Adwokat / Radca Prawny

Kraków, Centrala -

ADWOKAT LUB RADCA PRAWNY
Specjalista w zakresie prawa karnego oraz prawa administracyjnego

W związku z dynamicznym rozwojem działalności spółki – poszukujemy adwokata lub radcy prawnego.

Kluczowe zadania:

 • prowadzenie postępowań sądowych, w szczególności w sprawach karnych i administracyjnych lub innych sporów przed innymi organami i instytucjami, związanymi z naruszeniem praw zwierząt;
 • organizacja i koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami zwierząt;
 • udział w posiedzeniach sądów i prowadzenie kalendarza posiedzeń sądowych i terminów;
 • przeprowadzanie analiz stanu faktycznego i prawnego celem zaproponowania dalszego toku postępowań;
 • sporządzanie projektów pism procesowych oraz pism pozasądowych, związanych z bieżącymi sprawami;
 • udział w negocjacjach, przygotowaniu i opiniowaniu umów dotyczących bieżących działań;
 • wsparcie i doradztwo prawne oraz obsługa prawna planowanych i prowadzonych działań.

Oczekiwania:

 • ukończone studia wyższe prawnicze i co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie prawnika – mile widziane doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku;
 • dobra znajomość prawa karnego i prawa administracyjnego oraz postępowania karnego i administracyjnego, mile widziana znajomość ustawy o ochronie praw zwierząt;
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych we wskazanym powyżej zakresie, mile widziane doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych;
 • zainteresowanie i chęć podejmowania działań o charakterze prospołecznym, w szczególności w zakresie działalnością na rzecz praw zwierząt i ich ochrony;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy, systematyczność;
 • sumienność, skrupulatność, zaangażowanie, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka motywacja do działania.

Oferujemy:

 • samodzielne stanowisko;
 • ciekawą i rozwojową pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce;
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole profesjonalistów i ludzi z pasją;
 • stałe wynagrodzenie;
 • pakiet opieki medycznej;
 • karnet na siłownię.

W treści nadsyłanych CV przez kandydatów na ww. stanowisko prosimy o podanie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz danych dotyczących wykształcenie, kwalifikacji zawodowych i przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Kandydatów, którzy chcą wyrazić zgodę na udział również w kolejnych, przyszłych procesach rekrutacji prosimy o umieszczenie w treści CV poniższej zgody. Wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne. Brak poniższej zgody lub jej wycofanie, nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie będzie powodować wobec osoby ubiegającej się o zatrudnienie jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116, KRS: 0000383004, NIP: 6772356421 dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).


KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w  Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383004 (dalej jako: „Administrator”).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Osobowych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: iod@fitnessplatinium.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (w przypadku ogłoszenia dotyczącego umowy zlecenia lub umowy o dzieło) albo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 1-2 Kodeksu pracy (w przypadku ogłoszenia dotyczącego umowy o pracę),
 • na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana w CV danych niewymaganych w ogłoszeniu (w przypadku ogłoszenia dotyczącego umowy zlecenia lub umowy o dzieło), zaś na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 221a 1 i § 3 Kodeksu pracy – w przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana innych danych niż wymienione w art. 22 1 § 1 i 3 Kodeksu pracy (w przypadku ogłoszenia dotyczącego umowy o pracę).

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą przetwarzania jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi administracyjne, kadrowe, HR, operacyjne oraz IT.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez okres 2 lat albo do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z  iod@fitnessplatinium.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

 


Aplikuj
Aplikuj
Platinium Wellness Sp. z o.o.
Fitness Platinium to prężnie rozwijająca się sieć fitness klubów. Mamy dziesięć lat bogatego doświadczenia, dziesięć placówek, tysiące metrów kwadratowych powierzchni i tysiące zadowolonych klientów.
# #