Regulamin

Tutaj możesz zapoznać się z:
•Regulaminem klubów Fitness Platinium
•Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć klubów Fitness Platinium

 

REGULAMIN KLUBÓW FITNESS PLATINIUM®

(obowiązujący od dnia 1 lipca 2021 r.)

 

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług sieci klubów Fitness Platinium®, w szczególności jako strona Umowy o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium® na podstawie Karnetu, Wejścia jednorazowego oraz korzystających na podstawie warunków promocji.

 

§ 1. Słowniczek:

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

 1. Klub – klub Fitness Platinium® lub cała sieć klubów Fitness Platinium® za wyjątkiem klubów Fitness Platinium® w Zamościu, Radomiu oraz Jarosławiu.

1a. Klub Bratysławska XXL – klub sieci Fitness Platinium® mieszczący się przy ul. Bratysławskiej 4 w Krakowie.

1b. Klub Al. Pokoju 16 XXL – klub sieci Fitness Platinium ® mieszczący się przy Al. Pokoju 16 w Krakowie.

1c. Klub Solvay XXL – klub sieci Fitness Platinium® mieszczący się przy ul. Zakopiańskiej 105 w Krakowie.

 1. Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.
 2. Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium® oraz wykupiła karnet i legitymuje się kartą klubową Fitness Platinium®.
 3. Karta/Karta klubowa – karta klubowa Fitness Platinium® wydawana Członkom Klubu, potwierdzająca przynależność do Klubu, której rodzaj uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu wejścia do klubu (na podstawie danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych lub w ramach Ścieżki alternatywnej).
 4. Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.
 5. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z programu partnerskiego akceptowanego przez Właściciela, vouchera lub Wejścia jednorazowego uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela w tym w szczególności Osoby towarzyszące korzystające z usług Klubu nieodpłatnie; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią, zgodne ze wzorem oświadczenia dostępnego na stronie internetowej lub w recepcji Klubu.
 6. Osoba towarzysząca – Klient niebędący Członkiem Klubu, korzystający z usług świadczonych w Klubie na podstawie i w zakresie określonym przez warunki promocji określonej w odrębnym regulaminie. Osoba towarzysząca wchodzi do Klubu z Członkiem Klubu lub innym Klientem uprawnionym do korzystania z usług Klubu, bez konieczności nabycia biletu jednorazowego wejścia lub Karty Klubowej. W celu umożliwienia wielokrotnego przyprowadzania tej samej Osoby towarzyszącej, osobie tej zakładane jest konto gościa w Portalu dla Klienta na podstawie pisemnego oświadczenia.
 7. Umowa – Umowa o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium®, na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.
 8. Karnet – Karnet OPEN, Karnet HALF OPEN, Karnet OPEN Bratysławska, Karnet OPEN Al. Pokoju 16,Karnet OPEN Solvay lub Karnet Promocyjny.
 9. Karnet OPEN („Multikarnet”) – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®).
 10. Karnet HALF OPEN – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karnet HALF OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®), z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić od godziny otwarcia Klubu jednak nie później niż przed godziną 16:00 lub w godzinach nocnych tj. poniedziałek – czwartek w godzinach: 23:00 – 6:30, piątek w godzinach: 23:00 – 8:00, sobota w godzinach: 20:00 – 8:00, niedziela w godzinach: 20:00 – 6:30.

11a. Karnet OPEN Bratysławska – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych

zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu Bratysławska XXL przy ul. Bratysławskiej 4 w Krakowie oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN Bratysławska nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®).

11b. Karnet Promocyjny – abonament uprawniający do korzystania z usług fitness lub innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu, którego zakres praw i obowiązków Członka Klubu, w tym należne opłaty, zasady zmiany rodzaju karnetu i jego zawieszenia określają warunki promocji. Karnet Promocyjny może obowiązywać przez określony czas (tymczasowo) lub tylko w określonych Placówkach Klubu, w zależności od warunków promocji, w oparciu o które został wprowadzony.

11c. Karnet OPEN Al. Pokoju 16 – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu Al. Pokoju 16 XXL oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN Al. Pokoju 16 nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®).

11c1. Karnet OPEN Solvay – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu Solvay XXL przy ul. Zakopiańskiej 105 w Krakowie oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN Solvay nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®).

11d. usunięto

11e. Wejście jednorazowe – uprawnienie do skorzystania z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie jednego Klubu oraz dostępu do siłowni tego Klubu w dniu zakupu tego Wejścia jednorazowego lub w ciągu kolejnych 6 dni, przy czym po wyjściu z Klubu ponowne wejście nie jest możliwe na podstawie tego samego Wejścia jednorazowego.

 1. Opłata administracyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Klient w związku z przerwaniem ciągłości karnetu lub zmianą jego rodzaju w wysokości 30,00 zł brutto, a w przypadku Klienta, który korzysta ze Ścieżki alternatywnej opłata ta wynosi 40,00 zł brutto. W przypadku uiszczenia opłaty administracyjnej Klient nie otrzymuje Karty ani kłódki.
 2. Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient lub Klient, który był wcześniej uprawniony do korzystania z usług na podstawie Karnetu OPEN 3 dni w związku z przypisaniem członkostwa w klubach sieci Fitness Platinium® w tym wydaniem Karty w wysokości 30,00 zł brutto, a w przypadku Nowego Klienta, który korzysta ze Ścieżki alternatywnej opłata ta wynosi 40,00 zł brutto.
 3. Zawieszenie karnetu/Zawieszenie – czynność dokonana przez Członka Klubu polegająca na zawieszeniu wykonywania Umowy o korzystanie z usług klubów Fitness Platinium® w formie Karnetu na nieprzerwalny okres 30 dni lub wielokrotności 30 dni (60 dni, 90 dni etc.), przy jednoczesnym utrzymaniu członkostwa w Klubie.
 4. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, managerowie placówek Klubu, a w zakresie zawierania Umów także obsługa recepcji Klubu.
 5. Właściciel – spółka Platinium Wellness Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, REGON: 121499796.
 6. Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji.
 7. Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
 8. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: fitnessplatinium.pl.
 9. Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie, zawieszanie karnetu, opłacenie Wejścia jednorazowego, kar umownych, podgląd opłaconych karnetów i Wejść jednorazowych). Dostęp do Portalu jest możliwy w placówkach Klubu poprzez użycie Kiosku lub poza placówką Klubu poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon za pośrednictwem strony internetowej.
 10. Ścieżka alternatywna – uzyskanie prawa do korzystania z usług oferowanych przez Klub z pominięciem przekazania danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych przez Klienta.
 11. Dokument tożsamości – ważny dokument, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość Klienta, zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie, wydany przez organ administracji publicznej (w szczególności dowód osobisty, paszport, karta pobytu, prawo jazdy) szkołę (legitymacja szkolna, legitymacja studencka). Dokumentem tożsamości nie są identyfikatory służbowe. Przez dokument tożsamości rozumie się również okazanie ekranu urządzenia mobilnego Klienta zawierające dane osobowe tego Klienta wyświetlone za pomocą aplikacji mObywatel.

 

§ 2. Zakres usług

 1. Klub świadczy usługi rekreacyjno–sportowe takie jak: siłownia, zajęcia fitness itp. znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej fitnessplatinium.pl.
 2. Oferta Klubu dostępna jest również w poszczególnych placówkach Klubu, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana ustnie przez personel Klubu.
 3. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu także na podstawie posiadanego vouchera bądź na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela.
 4. Sprzęt używany w placówkach Klubu jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
 5. Klub organizując różnego rodzaju imprezy zewnętrzne i wewnętrzne rozdaje zaproszenia do skorzystania z usługi w Klubie.
 6. Zaproszenia są imienne i uprawniają do skorzystania z usług Klubu w oznaczonych na zaproszeniu terminach ważności – siedmiu, czternastu lub trzydziestu dni. Klient ma możliwość wykorzystania zaproszenia w okresie do 3 miesięcy od daty jego otrzymania, chyba że zaproszenie wskazuje inną datę obowiązywania Zaproszenie nie uprawnia do korzystania z usług klubu przez inną osobę, niż ta która je otrzymała.
 7. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób nie będących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w placówkach Klubu lub na stronie internetowej danej placówki Klubu.
 8. Wchodzenie do Klubu (w tym również do części Klubu znajdującej się przed bramką wejściową) przez osoby poniżej 15 roku życia jest zakazane. Personel Klubu może poprosić o natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu przez osobę poniżej 15 roku życia, a także podjąć środki przewidziane przepisami prawa w celu zagwarantowania osobie niepełnoletniej właściwej opieki.
 9. W poszczególnych Klubach mogą być prowadzone wyznaczone przez Właściciela określone strefy, stanowiące integralną część Klubu, które dostępne są wyłącznie dla Klientów posiadających aktywny Karnet w rozumieniu niniejszego Regulaminu i korzystanie z których jest możliwe wyłącznie w celu w jakim zostały utworzone. Wejście do poszczególnych stref może odbywać się na analogicznych zasadach jak wejście do Klubu, a szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych stref mogą określać regulaminy korzystania z tych stref zamieszczone w tych strefach.
 10. Zasady świadczenia usług EMS określa odrębny regulamin. Usługi EMS są przeznaczone dla osób od 16. roku życia.

