysząca jest zobowiązana do opuszczania Klubu wraz z Klientem, z którym weszła do Klubu.
17. Klienci są zobowiązani do posiadania przy sobie dowodu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu. Personel Klubu może poprosić Klienta o przedstawienie dowodu tożsamości, a w razie odmowy z jakichkolwiek powodów, Personel Klubu może nakazać danemu Klientowi natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu.
18. W pomieszczeniu Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
19. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez zgody Właściciela lub managera Klubu.
20. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Klubu.
21. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu.
22. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim (w tym w obuwiu niezmienionym lub z brudnymi podeszwami), osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie Klubu.
23. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego nie mogą ich wykonywać w Klubie, o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Właścicielem. Przeprowadzanie treningu personalnego bez zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim jest niedopuszczalne i stanowi rażące naruszenie Regulaminu.
24. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody Managera Klubu nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności marketingowo–reklamowej w Klubie.
25. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyłącznie w celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta. W razie wykorzystania wizerunku Klienta, które będzie w jakikolwiek sposób naruszało jego prywatność zostanie przez Klienta zgłoszone kierownictwu Klubu, Klub zobowiązuje się do wycofania zdjęcia lub reklamy w najbliższym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć klubu mają zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.
27. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że przebieg zajęć oraz ogólny obraz wnętrza Klubu mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie publikowane na stronie internetowej Klubu lub w portalach społecznościowych oraz, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża na to zgodę. Członek Klubu ma prawo zgłosić sprzeciw co do opublikowania nagrania obejmującego jego wizerunek, co wyłącza uprawnienie Klubu do opublikowania takiego nagrania. Członek Klubu może zażądać usunięcia już opublikowanego nagrania obejmującego jego wizerunek. W takiej sytuacji, Klub niezwłocznie po otrzymaniu żądania usuwa nagranie ze wszystkich stron internetowych, na których opublikował nagranie. Klub nie ma prawa publikowania jakichkolwiek zapisów z systemu monitoringu. Utrwalenie obrazu i dźwięku w celu opublikowania musi zostać wykonane w sposób widoczny i jednoznaczny co do celu dla osób objętych zapisem.
28. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że w Klubie zainstalowany jest system monitoringu. System monitoringu zarządzany jest przez Klub. Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych Klubu (w tym ustalenia sposobu świadczenia pracy przez pracowników Klubu, utrwalenia okoliczności wypadku lub kradzieży). Zapisy systemu monitoringu przekazywane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. Policji) na ich wyraźne i uzasadnione żądanie. Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych salach/strefach Klubu posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu oraz Manager Klubu. Dostęp do zapisów monitoringu w szatniach posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu. W każdej szatni znajduje się przestrzeń nieobjęta zasięgiem monitoringu (przebieralnie, toalety, prysznice). Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres od pięciu do czternastu dniach, po którego upływie są nieodwracalnie usuwane. Członek Klubu ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi jego wizerunek. W tym celu zgłasza odpowiednie żądanie Klubu. Udostępnienie zapisu monitoringu następuje w terminie czternastu dni od zgłoszenia żądania w sposób, który uniemożliwia identyfikację innych osób, których wizerunki utrwalone zostały przez system monitoringu.

§ 6. Zasady korzystania z szatni
1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę. Wstęp na salę ćwiczeń (m.in. siłownie, strefę cardio, salę zajęć zorganizowanych, sauna) z plecakami lub innym bagażem chociażby odręcznym jest zabroniony.
2. Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient może przynieść własną kłódkę lub nabyć kłódkę w recepcji Klubu. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. Jeżeli w danym dniu, po opuszczeniu Klubu przez wszystkich Klientów jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta – kłódka zostanie przecięta, a zawartość szafki przez 24 godziny będzie znajdowała się w recepcji Klubu.
3. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie Klubu.
5. Po skorzystaniu z usług Klubu w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Klub nie ponosi odpowiedzialności.