 

§ 3. Członkostwo w Klubie

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego oraz pod warunkiem złożenia wymaganych oświadczeń.
 3. Podstawą przynależności do Klubu jest umowa zawierana na czas określony. Uprawnienia wynikające z Umowy zakupu Karnetu zapisywane są na Karcie klubowej w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Klienta lub Nowego Klienta Karnetu.
 4. Karnet jest aktywny od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych w sieci klubów Fitness Platinium®. Na życzenie Klienta może zostać aktywowany w innym terminie, nie później jednak niż w okresie 30 dni od zawarcia przedmiotowej Umowy.
 5. Umowa na zakup Karnetu na okres 30 dni zostaje przedłużona na dalszy czas oznaczony 30-tu dni, w razie zgłoszenia przez Klienta woli dalszego trwania Umowy przed jej wygaśnięciem oraz wykupu odpowiedniego karnetu. Potwierdzeniem przedłużenia Umowy jest stosowny zapis na karcie klubowej oraz w systemie prowadzonym przez Klub. Po przedłużeniu Umowy Klient ma prawo korzystać z oferty Klubu w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu.
 6. Członek Klubu ma prawo Zawiesić karnet na nieprzerwalny okres równy 30 dni lub ich wielokrotności, chyba że posiada w stosunku do Klubu zadłużenie z jakiegokolwiek tytułu. Zgłoszenie Zawieszenia Karnetu przez Klienta musi nastąpić w trakcie aktywności karnetu za pośrednictwem Portalu dla Klienta. Okres zawieszenia karnetu, o którym mowa w zdaniu powyżej będzie liczony począwszy od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktywności karnetu. Zawieszenie Karnetu skuteczne z datą wsteczną nie jest możliwe.
 7. Przez okres zawieszenia Karnetu Członek Klubu nie może korzystać z usług świadczonych w klubach sieci Fitness Platinium® na podstawie Karnetu jednakże zachowuje Członkostwo w Klubie.
 8. Członek Klubu z tytułu zawieszenia karnetu na okres 30 dni ponosi bezzwrotną opłatę w wysokości 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych). W przypadku chęci zawieszenia karnetu na okres stanowiący wielokrotność 30 dni, Klient zobowiązany jest zapłacić, oprócz kwoty, o której mowa w zdaniu 1, dodatkową bezzwrotną opłatę w wysokości 20,00 zł brutto za każdy kolejny 30-dniowy okres zawieszenia. Opłata, o której mowa w zdaniu 1 jest warunkiem skutecznego zawieszenia. Klient ma obowiązek uiścić opłatę za zawieszenie w terminie 13 dni od pierwszego dnia zawieszenia, w przeciwnym razie Klient traci Członkostwo w Klubie.
 9. W przypadku opłacenia kilku kolejnych Karnetów z góry, zawieszenie jest możliwe od chwili ustania aktywności jednego z tych karnetów. Jeśli okres zawieszenia przypada pomiędzy jednym a drugim karnetem to początkowa data aktywności kolejnego Karnetu zostaje przesunięta do czasu zakończenia zawieszenia.
 10. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Klubu jest Karta klubowa ważna przez okres obowiązywania Umowy. W wypadku Nowych Klientów korzystających ze ścieżki alternatywnej Karta jest wydawana w dniu podpisania Umowy z Klubem. W przypadku Nowych Klientów kupujących Karnet on-line Kartę należy odebrać w placówce Klubu, którą dany Klient wybrał podczas rejestracji w Portalu dla Klienta. Klient jest zobowiązany do zachowania w/w klubowej karty. W związku z wydaniem Karty, Klient obowiązany jest do uiszczenia jednorazowej bezzwrotnej opłaty aktywacyjnej. W przypadku zmiany przez Klienta sposobu wejścia do Klubu z wejścia na podstawie danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych na wejście w ramach Ścieżki alternatywnej i odwrotnie Klient zobowiązany jest do wymiany w placówce Klubu posiadanej Karty klubowej na właściwą dla danego rodzaju wejścia. Wymiany rodzaju Karty klubowej, o której mowa w zdaniu poprzednim z Karty klubowej obsługującej wejście na podstawie danych biometrycznych na Kartę obsługującą wejście na podstawie Ścieżki alternatywnej następuje po uiszczeniu przez Klienta opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej Karty oraz obsługi Klienta w związku ze Ścieżką alternatywną w wysokości 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych). Opłata ta jest bezzwrotna.
 11. Karta klubowa jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług Klubu w okresie obowiązywania Umowy wyłącznie przez osobę wymienioną w Karcie jako właściciel. Posługiwanie się Kartą przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Umową uprawnia Klub do unieważnienia karty klubowej i rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
 12. Uprawnienia wynikające z Umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
 13. Jeżeli zakupu Karnetu dokonuje przedsiębiorca, w Karcie klubowej w rubryce „Właściciel” wpisuje się dane osoby fizycznej uprawnionej przez przedsiębiorcę do korzystania z karnetu. Do korzystania z jednego Karnetu zakupionego przez przedsiębiorcę uprawniona jest jedna osoba fizyczna, a Członkiem Klubu zostaje osoba wskazana przez przedsiębiorcę, która została uprawniona do korzystania z usług Klubu na podstawie tego Karnetu.
 14. Członkowie Klubu są zobowiązani do posiadania przy sobie Karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu oraz do okazania jej na każde żądanie Personelu Klubu. Członek Klubu korzystający ze Ścieżki alternatywnej przy każdej wizycie w Placówce Klubu jest zobowiązany do okazania Personelowi Klubu Karty klubowej oraz dokumentu tożsamości w celu jego weryfikacji i rejestracji jego wejścia w Portalu dla Klienta. Pozostali Członkowie Klubu w wyjątkowych wypadkach, nie częściej niż raz w miesiącu, mogą wejść do Klubu po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Klient korzystający z Wejścia jednorazowego jest zobowiązany do okazania Personelowi Klubu dokumentu tożsamości w celu jego weryfikacji i rejestracji jego wejścia w Portalu dla Klienta.
 15. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na Karcie klubowej lub Portalu dla Klienta na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.
 16. Jeżeli Członek Klubu nie posiada ważnej Karty bądź nie posiada przy sobie Karty, aby skorzystać z usług Klubu zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście (z zastrzeżeniem postanowienia ust. 14 zdanie trzecie niniejszego paragrafu) oraz okazać stosowny dokument tożsamości.
 17. Klub akceptuje Karty typu MultiSport i inne tego typu karty wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z podmiotami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych Umów.
 18. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 19. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu na rzecz sprzedawcy w recepcji Klubu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych). Opłata ta jest bezzwrotna.
 20. Klub ze względu na jakość świadczonych usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu sprzedawanych karnetów oraz zablokowania dalszej sprzedaży.
 21. Członek Klubu posiadający aktywny Karnet jest uprawniony do otrzymania w każdym okresie aktywności Karnetu maksymalnie 4 kodów rabatowych uprawniających Członka Klubu do korzystania z usług sieci klubów fitness prowadzonych pod znakiem Smart Gym®. W przypadku gdy do zakończenia aktywności Karnetu Członkowi Klubu pozostaje mniej niż 4 dni Członek Klubu może otrzymać tyle kodów rabatowych do sieci Smart Gym® ile pozostało mu dni do zakończenia ważności Karnetu. W celu otrzymania kodu rabatowego Klient zobowiązany jest skontaktować się telefoniczne z Biurem Obsługi Klienta w dniach i godzinach jego pracy wskazanych na stronie fitnessplatinium.pl. Kod rabatowy Klient może otrzymać wyłącznie w dniach, godzinach oraz w sposób określony w zdaniu poprzednim.
 22. Kod rabatowy, o którym mowa w ust. 21 powyżej jest ważny do końca miesiąca kalendarzowego, w którym Członek Klubu otrzymał dany kod rabatowy. Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim Członek Klubu nie ma możliwości wykorzystania kodu rabatowego, ani otrzymania nowego kodu rabatowego w zamian za kod rabatowy niewykorzystany.
 23. Z kodów rabatowych do sieci Smart Gym®, o których mowa w ust. 21 powyżej może korzystać wyłącznie Członek Klubu.

 

§ 31. Szczególne zasady korzystania z Klubu w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

 1. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 Właściciel Sieci Klubów Fitness Platinium zobowiązany jest do świadczenia usług rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych. W związku z tym w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 świadczenie usług rekreacyjno-sportowych będzie miało miejsce na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie z uwzględnieniem wyjątkowych, odmiennych rozwiązań określonych w niniejszym paragrafie 31. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego paragrafu a treścią innych postanowień niniejszego Regulaminu, w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Klient nie jest uprawniony do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych jeśli:
 3. a) zaobserwował u siebie objawy choroby zakaźnej (w takim wypadku powinien udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej);
 4. b) jest objęty kwarantanną lub izolacją;
 5. c) miał w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 6. Jeśli u Klienta występują niepokojące objawy choroby, Klient powinien niezwłocznie opuścić Klub i jak najszybciej udać się transportem indywidualnym (własnym transportem Klienta lub transportem sanitarnym) do domu albo do oddziału zakaźnego placówki medycznej.
 7. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 mogą występować ograniczenia w korzystaniu z Klubu, w formie np. wyłączenia lub ograniczenia pewnych sal, stref lub usług np. poprzez zmniejszenie liczby osób przebywających na danej powierzchni, ilości dostępnych urządzeń i sprzętu, liczby lub czasu trwania poszczególnych zajęć zorganizowanych lub innych. Ponadto w okresie tym w każdym Klubie będzie się również odbywać przerwa techniczna na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.
 8. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 mogą występować ograniczenia co do liczby Klientów mogących przebywać w Klubie lub danej sali lub strefie w jednym czasie i w takim wypadku decyduje kolejność przyjścia Klienta do Klubu. Wejście Klienta do Klubu może być tym samym związane z koniecznością oczekiwania. Oczekiwanie możliwe jest wyłącznie poza terenem Klubu z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości.
 9. Przed wejściem do Klubu, jak również przed wejściem do danej sali lub strefy, Klient powinien każdorazowo zapoznać się z aktualnymi informacjami umieszczonymi każdorazowo w strefie wejściowej do Klubu lub tej sali lub strefy, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu. Klient powinien każdorazowo przestrzegać wszelkich wskazanych powyżej wymagań i zasad.
 10. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 zasady wejść do Klubu wynikające z aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych mogą być odmienne aniżeli określone w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu. W szczególności w okresie tym wejście do Klubu może odbywać się np. każdorazowo z pomocą pracownika Klubu uprawnionego do weryfikacji tożsamości Klienta i bez dokonywania skanowania danych biometrycznych w postaci danych daktyloskopijnych Klienta.
 11. Przy stanowisku recepcji poza personelem Klubu może znajdować się tylko jedna osoba. Oczekiwanie na obsługę przy recepcji odbywa się z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości.
 12. Każdy Klient zobowiązany jest do jak najczęstszego mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Klubie oraz dezynfekowania rąk, w tym w szczególności przed i po skorzystaniu z usług rekreacyjno-sportowych, przed i po treningu oraz przed i po skorzystaniu z toalety.
 13. Każdy Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania szafki w szatni zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z szafki, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z szafki.
 14. Klient zobowiązany jest do zachowania odległości od innych osób zalecanej aktualnie przez uprawnione do tego organy. Klient nie może korzystać z określonego sprzętu do ćwiczeń, jeśli na urządzeniu obok ćwiczy już inny Klient.
 15. Każdy Klient zobowiązany jest przez cały czas korzystania z usług rekreacyjno-sportowych do posiadania przy sobie i używania własnego ręcznika. Klient może zakupić ręcznik w recepcji Klubu.
 16. Każdy Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania każdego urządzenia lub przyrządu do ćwiczeń zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z tego urządzenia lub przyrządu, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z niego.
 17. Właściciel zapewnia środki do dezynfekcji rąk, które są przeznaczone wyłącznie do tego celu. Właściciel zapewnia również środki do dezynfekcji przeznaczone do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu. Klient jest zobowiązany do dezynfekowania szafki w szatni, jak również poszczególnych urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu wyłącznie z wykorzystaniem środków do dezynfekcji dostarczonych przez Właściciela i umieszczonych w miejscach do tego wyznaczonych. Środki do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu zostały zapewnione przez Właściciela z uwzględnieniem rodzaju materiałów, z jakich wykonano poszczególne urządzenia, przyrządy i inne wyposażenie Klubu i są odpowiednie do ich dezynfekcji. Zakazane jest dokonywanie dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu z wykorzystaniem własnych środków Klienta lub z wykorzystaniem środków do dezynfekcji rąk. Dokonywanie dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu z wykorzystaniem własnych środków Klienta lub z wykorzystaniem żelu do dezynfekcji rąk może prowadzić do uszkodzenia urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu, za co odpowiedzialność w takim wypadku ponosi Klient.
 18. Zaleca się korzystanie przez Klientów z własnych pomocy podczas ćwiczeń (typu maty). Klient jest zobowiązany sprawować osobistą pieczę nad swoimi rzeczami albo pozostawić je w szatni w zamkniętej szafce zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszego Regulaminu.
 19. Właściciel Sieci Klubów Fitness Platinium informuje, że Klienci z grupy wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60-go roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) powinny rozważyć decyzję o korzystaniu z Klubu w godzinach najmniej popularnych albo korzystaniu z Klubu po ustaniu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.
 20. W wypadku naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Klubu wynikających z niniejszego paragrafu, jak również z aktualnych wytycznych i informacjami umieszczonymi każdorazowo w Klubie, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu, personel Klubu jest uprawniony do upomnienia Klienta, a w wypadku niedostosowania się do w/w zasad również do poproszenia o opuszczenie Klubu. W wypadku rażącego lub uporczywego naruszenia w/w zasad lub postanowień niniejszego paragrafu, zastosowanie znajduje również § 7 ust. 5 Regulaminu.
 21. W celu umożliwienia Platinium Wellness sp. z o.o. (Administrator) realizacji zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i ustalenia osób obecnych w klubie w czasie wystąpienia u innej osoby przebywającej w klubie niepokojących objawów chorobowych lub ustalenia osób, które miały kontakt z zakażonym lub chorym na COVID-19 i poinformowania o tym fakcie właściwych osób przez właściwego Inspektora Sanitarnego, dane osobowe klienta w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu mogą być przetwarzane przez Administratora w ww. celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO przez okres 3 tygodni oraz udostępniane właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu na jego żądanie. Pozostała treść klauzuli informacyjnej znajduje się w § 10 Regulaminu.
 22. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 organy do tego upoważnione, w tym organy rządowe oraz organy inspekcji sanitarnej mogą wydawać i zmieniać szczegółowe, wiążące Właściciela i Klientów wytyczne, nakazy, zakazy i zalecenia, do których stosowania zobowiązany będzie Właściciel oraz Klienci, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 23. We wszelkich sprawach związanych z zasadami działania Klubu w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 można kontaktować się z Właścicielem drogą mailową na adres mailowy: pomoc@fitnessplatinium.pl.