§ 7. Zajęcia zorganizowane
1. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem Portalu dla Klientów, w recepcji Klubu, telefonicznie lub mailowo wysyłając zgłoszenie na adres: zapisy.jaroslaw@fitnessplatinium.pl najwcześniej na 7 dni przed terminem danych zajęć. Członkowie Klubu mogą zapisywać się na zajęcia wyłącznie w okresie aktywności Karnetu. Członek Klubu nie może się zapisać na zajęcia zorganizowanie w przypadku posiadania zadłużenia w stosunku do Właściciela wynikającego z zawartej Umowy.
2. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie internetowej lub na koncie Klienta w Portalu dla Klienta oraz dostępny jest w recepcji Klubu.
3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem. Klient dokonuje zgłoszenia o zamiarze rezygnacji drogą udostępnioną przez Klub (przez Portal dla Klientów, osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie lub mailowo na wskazany powyżej adres zapisu).
5. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych, jeżeli liczba Klientów zapisanych nie będzie przekraczać czterech osób, a także w przypadku prowadzenia prac technicznych/konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.
6. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na zajęcia zorganizowane.
7. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.
8. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń oraz ręcznika.
9. Jeśli Członek Klubu trzykrotnie zarezerwuje miejsce na zajęcia grupowe, na których następnie się nie stawi, możliwość rezerwacji miejsc na zajęcia zostaje wyłączona na okres do czternastu dni.
10. Każdy Członek Klubu może uzyskać indywidualny login do Portalu Klienta. Dostęp do portalu zabezpieczony jest wprowadzanym w procesie rejestracji hasłem. Członek Klubu odpowiada za utrzymanie poufności hasła. Hasłem może posługiwać się tylko Członek Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawniania hasła osobom trzecim.
11. Portal umożliwia m.in. dokonywanie systemu rezerwacji miejsc na zajęcia zorganizowane.

§ 8. Cennik oraz sposób zapłaty
1. Cennik usług świadczonych w Klubie dostępny jest w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.
2. Zarówno Nowy Klient jak i Klient mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu.
3. Nowy Klient jak i Członek Klubu ma możliwość opłacenia z góry karnetu na okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że jest to opłata wniesiona za okres 28 dni lub ich wielokrotności (tj. 28 dni, 56 dni, 84 dni itp).
4. Osoba nie będąca Członkiem Klubu, chcąca skorzystać z usług Klubu bez zawierania Umowy lub na podstawie jednorazowej wejściówki ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry.
5. Opłatę za karnet uiszcza się we wskazanych formach płatności przyjętych przez Właściciela.

§ 9. Zawieszenie Umowy
1. Członek, który zawarł umowę na czas nieokreślony ma możliwość zawieszenia karnetu na łączny okres 28 dni w ciągu rocznego członkostwa, z zachowaniem minimum 7-dniowego okresu zawieszenia. Członek, który nie zawarł umowy na czas nieokreślony nie otrzymuje możliwości zawieszenia karnetu.
2. W okresie zawieszenia umowy Członek Klubu nie może korzystać z usług Klubu na podstawie zawartej umowy, a okres umowy przedłuża się o okres zawieszenia.
3. Zgłoszenie zawieszenia przez Klienta musi nastąpić w trakcie trwania aktywności karnetu.

§ 10 Rozwiązanie umowy
1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia po złożeniu odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej w recepcji Klubu.
2. W przypadku rozwiązania umowy Członek Klubu nie ma obowiązku zwrotu Karty członkowskiej, gdyż stanowi ona jego własność.
3. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Członek mimo jednokrotnego pisemnego lub ustnego upomnienia nadal rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku lub postanowienia niniejszego Regulaminu tj.:
a. zachowuje się w sposób agresywny bądź w inny sposób powszechnie uznawany na niedopuszczalny,
b. swym niewłaściwym zachowaniem naraża innych Członków Klubu lub personel Klubu na utratę zdrowia lub życia,
c. uporczywie, pomimo co najmniej trzykrotnego wezwania w formie ustnej lub pisemnej do zmiany zachowania, nie stosuje się do poleceń kierownictwa lub personelu Klubu, odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu,
d. przekazuje swą Kartę Członkowską innej osobie w celu umożliwienia jej wejścia do Klubu.