§ 4 Zasady korzystania z usług Klubu

 1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po spełnieniu w szczególności poniższych warunków:
  1. udostępnienia Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie a następnie odczytanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta);
  2. W przypadku osób zawierających Umowę lub korzystających z usług Klubu na podstawie posiadanej Karty klubowej nie korzystających ze Ścieżki alternatywnej (ponad dane określone w pkt a) także na podstawie udostępnionych Klubowi danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych poprzez utworzenie przez Klienta przy pierwszej wizycie w Klubie na podstawie minucji odcisków palca Klienta identyfikatora; zarejestrowane przez czytnik fragmenty linii papilarnych zostaną zapisane w postaci zaszyfrowanej na Karcie klubowej Członka Klubu, który nie chce skorzystać ze Ścieżki alternatywnej i dzięki temu taki Członek Klubu będzie potwierdzał swoje uprawnienia do skorzystania z usług Klubu wyłącznie przy użyciu terminali zamontowanych przy bramkach wejściowych do Klubu (przykładając do czytnika biometrycznego Kartę z zapisanymi fragmentami linii papilarnych oraz ten sam palec, który został użyty podczas sczytania danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych);
  3. w przypadku Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej po udostępnieniu danych wskazanych w pkt a) oraz po ich uprzedniej weryfikacji z Kartą klubową właściwą dla Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej i dokumentem tożsamości Klienta przez Personel Klubu przy każdorazowej wizycie Klienta w Klubie, przed rozpoczęciem korzystania z usług;
  4. w przypadku Klientów korzystających z Wejścia jednorazowego po udostępnieniu danych wskazanych w pkt a) oraz po ich uprzedniej weryfikacji z dokumentem tożsamości Klienta przez Personel Klubu, przed rozpoczęciem korzystania z usług.

W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane takie jak: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz adres zamieszkania, a w przypadku Członków Klubu i Klientów korzystających z Wejścia jednorazowego także telefon kontaktowy i numer PESEL oraz, jeśli Klient nie korzysta ze Ścieżki alternatywnej ani z Wejścia jednorazowego, dane biometryczne, w postaci danych daktyloskopijnych o których mowa w niniejszym punkcie.

 1. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się w przypadku zakupu pierwszego karnetu przez Nowego Klienta, który zamierza korzystać ze Ścieżki alternatywnej, w placówce Klubu poprzez założenie Konta Klienta i wybranie odpowiedniego rodzaju Karnetu bezpośrednio w recepcji oraz uiszczenie opłaty za ten Karnet w Kiosku, w pozostałych przypadkach za pośrednictwem Portalu dla Klienta, w tym za pomocą Kiosku.
 2. Godziny otwarcia placówek podane są na stronie internetowej oraz są dostępne w Klubach.
 3. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu lub danej Placówki Klubu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub na profilu facebook z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania Umowy i ważności karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.
 4. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 5. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówkach Klubu w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 6. Z pomieszczeń, stref i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad

określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.

 1. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
 2. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.
 3. Klient ma prawo zwrócić się do trenera obecnego w danej chwili w placówce Klubu o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.
 4. Klient, którego stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności umysłowe lub fizyczne może korzystać z Klubu pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie (w przypadku nieposiadania przez opiekuna Karnetu ani Wejścia jednorazowego bądź nie skorzystania przez niego z innych promocji dostępnych w Klubie, nie może on korzystać z usług Klubu). Personel Klubu w miarę możliwości może udzielić pomocy osobom, o których mowa w zdaniu poprzednim w poruszaniu się po Klubie oraz korzystaniu z urządzeń i usług Klubu. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu oraz korzystać z Klubu ze szczególną ostrożnością, stosowanie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia.
 5. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
 6. Członkowie Klubu mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych Karnetów.
 7. Karnet uprawnia do korzystania przez okres 30 dni z usług oferowanych przez kluby sieci Fitness Platinium®, zgodnie z aktualną ofertą Klubów zamieszczoną na stronie internetowej oraz dostępną u pracowników Klubów.
 8. Zmiana rodzaju abonamentu (np. z karnetu HALF OPEN na karnet OPEN i odwrotnie) jest możliwa ze skutkiem na koniec aktywności wykupionego karnetu. Klient zmieniający, zgodnie ze zdaniem poprzednim tj. ze skutkiem na koniec aktywności wykupionego karnetu, rodzaj karnetu zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty administracyjnej, która nie jest pobierana wyłącznie gdy zmiana ta następuje z wykorzystaniem Portalu dla Klienta i o ile zmiana nastąpi w okresie trwania aktywności Karnetu.
 9. Klienci nie będący Członkami Klubu mogą korzystać z usług Klubu po uiszczeniu opłaty za Wejście jednorazowe. Klienci nie będący Członkami Klubu mogą także korzystać z usług Klubu, na warunkach i w zakresie określonym przez akcje promocyjne organizowane przez Właściciela.
 10. Klienci niebędący Członkami Klubu mogą korzystać z usług świadczonych w Klubie na podstawie warunków promocji i w zakresie określonych przez te warunki. Osoby towarzyszące mogą wejść do Klubu wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości, przekazaniu Klubowi danych, o których mowa w §4 ust. 1 niniejszego regulaminu z wyłączeniem danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych. W przypadku Osób towarzyszących mogą one korzystać z usług świadczonych w Klubie wyłącznie w tym samym czasie, w którym z usług tych korzysta Klient, z którym weszli do Klubu oraz w zakresie posiadanego przez tego Klienta Karnetu, vouchera lub innego tytułu korzystania z usług Klubu. Osoba towarzysząca jest zobowiązana do opuszczania Placówki Klubu wraz z Klientem, z którym weszła do Klubu.
 11. Klienci są zobowiązani do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem kiedy wchodzą do placówki Klubu. Personel Klubu może poprosić Klienta o przedstawienie dokumentu tożsamości, a w razie odmowy z jakichkolwiek powodów, Personel Klubu może nakazać danemu Klientowi natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu. W przypadku Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej każdorazowe wejście do placówki Klubu jest poprzedzone weryfikacją Klienta w recepcji Klubu z dokumentem tożsamości. W przypadku Klientów korzystających z Wejścia jednorazowego wejście do placówki Klubu również jest poprzedzone weryfikacją Klienta w recepcji Klubu z dokumentem tożsamości.
 12. Członkowie Klubu posiadający karnet HALF OPEN mogą korzystać z usług Klubu po godz. 16:00 w ramach karnetu HALF OPEN o ile wejście do Klubu nastąpi przed godz. 16:00.
 13. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem Portalu dla Klientów najwcześniej na 7 dni przed terminem danych zajęć (od godziny odpowiadającej godzinie, o której rozpoczynają się dane zajęcia). Zajęcia zorganizowane mogą odbywać się również w formie zajęć outdoorowych i wówczas odpowiednio stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu. Do innych zajęć, treningów i atrakcji w Klubie postanowienia Regulaminu dotyczące zajęć zorganizowanych stosuje się odpowiednio.
 14. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie internetowej lub na koncie Klienta w Portalu dla Klienta oraz dostępny jest w recepcji Klubu.
 15. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

22a. W wypadku wolnych miejsc na dane zajęcia zorganizowane, do udziału w tych zajęciach uprawnieni są również Klienci,

którzy nie zapisali się na te zajęcia.

22b. W poszczególnych Klubach mogą być organizowane zajęcia, do udziału w których w wypadku Klientów nie

posiadających Karty klubowej, niezależnie od innych wymagań dotyczących zapisów na zajęcia, wymagane jest również

odebranie z recepcji Klubu transpondera lub innego przedmiotu uprawniającego do wejścia na zajęcia, za pobraniem

kaucji w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych). W wypadku zniszczenia, zgubienia, utraty lub nie zwrócenia

przez Klienta do recepcji Klubu transpondera lub innego przedmiotu uprawniającego do wejścia na zajęcia niezwłocznie

po zakończeniu zajęć, kaucja nie podlega zwrotowi.

 1. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zajęciach zorganizowanych z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku Klub ma prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą nieobecność na zajęciach, którą to karę Klient zobowiązany jest niezwłocznie uregulować w Portalu dla Klientów, nie później jednak niż w dniu następującym po ostatnim dniu obowiązywania danego Karnetu (w wypadku Karnetu na okres 30 dni) lub w dniu, w którym wymagalne jest uiszczenie kolejnej raty za Karnet zgodnie z harmonogramem płatności za dany Karnet. Klient dokonuje zgłoszenia o zamiarze rezygnacji drogą udostępnioną przez Klub (przez Portal dla Klientów).
 2. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych (np. Fitness, Spinning® itp.), jeżeli liczba Klientów zapisanych nie będzie przekraczać czterech osób, a także w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.
 3. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na zajęcia zorganizowane.
 4. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć zorganizowanych wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.
 5. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń oraz ręcznika.
 6. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu lub e-papierosów, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
 7. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez zgody Właściciela lub managera Klubu.
 8. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placówek Klubu.
 9. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w placówkach Klubu oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu.
 10. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu lub regulaminu danej strefy, określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie placówki Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim (w tym w obuwiu niezmienionym lub z brudnymi podeszwami), osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi lub wnoszące na teren Klubu rzeczy wielkogabarytowe lub pojazdy (w szczególności rowery, hulajnogi) będą proszone o opuszczenie placówki Klubu.
 11. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego nie mogą ich wykonywać w Klubie, o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Właścicielem. Przeprowadzanie treningu personalnego bez zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim jest niedopuszczalne i stanowi rażące naruszenie Regulaminu. Osoby prowadzące treningi personalne bez zawarcia umowy z Właścicielem będą poproszone o opuszczenie Klubu.
 12. Zdjęcia wykonane na terenie Klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta mogą zostać wykorzystane przez Klub wyłącznie w oparciu oraz w zakresie zgody udzielonej uprzednio przez Klienta.
 13. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody Managera Klubu nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności marketingowo–reklamowej w placówkach Klubów.

 

§ 5 Zasady korzystania z szatni

 1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę. Wstęp na salę ćwiczeń (m.in. siłownie, strefę cardio, salę zajęć zorganizowanych, sauna) z plecakami, torbami, torebkami, workoplecakami lub innym bagażem chociażby podręcznym jest zabroniony.
 2. Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient może przynieść własną kłódkę (informacja o wymiarach kłódki dostępna w recepcji Klubu) lub nabyć kłódkę w recepcji Klubu. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. Jeżeli w danym dniu, po opuszczeniu Klubu przez wszystkich Klientów jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta – kłódka zostanie przecięta, a zawartość szafki przez 24 godziny będzie znajdowała się w Recepcji Klubu. W całodobowych klubach sieci Fitness Platinium® szafki, które pozostaną zamknięte na kłódkę, zostaną otworzone przez obsługę w godzinach nocnych pomiędzy 3:00 a 4:00.
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie Klubu.
 5. Po skorzystaniu z usług Klubu w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Klub nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 6 Cennik oraz sposób dokonywania płatności

 1. Cennik usług świadczonych w poszczególnych placówkach Klubu dostępny jest w recepcji placówek Klubów oraz na Stronie internetowej.
 2. Zarówno Nowy Klient jak i Klient mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu.
 3. Nowy Klient jak i Członek Klubu ma możliwość opłacenia z góry karnetu na okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że jest to opłata wniesiona za okres 30 dni lub ich wielokrotności (tj. 30 dni, 60 dni, 90 dni itp).
 4. Osoba nie będąca Członkiem Klubu, chcąca skorzystać z usług Klubu na podstawie Wejścia jednorazowego ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry za pośrednictwem Portalu dla Klientów, po uprzednim założeniu Konta Klienta.
 5. Opłaty określone w Regulaminie uiszcza się we wskazanych formach płatności przyjętych przez Właściciela, tj. bezgotówkowo za pomocą Portalu dla Klientów, z zastrzeżeniem, że opłacenie pierwszego Karnetu przez Nowego Klienta, który korzysta ze Ścieżki alternatywnej odbywa się wyłącznie w Kiosku, po uprzednim założeniu Konta Klienta i wybraniu rodzaju Karnetu w recepcji Klubu.

 

§ 7 Rozwiązanie umowy

 1. W przypadku nieopłacenia Karnetu na kolejny miesiąc (kolejne 30 dni), Właściciel ograniczy członkostwo Klientowi poprzez zablokowanie dostępu do Klubów. Klient może zostać powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem drogi mailowej.
 2. Jeżeli Klient w terminie 14-tu dni od zakończenia okresu aktywności Karnetu, opłaci karnet tego samego rodzaju, który posiadał uprzednio, utrzyma ciągłość Członkostwa w Klubie. W takim przypadku wykupiony nowy Karnet jest aktywny od dnia następującego po ostatnim dniu aktywności poprzedniego Karnetu.
 3. Jeżeli Klient w terminie 14-tu dni od zakończenia okresu aktywności karnetu, nie opłaci tego samego rodzaju karnetu jaki posiadał uprzednio, w przypadku chęci ponownego zakupu Karnetu będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty administracyjnej oraz opłacenia karnetu zgodnie z cennikiem Fitness Platinium®.
 4. Każde kolejne przerwanie ciągłości karnetu skutkuje koniecznością wniesienia Opłaty administracyjnej.

4a. Wejście jednorazowe można wykorzystać w dniu zakupu lub w ciągu 6 następnych dni (termin ważności Wejścia jednorazowego), z zastrzeżeniem że z Wejścia jednorazowego skorzystać można wyłącznie w godzinach otwarcia danego Klubu.

 1. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta na adres siedziby Właściciela, w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący i uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 8 Odpowiedzialność za szkodę

 1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Klub oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza z wykorzystaniem formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Klubu, na piśmie w placówce Klubu lub listem poleconym na adres korespondencyjny: Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków ze wskazaniem Właściciela Klubu, którego roszczenie dotyczy.
 3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

 

§ 9 Zmiana regulaminu

 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.
 2. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu lub na koniec terminu ważności Wejścia jednorazowego, poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
 3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.
 4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383004 (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: iod@fitnessplatinium.pl.
 3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
 5. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych biometrycznych (danych daktyloskopijnych), dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.
 6. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
 7. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta.
 8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 9. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
 10. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 11. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometryczne, w postaci danych daktyloskopijnych oraz danych osobowych w postaci wizerunku, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej).
 12. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 33 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.
  • 11 Postanowienia końcowe
 13. Regulamin stanowi załącznik do Umowy o korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych w sieci klubów Fitness Platinium®.
 14. usunięto
 15. Wszelkie uwagi co do pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Klubu w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie pisma na recepcji w placówkach Klubu, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres mailowy: bok@fitnessplatinium.pl.
 16. Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu:
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu;
 • skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej;
 • zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów.
 1. Właściciel informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 2. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują.
 4. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/ . Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod adresem uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w przypadku:
 • zawarcia Umowy na odległość pierwszego Karnetu w ramach Umowy w terminie czternastu dni od daty jego zakupu,
 • zakupu na odległość Wejścia jednorazowego w terminie czternastu dni od daty jego zakupu z zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia od umowy zakupu Wejścia jednorazowego nie przysługuje w przypadku zrealizowania Wejścia jednorazowego przez Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. W celu odstąpienia od Umowy, Nowy Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć w szczególności zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu w formie pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków bądź w formie fotokopii lub skanu w drodze korespondencji elektronicznej na adres bok@fitnessplatinium.pl.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi należność, przy czym w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na wyraźne żądanie Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.

11a. Postanowienia ust. 9-10 niniejszego paragrafu odnoszące się do Klienta będącego konsumentem znajdują również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Po zakupie Karnetu lub Wejścia jednorazowego za pośrednictwem Portalu dla Klienta faktura przesyłana jest na adres e-mail Klienta podany w Umowie.
 2. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej na adres: Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków;
 • poczty elektronicznej pod adresem: bok@fitnessplatinium.pl.
 1. Zasady korzystania z usług sieci klubów Smart Gym®, ich zakres praz wszelkie prawa i obowiązki związane z korzystaniem z usług w sieci Smart Gym® na podstawie kodów rabatowych otrzymanych przez Członka Klubu, określa Regulamin Świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć klubów Smart Gym® oraz Regulamin sieci Klubów Smart Gym® dostępne na stronie internetowej pod adresem: smartgym.club. Wszelkie reklamacje lub skargi, a także spory z konsumentami związane z usługami świadczonymi w sieci Smart Gym® są rozstrzygane na zasadach i w sposób określony w regulaminach wskazanych w zdaniu poprzednim.

 

Platinium Wellness sp. z o.o.