§ 11 Odpowiedzialność za szkodę
1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza na piśmie w Klubu lub listem poleconym na adres: Fitness Platinium Jarosław, ul. Tarnowskiego 20, 37-500 Jarosław.
3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

§ 12 Zmiana regulaminu
1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w Klubie.
2. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu.
3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.
§ 13 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Wojciech Inglot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Fitmore Fitness Club Wojciech Inglot” z siedzibą w Jarosław, ul. Tarnowskiego 20, 37-500 Jarosław, NIP: 8151741307, REGON 180950549 (dalej łącznie jako: „Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: manager.jaroslaw@fitnessplatinium.pl
3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
5. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
6. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom) poza systemem do obsługi klienta Gym Manager oraz współpracującej z Klubem kancelarii prawnej.
7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
9. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy.
12. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 5 dni i nie dłuższy niż 14 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

§ 14 Postanowienia końcowe
1. Regulamin stanowi załącznik do Umowy o korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych klubu Fitness Platinium Jarosław®.
2. Wszelkie uwagi co do pracy Klubu i jego obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów za pomocą formularza dostępnego w recepcji Klubu, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres mailowy: manager.jaroslaw@fitnessplatinium.pl
2. Właściciel Klubu rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.
3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 45 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej.
4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Na żądanie członka Klubu faktury wystawione są do 7 dni od daty uiszczenia opłaty za karnet lub jednorazowe wejście lub od dnia wykonania usługi, na podstawie okazanego paragonu.
6. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje i ma zastosowanie od dnia 22 maja 2018 roku.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ KLUB FITNESS PLATINIUM JAROSŁAW®
(obowiązuje od 22 maja 2018 roku)

Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) i określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach klubu Fitness Platinium Jarosław® poprzez wykorzystanie strony internetowej pod adresem: http://fitnessplatinium.pl/jaroslaw udostępnianego w ramach tej strony Portalu dla Klientów.

§ 1. SŁOWNICZEK
Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:
1. Klub – klub Fitness Platinium Jarosław®
2. Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług Klubem Fitness Platinium Jarosław® wykupiła karnet i legitymuje się kartą klubową Fitness Platinium Jarosław®
3. Karta członkowska – karta klubowa Fitness Platinium Jarosław® wydawana członkom, potwierdzająca przynależność do Klubu.
4. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z darmowego vouchera, jednorazowej wejściówki lub innych darmowych zaproszeń uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela w tym w szczególności Osoby towarzyszące korzystające z usług Klubu nieodpłatnie; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią. Klientem jest również osoba korzystająca z kart programów partnerskich.
5. Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy lub też powracająca do Klubu po przerwie dłuższej niż 28-tu dni od zakończenia okresu aktywności ostatniego zakupionego Karnetu.
6. Osoba towarzysząca – Klient niebędący Członkiem Klubu, korzystający z usług świadczonych w Klubie na podstawie i w zakresie określonym przez warunki promocji. Osoba towarzysząca wchodzi do Klubu z Członkiem Klubu lub innym Klientem uprawnionym do korzystania z usług Klubu, bez konieczności nabycia biletu jednorazowego wejścia lub Karty Klubowej. W celu umożliwienia wielokrotnego przyprowadzania tej samej Osoby towarzyszącej, osobie tej zakładane jest konto gościa w Portalu dla Klienta.
7. Umowa – Umowa na czas określony lub nieokreślony o korzystanie z usług klubu Fitness Platinium Jarosław® na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.
8. Karnet – Karnet OPEN, HALF OPEN, STUDENT/SENIOR na czas nieokreślony, Karnet OPEN, HALF OPEN, STUDENT/ SENIOR na czas określony, Karnet na 4 wejścia, Karnet weekendowy.
9. Zajęcia zorganizowane – zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
10. Portal/Panel dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie karnetu, podgląd opłaconych karnetów).
11. Zawieszenie karnetu/Zawieszenie – czynność dokonana przez Członka Klubu posiadającego karnet na czas nieokreślony, polegająca na zawieszeniu wykonywania Umowy o korzystanie z usług klubu Fitness Platinium Jarosław® na okres 28 dni w ciągu 12 miesięcy trwania umowy, przy jednoczesnym utrzymaniu członkostwa w Klubie. Zgłoszenie zawieszenia przez Klienta musi nastąpić w trakcie trwania aktywności karnetu.
12. Personel Klubu – manager, kierownik klubu, instruktorzy, trenerzy, obsługa klienta, recepcjonistki.
13. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – właściciel, manager oraz kierownik Klubu.
14. Strona internetowa – http://fitnessplatinium.pl/jaroslaw
15. Operator Systemu Płatności – podmiot, z którym Usługodawca podpisał umowę w celu umożliwienia Klientom dokonywania płatności wynikających ze świadczonych przez Fitness Platinium Jarosław® usług.
16. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Klubu Fitness Platinium Jarosław®.
17. Regulamin Klubu – regulamin klubu Fitness Platinium Jarosław®.
18. Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi w Portalu dla Klientów dostępnych po zalogowaniu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Regulamin oraz Regulamin Klubu jest udostępniony za pośrednictwem Strony internetowej oraz dostępny jest w recepcji Klubu.