Juliusza Lea 116

30-133 Kraków

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od Umowy

 

 

Ja, niżej podpisany/a, ………………………………………….. (imię i nazwisko), zam. …………………………

……………………………………………………….. (adres), e-mail ………………………………………… oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) odstępuję od Umowy wynikającej z zakupionego w dniu ……………………………………… Karnetu lub Wejścia jednorazowego do sieci klubów Fitness Platinium.

 

 

……………………………………….

Data

……………………………………….

Podpis Klienta

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PRZEZ SIEĆ KLUBÓW FITNESS PLATINIUM®

(obowiązuje od 1 lipca 2021 roku)

Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) i określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach sieci klubów Fitness Platinium® poprzez wykorzystanie strony internetowej pod adresem: www.fitnessplatinium.pl oraz adresem platinium.perfectgym.pl/ClientPortal2, udostępnianego w ramach tej strony Portalu dla Klientów oraz Live Chat.

§ 1. SŁOWNICZEK

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

 • Klub – klub Fitness Platinium® lub cała sieć klubów Fitness Platinium® za wyjątkiem klubów Fitness Platinium® w Zamościu, Radomiu oraz Jarosławiu.

1a) Klub Bratysławska XXL – klub sieci Fitness Platinium® mieszczący się przy ul. Bratysławskiej 4

w Krakowie.

1b) Klub Al. Pokoju 16 XXL – klub sieci Fitness Platinium ® mieszczący się przy Al. Pokoju 16 w

Krakowie.

1c) Klub Solvay XXL – klub sieci Fitness Platinium® mieszczący się przy ul. Zakopiańskiej 105 w Krakowie.

 • Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.
 • Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium® oraz wykupiła karnet i legitymuje się kartą klubową Fitness Platinium®.
 • Karta/Karta klubowa – karta klubowa Fitness Platinium® wydawana Członkom Klubu, potwierdzająca przynależność do Klubu, której rodzaj uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu wejścia do klubu (na podstawie danych biometrycznych w postaci danych daktyloskopijnych lub w ramach Ścieżki alternatywnej).
 • Usługobiorca – Nowy Klient, Klient lub inna osoba korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną;
 • Nowy Klient – osoba niebędąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.
 • Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z programu partnerskiego akceptowanego przez Właściciela, vouchera lub Wejścia jednorazowego uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela w tym w szczególności Osoby towarzyszące korzystające z usług Klubu nieodpłatnie; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią, zgodne ze wzorem oświadczenia dostępnego na stronie internetowej lub w recepcji Klubu.
 • Umowa – Umowa o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium®, na warunkach wynikających z Regulaminu sieci Klubów oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.
 • Karnet – Karnet OPEN, Karnet HALF OPEN , Karnet OPEN Bratysławska, Karnet OPEN Al. Pokoju 16, Karnet OPEN Solvay lub Karnet Promocyjny.
 • Karnet OPEN („Multikarnet”) – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®).
 • Karnet HALF OPEN – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®), z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić od godziny otwarcia Klubu jednak nie później niż przed godziną 16:00 lub w godzinach nocnych tj. poniedziałek – czwartek w godzinach: 23:00 – 6:30, piątek w godzinach: 23:00 – 8:00, sobota w godzinach: 20:00 – 8:00, niedziela w godzinach: 20:00 – 6:30.

11a) Karnet OPEN Bratysławska – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu Bratysławska XXL przy ul. Bratysławskiej 4 w Krakowie oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN Bratysławska nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®).

11b) Karnet Promocyjny – abonament uprawniający do korzystania z usług fitness lub innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu, którego zakres praw i obowiązków Członka Klubu, w tym należne opłaty, zasady zmiany rodzaju karnetu i jego zawieszenia określają warunki promocji. Karnet Promocyjny może obowiązywać przez określony czas (tymczasowo) lub tylko w określonych Placówkach Klubu, w zależności od warunków promocji, w oparciu o które został wprowadzony.

11c) Karnet OPEN Al. Pokoju 16 – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu Al. Pokoju 16 XXL oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN Al. Pokoju 16 nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®).

11c1) Karnet OPEN Solvay – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu Solvay XXL przy ul. Zakopiańskiej 105 w Krakowie oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN Solvay nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®).

11d) usunięto

11e) Wejście jednorazowe – uprawnienie do skorzystania z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie jednego Klubu oraz dostępu do siłowni tego Klubu w dniu zakupu tego Wejścia jednorazowego lub w ciągu kolejnych 6 dni, przy czym po wyjściu z Klubu ponowne wejście nie jest możliwe na podstawie tego samego Wejścia jednorazowego.

 • Opłata administracyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Klient w związku z przerwaniem ciągłości karnetu lub zmianą jego rodzaju w wysokości 30,00 zł brutto, a w przypadku Klienta, który korzysta ze Ścieżki alternatywnej opłata ta wynosi 40 zł brutto. W przypadku uiszczenia opłaty administracyjnej Klient nie otrzymuje Karty ani kłódki.
 • Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient lub Klient, który był wcześniej uprawniony do korzystania z usług na podstawie Karnetu OPEN 3 dni w związku z przypisaniem członkostwa w klubach sieci Fitness Platinium® w tym wydaniem Karty, a w razie dostępności również kłódki w wysokości 30,00 zł brutto, a w przypadku Nowego Klienta, który korzysta ze Ścieżki alternatywnej opłata ta wynosi 40,00 zł brutto.
 • Zawieszenie karnetu/Zawieszenie – czynność dokonana przez Członka Klubu polegająca na zawieszeniu wykonywania Umowy o korzystanie z usług klubów Fitness Platinium® w formie Karnetu na nieprzerwalny okres 30 dni lub wielokrotności 30 dni (60 dni, 90 dni etc.), przy jednoczesnym utrzymaniu członkostwa w Klubie.
 • Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, managerowie placówek Klubu, a w zakresie zawierania Umów także obsługa recepcji Klubu.
 • Usługodawca – spółka Platinium Wellness Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, REGON: 121499796.
 • Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
 • Strona internetowa – strona internetowa o adresie: fitnessplatinium.pl.
 • Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie, zawieszanie karnetu, opłacenie Wejścia jednorazowego, podgląd opłaconych karnetów i Wejść jednorazowych). Dostęp do Portalu jest możliwy w placówkach Klubu poprzez użycie Kiosku lub poza placówką Klubu poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon za pośrednictwem strony internetowej.
 • Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi w Portalu dla Klientów dostępnych po zalogowaniu;
 • Live chat – dostępne na Stronie internetowej narzędzie do komunikowania się użytkowników Strony internetowej z Biurem Obsługi Klienta Klubów w czasie rzeczywistym.
 • Operator Systemu Płatności – podmiot, z którym Usługodawca podpisał umowę w celu umożliwienia Klientom dokonywania płatności wynikających ze świadczonych przez sieć klubów Fitness Platinium® usług.
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sieci Klubów Fitness Platinium®.
 • Regulamin sieci Klubów – regulamin sieci klubów Fitness Platinium®.
 • Ścieżka alternatywna – uzyskanie prawa do korzystania z usług oferowanych przez Klub z pominięciem przekazania danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych przez Klienta.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin oraz Regulamin sieci Klubów jest udostępniony za pośrednictwem Strony internetowej oraz Portalu dla Klientów w formie umożliwiającej jego odzyskanie, odtworzenie, utrwalanie, w szczególności Regulamin może być zapisany na dysku i wydrukowany.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w nim określonych.
 4. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 Właściciel Sieci Klubów Fitness Platinium zobowiązany jest do świadczenia usług rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych. W związku z tym w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 świadczenie usług drogą elektroniczną będzie miało miejsce na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem wyjątkowych, odmiennych rozwiązań określonych w §31 Regulaminu Klubów Fitness Platinium. W wypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu a treścią §31 Regulaminu Klubów Fitness Platinium, w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 stosuje się postanowienia §31 Regulaminu Klubów Fitness Platinium.

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Usługodawca umożliwia udostępnienie na indywidualne żądanie Usługobiorcy poprzez Stronę internetową wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, obejmujących w szczególności usługi, informacje dotyczące Klubu, przedsiębiorcy prowadzącego Kluby, profil działalności, formularz zapisu do newsletter, formularz rekrutacyjny, formularz zapisów na usługi dodatkowe, formularz zgłoszenia reklamacji oraz zgłoszenia szkody oraz informacje kontaktowe, co zapewniają specjalistyczne zakładki. Ponadto Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów lub Nowych Klientów usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu oraz zarządzaniu Kontem Klienta przy użyciu Portalu dla Klientów, usługę Live chat oraz udostępnia telefoniczną infolinię.
 2. Klient lub Nowy Klient chcąc korzystać z usług Klubu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz Regulaminu sieci Klubów, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez Kluby. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin sieci Klubów.
 3. Z zastrzeżeniem wyłączeń lub ograniczeń przewidzianych dla Klientów chcących korzystać lub korzystających ze Ścieżki alternatywnej, Portal dla Klientów ma na celu umożliwienia rejestracji Nowych Klientów zarządzania Kontem Klienta, zarządzania umowami Klienta (zakup, Zawieszenie lub zmiana Karnetu, zakup Wejścia jednorazowego), dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez Kluby usługami, dokonywania płatności kar umownych, zarządzania zapisami na zajęcia zorganizowane, przeglądania historii umów i płatności.
 4. Świadczenie przez Usługobiorcę usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Strony internetowej, Portalu dla Klienta, umożliwieniu dokonania zakupu Karnetu, uiszczenia innych opłat, zarządzania Kontem Klienta jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty. Wysokość opłat określa obowiązujący w Klubie cennik usług.
 5. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony internetowej, dostępnych na niej formularzy, Portalu dla Klientów lub Live chat.
 6. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Strony internetowej lub Live chat umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli. W przypadku trwałego zamknięcia Konta Klienta (usunięcie) rozwiązuje się umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Live chat, Strony internetowej lub z Kiosku w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem Strony internetowej, Portalu dla Klienta oraz Live chat Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
 • połączenie z siecią Internet;
 • System operacyjny z rodziny Windows, Linux, OSX, Android lub iOS w wersji wspieranej przez producenta z uruchomionym środowiskiem graficznym i z zainstalowaną ekran o rozdzielczości 1024 x 768 ppi;
 • przeglądarką w stabilnej wspieranej wersji, w trybie graficznym, posiadającą włączoną obsługę JavaScript i obsługującą zapytania typu CORS z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
 1. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony internetowej, Portalu dla Klienta oraz Live chat i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych drogą elektroniczną usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, Portalu dla Klienta, Live chat, w tym zmiany ich interfejsu. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług.
 3. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Usługobiorcą po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Usługobiorcę ostatniej czynności przy wykorzystaniu Portalu dla Klienta.

§ 5. TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej, Portalu dla Klientów, Live chat lub Kiosku.
 2. W razie uzyskania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.

§ 6. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU DLA KLIENTA

 1. Portal dla Klientów składa się z następujących funkcjonalności:
 • rejestracyjnej służącej do rejestracji Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych, z wyłączeniem rejestracji Nowego Klienta, który zamierza skorzystać ze Ścieżki alternatywnej, którego pierwsza rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza w recepcji wybranej przez Klienta placówki Klubu;
 • do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;
 • zarządzania Kontem, gdzie Klient może aktualizować informacje o sobie;
 • zarządzania Umowami, gdzie Klient może zakupić Karnet (z zastrzeżeniem, że zakup pierwszego Karnetu przez Nowego Klienta chcącego skorzystać ze Ścieżki alternatywnej oraz zakup Karnetu po przerwaniu ciągłości karnetu przez Klienta chcącego skorzystać ze Ścieżki alternatywnej możliwy jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu do recepcji i opłaceniu Karnetu w Kiosku), Zawiesić Karnet lub go zmienić, jak również zakupić Wejście jednorazowe;
 • płatności, gdzie Klient może dokonywać płatności za płatne usługi wynikające z Umowy, płatności kar umownych; zarządzania zapisami na zajęcia zorganizowane;
 • Historii Konta, gdzie Klient może przeglądać historię zakupów Karnetów i płatności;
 • odzyskania hasła do Konta w przypadku jego utraty.
 1. Założenie Konta przez Nowego Klienta (z wyłączeniem Nowego Klienta chcącego skorzystać ze Ścieżki alternatywnej) następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Portalu dla Klienta z zastrzeżeniem ust. 2a poniżej. Nowy Klient lub Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając odpowiednio opisane w nim pola. Następnie Nowy Klient lub Klient składa oświadczenia o udzieleniu lub nieudzieleniu zgód. Portal dla Klienta wskazuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług. Nowy Klient lub Klient zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym pełne i prawdziwe dane.

2a. Założenie Konta Klienta dla osób korzystających z kart programów partnerskich odbywa się na

wyraźną prośbę tych osób w recepcji Placówki Klubu wybranej przez tego Klienta, w której taki Klient podaje imię, nazwisko, adres mailowy, adres zamieszkania, Klub oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Założenie Konta Klienta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia i korzystanie przez nią z usług rekreacyjno-sportowych Klubu, jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 2 powyżej oraz dostarczeniu do Placówki Klubu prawidłowo wypełnionego i podpisanego wymaganego oświadczenia przedstawiciela ustawowego. Nowy Klient, który nie ukończył 18 roku życia, po uzupełnieniu danych wskazanych w ust. 2 powyżej może rozpocząć korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych Klubu po doręczeniu do Placówki Klubu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe przedstawiciela ustawowego w zakresie określonym w tym formularzu.
 2. Po wypełnieniu formularza (po wprowadzeniu danych Klienta, o którym mowa w ust. 2a powyżej), na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres poczty elektronicznej, do Klienta zostanie wysłany e-mail z prośbą o aktywowanie Konta Klienta. Aktywacji Konta Klienta dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku „Aktywuj moje konto”. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Nowych Klientów ani Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej.
 3. W celu zalogowania się do Portalu dla Klienta należy w odpowiednich polach podać adres e-mail podany przy rejestracji i zakładaniu Konta oraz wpisać podane podczas rejestracji hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.
 4. Po zalogowaniu do Konta Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim Kontem w sposób i w zakresie określonym w ust. 1 pkt. 3-7 niniejszego paragrafu.
 5. Zakończenie korzystania z Portalu dla Klienta następuje poprzez wylogowanie. Klient może w każdym momencie złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta poprzez złożenie żądania jego usunięcia, w takim przypadku Konto Klienta zostanie usunięte na koniec aktywności Karnetu lub na koniec terminu ważności Wejścia jednorazowego, a w przypadku braku aktywnego Karnetu lub ważnego Wejścia jednorazowego – niezwłocznie.
 6. Usługodawca może odmówić świadczenia usług w tym świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Nowego Klienta lub Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie sieci Klubów, a także w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu sieci Klubów lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych przedstawiciela ustawowego.

8a. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie

prowadzenia Konta Klienta w następujących przypadkach:

 1. Klientowi, który nie zakupił Karnetu ani Wejścia jednorazowego za pośrednictwem Portalu dla Klientów w okresie ostatnich 5 lata liczonych od końca roku, w którym ostatni raz kupił Karnet lub Wejście jednorazowe za pośrednictwem Portalu dla Klientów;
 2. Klientowi, który nigdy nie zakupił Karnetu ani Wejście jednorazowego za pośrednictwem Portalu dla Klientów, a posiada Konto Klienta, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat nie skorzystał z usług Klubu poprzez wejście do niego.

W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Konto Klienta ulega usunięciu.

 1. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Portalu dla Klienta, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.
 2. Zasady składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy od świadczenia usług przez sieć Klubów określa Regulamin sieci Klubów.
 3. Założenie Konta Nowego Klienta, chcącego skorzystać ze Ścieżki alternatywnej, następuje poprzez wypełnienie formularza w recepcji Placówki Klubu i nie podlega regulacjom niniejszego Regulaminu.
 4. Zakupu Karnetu w przypadku przerwania ciągłości karnetu przez Członka Klubu chcącego skorzystać ze Ścieżki alternatywnej następuje po uprzedniej wizycie w recepcji Placówki klubu oraz opłaceniu Karnetu w Kiosku.