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG
1. Usługodawca umożliwia udostępnienie na indywidualne żądanie Usługobiorcy poprzez Stronę internetową wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, obejmujących w szczególności usługi, informacje dotyczące Klubu, profil działalności, formularz zapisów na usługi dodatkowe, formularz zgłoszenia reklamacji oraz zgłoszenia szkody oraz informacje kontaktowe, co zapewniają specjalistyczne zakładki. Ponadto Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów lub Nowych Klientów usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu oraz zarządzaniu Kontem Klienta przy użyciu Portalu dla Klientów.
2. Klient lub Nowy Klient chcąc korzystać z usług Klubu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Klubu Fitness Platinium Jarosław, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez Klub. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin Klubu.
3. Portal dla Klientów ma na celu umożliwienie rejestracji Nowych Klientów zarządzania Kontem Klienta, zarządzania umowami Klienta (zakup Karnetu), dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez Klub usługami, zarządzania zapisami na zajęcia zorganizowane, przeglądania historii umów, płatności, rezerwacji.
4. Świadczenie przez Usługobiorcę usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Strony internetowej, Portalu dla Klienta, zarządzania Kontem Klienta jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty. Wysokość opłat określa obowiązujący w Klubie cennik usług.
5. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony internetowej, dostępnych na niej formularzy, Portalu dla Klientów.
6. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Strony internetowej umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli. W przypadku trwałego zamknięcia Konta Klienta (usunięcie) rozwiązuje się umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem Strony internetowej, Portalu dla Klienta Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
1.) połączenie z siecią Internet;
2.) System operacyjny z rodziny Windows, Linux, OSX, Android lub iOS w wersji wspieranej
przez producenta z uruchomionym środowiskiem graficznym i z zainstalowaną ekran o rozdzielczości 1024 x 768 ppi;
3) przeglądarką w stabilnej wersji wspieranej wersji, w trybie graficznym, posiadającą włączoną obsługę JavaScript i obsługującą zapytania typu CORS z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
2. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony internetowej, Portalu dla Klienta i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych drogą elektroniczną usług.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, Portalu dla Klienta w tym zmiany ich interfejsu. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług.

§ 5. TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej, Portalu dla Klientów.
2. W razie uzyskania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym
charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych
w zdaniu pierwszym.

§ 6. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU DLA KLIENTA
1. Portal dla Klientów składa się z następujących funkcjonalności:
1) rejestracyjnej służącej do zalogowania Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych oraz którego pierwsza rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza w recepcji Klubu;
2) do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;
3) zarządzania Kontem, gdzie Klient może aktualizować informacje o sobie;
4) zarządzania Umowami, gdzie Klient może zakupić Karnet na czas określony, zawiesić Karnet lub go zmienić;
5) płatności, gdzie Klient może dokonywać płatności za płatne usługi wynikające z Umowy; zarządzania zapisami na zajęcia zorganizowane;
6) Historii Konta, gdzie Klient może przeglądać historię zakupów Karnetów i płatności
7) odzyskania hasła do Konta w przypadku jego utraty.
2. Założenie Konta przez Nowego Klienta lub Klienta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Panelu dla Klienta. Nowy Klient lub Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając odpowiednio opisane w nim pola. Następnie Nowy Klient lub Klient składa oświadczenia o udzieleniu lub nieudzieleniu zgód. Portal dla Klienta wskazuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług. Nowy Klient lub Klient zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym pełne i prawdziwe dane. Dostęp do Portalu dla Klienta może też odbyć się za pośrednictwem prywatnego profilu Klienta na facebooku poprzez kliknięcie ikonki ,,Zaloguj mnie przez facebook” lub też może nastąpić na wyraźną prośbę Klienta, poprzez wysłanie linku na podany przy rejestracji w Klubie adresu e-mail linku aktywacyjnego, a następnie naciśnięcie przycisku ,,Zaloguj” i użycie swojego adresu e-mail oraz wpisanie przesłanego jednorazowego hasła, które następnie wymaga zmiany przez Nowego Klienta lub Klienta przy chęci kolejnego zalogowania się i zarządzania swoim kontem.
3. Założenie Konta Klienta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia i korzystanie przez nią z usług rekreacyjno-sportowych Klubu, jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 2 powyżej oraz dostarczeniu do Klubu prawidłowo wypełnionego i podpisanego wymaganego oświadczenia przedstawiciela ustawowego. Nowy Klient, który nie ukończył 18 roku życia, po uzupełnieniu danych wskazanych w ust. 2 powyżej może rozpocząć korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych Klubu po doręczeniu do Klubu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe przedstawiciela ustawowego w zakresie określonym w tym formularzu.
4. Po wypełnieniu formularza (po wprowadzeniu danych Klienta, o którym mowa w ust. 2 powyżej), na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres poczty elektronicznej, do Klienta zostanie wysłany e-mail z prośbą o aktywowanie Konta Klienta. Aktywacji Konta Klienta dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku „Aktywuj moje konto.”
5. W celu zalogowania się do Portalu dla Klienta należy w odpowiednich polach podać adres e-mail podany przy rejestracji i zakładaniu Konta oraz wpisać podane podczas rejestracji hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj.”
6. Po zalogowaniu do Konta Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim Kontem w sposób i w zakresie określonym w ust. 1 pkt. 3-7 niniejszego paragrafu.
7. Zakończenie korzystania z Portalu dla Klienta następuje poprzez wylogowanie.
8. Usługodawca może odmówić świadczenia usług w tym świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Nowego Klienta lub Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Klubu, a także w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu Klubu lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych przedstawiciela ustawowego.
9. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Portalu dla Klienta, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.
10. Zasady składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy od świadczenia usług przez Klub określa Regulamin Klubu.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych droga elektroniczną mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma u managera Klubu poprzez formularz reklamacyjny dostępny w recepcji Klubu bądź poprzez przesłanie listem na adres: Fitness Platinium Jarosław®, ul. Tarnowskiego 20, 37-500 Jarosław z dopiskiem „Reklamacja” albo drogą elektroniczną na manager.jaroslaw@fitnessplatinium.pl
2. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.
3. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń.

§ 8. ZMIANA REGULAMINU
1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w Klubie.
2. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu.
3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

§ 9. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Wojciech Inglot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Fitmore Fitness Club Wojciech Inglot” z siedzibą w Jarosławiu, ul. Tarnowskiego 20, 37-500 Jarosław, NIP: 8151741307, REGON 180950549 (dalej łącznie jako: „Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: manager.zamosc@fitnessplatinium.pl
3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
5. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
6. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom) poza systemem do obsługi klienta Gym Manager oraz współpracującej z Klubem kancelarii prawnej.
7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
9. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy.
12. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 5 dni i nie dłuższy niż 14 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

§ 10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte za pośrednictwem Strony internetowej jak również Portalu dla Klientów stanowią przedmiot ochrony zgodnie z ustawą o prawie autorskim, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek polu eksploatacji jest zabronione.
2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Strony internetowej, Portalu dla Klientów z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta, Nowego Klienta, Klub lub Usługodawcę.
3. Szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet w tym ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest działalność tzw. hakerów mająca na celu włamanie się do systemu Usługodawcy oraz Klienta lub Nowego Klienta oraz możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, takich jak „konie trojańskie”, „robaki”. Celem uniknięcia zagrożeń z tym związanych zaleca się stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Klub informuje, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk, o których mowa w zdaniu pierwszym, jednakże Klient i Nowy Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami.
4. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem Klubu za pośrednictwem:
1) poczty tradycyjnej na adres: ul. Tarnowskiego 20, 37-500 Jarosław
2) poczty elektronicznej pod adresem: manager.jaroslaw@fitnessplatinium.pl