§ 6a. ZASADY KORZYSTANIA Z FORMULARZY DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. W ramach Strony internetowej Usługodawca udostępnia formularz zapisu do newsletter, formularz rekrutacyjny, formularz zapisów na usługi dodatkowe, formularz zgłoszenia reklamacyjny oraz zgłoszenia szkody.
 2. W celu zapisu do newsletteru, Usługobiorca winien podać we właściwym formularzu dostępnym na Stronie internetowej swój adres poczty elektronicznej, na który to adres e-mail Usługodawca będzie przesyłał wiadomości zawierające informację handlową dotyczące oferty Usługodawcy, akcjach promocyjnych, konkursów. Z otrzymywania newsletteru Usługobiorca może zrezygnować w każdym czasie.
 3. Usługodawca na Stronie internetowej zamieszcza informacje o prowadzonych rekrutacjach na wskazane stanowiska pracy oraz umożliwia składanie aplikacji. W celu złożenia aplikacji w ramach wybranej przez Usługobiorcę oferty pracy, Usługobiorca winien podać we właściwym formularzu wymagane dane oraz załączyć CV oraz list motywacyjny, a ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz wysłać aplikację.
 4. Usługodawca może zaoferować, wedle własnego uznania, jednorazową, dodatkową usługę, skorzystanie z której będzie możliwe po uprzednim zapisaniu się przez osobę, do której oferta ta zostanie skierowana, z wykorzystaniem formularza zapisów na usługi dodatkowe. Po wypełnieniu i przesłaniu przez osobę, o której mowa w zdaniu poprzednim takiego formularza zapisanie się przez nią na usługę dodatkową zostanie potwierdzone w formie mailowej bądź telefonicznej.
 5. Usługodawca na Stronie internetowej zamieszcza formularz zgłoszenia reklamacji oraz formularz zgłoszenia szkody. W celu zgłoszenia reklamacji bądź zgłoszenia szkody, Usługobiorca winien podać we właściwym formularzu wymagane dane, a następnie wysłać zgłoszenie. Rozpatrywanie zgłoszeń odbywa się na zasadach określonych w §9 Regulaminu.

§ 7. LIVE CHAT

 1. Celem zapewnienia użytkownikom Strony internetowej bieżącego kontaktu z konsultantem Biura Obsługi Klienta, w ramach którego udzielane będą podstawowe informacje o funkcjonowaniu sieci Fitness Platinium® i poszczególnych Klubów, Usługodawca udostępnia Live chat. Celem uniknięcia wątpliwości Usługodawca informuje, że za pośrednictwem Live chat nie dokonuje się zapisów na Zajęcia zorganizowane, sprzedaży Karnetów, Wejść jednorazowych ani innych usług, nie rozpatruje reklamacji i skarg, a ponadto ze względów zapewniania zasad weryfikacji Klientów nie przyjmuje się oświadczeń o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu albo rozwiązaniu oraz oświadczeń w przedmiocie wycofania udzielonych zgód.
 2. Celem skorzystania z Live chat należy wybrać okienko Live chat, sformułować treść wiadomości i kliknąć w przycisk „Wyślij”.
 3. Live chat umożliwia wysyłanie wiadomości w trybie online oraz w trybie offline, przy czym tryb online oznacza, że konsultant sieci Klubów jest dostępny na Live chat natomiast tryb offline oznacza, że konsultant sieci Klubów nie jest dostępny na Live chat. Komunikator Live chat zawiera aktualną w chwili jego włączenia informację o trybie online albo offline.
 4. Live chat w trybie online jest dostępny w godzinach od 8:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W innych dniach i godzinach niż określone w zdaniu poprzednim Live chat jest w trybie offline.
 5. Konsultanci sieci Klubów udzielają informacji w odpowiedzi na pytania skierowane z wykorzystaniem Live chat według kolejności wpływu, w miarę możliwości na bieżąco, o ile Live chat w chwili wysłania wiadomości jest w trybie online. Odpowiedzi na wiadomości skierowane w trybie offline kierowane są w miarę możliwości niezwłocznie po aktywowaniu Live chat do trybu online.

§ 8. BIURO OBSŁUGI KLIENTA – KONTAKT TELEFONICZNY

 1. Usługodawca zapewnia udzielanie informacji o Klubach i zasadach korzystania i świadczenia usług w Klubach w drodze kontaktu telefonicznego z konsultantami Biura Obsługi Klienta. Celem uniknięcia wątpliwości Klub informuje, że za pośrednictwem kontaktu telefonicznego nie dokonuje się zapisów na Zajęcia zorganizowane, sprzedaży Karnetów, Wejść jednorazowych ani innych usług, nie rozpatruje reklamacji i skarg, a ponadto ze względów zapewniania zasad weryfikacji Klientów nie przyjmuje oświadczeń o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu albo rozwiązaniu oraz oświadczeń w przedmiocie wycofania udzielonych zgód.
 2. Informacje o godzinach pracy Biura Obsługi Klienta oraz numerze kontaktowym zamieszczone zostały na Stronie internetowej.

§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych droga elektroniczną mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma u managera Klubu w placówce Klubu, poprzez formularz reklamacyjny dostępny na Stronie internetowej bądź poprzez przesłanie listem na adres: Fitness Platinium®, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków z dopiskiem „Reklamacja” albo drogą elektroniczną na adres bok@fitnessplatinium.pl.
 2. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.
 3. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń.
 4. Informacje na temat pozasądowych metod rozstrzygania sporów zawiera Regulamin Sieci Klubów Fitness Platinium.

§ 10. ZMIANA REGULAMINU

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.
 2. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi w formie Portalu dla Klientów następuje ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu lub na koniec ważności Wejścia jednorazowego) poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu.
 3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
 4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

§ 11. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383004 (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: iod@fitnessplatinium.pl.
 3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych biometrycznych (danych daktyloskopijnych), dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.
 5. W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania newslettera albo w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy podane dane przetwarzane będą w tych celach na podstawie wyrażonej zgody – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zapisem do newslettera lub zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
 6. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta.
 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
 9. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych, o których mowa w ust. 4 powyżej).

§ 12. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte za pośrednictwem Strony internetowej jak również Portalu dla Klientów stanowią przedmiot ochrony zgodnie z ustawą o prawie autorskim, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek polu eksploatacji jest zabronione.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Strony internetowej, Portalu dla Klientów lub Live chat z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta, Nowego Klienta, Klub lub Usługodawcę.
 3. Szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet w tym ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest działalność tzw. hakerów mająca na celu włamanie się do systemu Usługodawcy oraz Klienta lub Nowego Klienta oraz możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, takich jak „konie trojańskie”, „robaki”. Celem uniknięcia zagrożeń z tym związanych zaleca się stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Klub informuje, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk, o których mowa w zdaniu pierwszym, jednakże Klient i Nowy Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami.
 4. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej na adres: Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków;
 • poczty elektronicznej pod adresem: bok@fitnessplatinium.pl

 

 

DO POBRANIA:

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 01.07.2021 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 01.07.2021 możesz pobrać tutaj.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Klubów Fitness Platinium – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 24.05.2021 do 30.06.2021 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 24.05.2021 do 30.06.2021 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 31.10.2020 do 23.05.2021 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 31.10.2020 do 23.05.2021 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 6.06.2020 do do 30.10.2020 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 6.06.2020 do 30.10.2020 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 4.01.2020 do 5.06. 2020 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 4.01.2020 do 5.06. 2020 możesz pobrać tutaj.

Załącznik 1 do Regulaminu sieci klubów – oświadczenie od odstąpieniu od umowy możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 4.01.2020 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 4.01.2020 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 1.02.2019 do 3.01. 2020 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 1.02.2019 do 3.01. 2020 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 10.09.2018 do 31.01.2019 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 10.09.2018 do 31.01.2019 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 21.05.2018 do 9.09.2018 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 21.05.2018 do 09.09.2018 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 9.01.2018 do 20.05.2018 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 9.01.2018 do 20.05.2018 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium obowiązujący od 2.11.2017 do 08.01.2018 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium obowiązujący od 2.11.2017 do 08.01.2018 możesz pobrać tutaj.

Regulamin sieci klubów Fitness Platinium oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Fitness Platinium – obowiązujący od 1.09.2017 r. do 1.11.2017 możesz pobrać tutaj.

Poprzednie wersje regulaminów obowiązujące do 31-08-2017 możesz pobrać tutaj.

 

# #