Zamość Lubelska 40

Regulamin Klubu Fitness Platinium Zamość z dnia 20.09.2021 roku 

Niniejszy Regulamin Klubu określa ogólne warunki umowy o świadczenie usług fitness zawartej pomiędzy Wojciechem Inglotem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Inglot Fitmore Fitness Club w Łańcucie, a osobą korzystającą z usług oferowanych w klubie fitness prowadzonym pod marką Fitness Platinium w następującej lokalizacji: ul. Lubelska 40, 22-400 Zamość.

1. [Słownik pojęć]
Wymienione niżej określenia, pisane wielką literą, użyte w dalszej części niniejszego Regulaminu Klubu, w Formularzu Rejestracyjnym lub ofercie Operatora, należy rozumieć, o ile z kontekstu ich użycia nie wynika wyraźnie odmiennie, w następujący sposób:
1. 
Akcja Motywacja edycja II – oznacza akcję promocyjną organizowaną przez  Operatora w roku 2019, której warunki opisane zostały w odrębnym regulaminie  dostępnym w Klubie Fitness;
2. Członek Klubu – oznacza Klienta, który zawarł z Operatorem Umowę na czas  określony lub nieokreślony w wariancie Karnet 365 dni, Karnet OPEN, Karnet HALF  OPEN, Karnet STUDENT/SENIOR OPEN, LUNCH, a także Karnet na 4 wejścia lub  Karnet weekendowy.
3. Dostawca płatności – oznacza przedsiębiorcę – PSP Polska sp. z o.o. z siedzibą w  Poznaniu, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe  Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego, pod nr KRS: 0000352235, NIP: 8992689516, REGON: 021215833, kapitał  zakładowy w wysokości 100 000,00 zł – obsługującego internetowy system  zarządzania płatnościami cyklicznymi, który udostępnia płatności elektroniczne oraz  funkcjonalności płatnicze, na potrzeby Umowy zawartej z Operatorem.
4. Forma płatności – oznacza wybraną przez Klienta i wskazaną w Formularzu  Rejestracyjnym formę płatności opłat wynikających z Umowy.
5. Formularz Rejestracyjny – oznacza integralną część Umowy, określającą  szczegółowo jej warunki; Formularz Rejestracyjny wraz z Regulaminem Klubu  określają łącznie warunki Umowy zawartej przez Członka Klubu;
6. Karnet – oznacza wariant nabytego przez Członka Klubu abonamentu do korzystania  z usług oferowanych w Klubie Fitness, na warunkach określonych w Umowie zawartej  z Operatorem;
7. Karta Klubowa – oznacza dokument potwierdzający prawo Klienta do korzystania  z usług oferowanych przez Operatora, którym Klient zobowiązany jest się  każdorazowo legitymować podczas wizyty w Klubie Fitness; Karta Klubowa może  zostać wydana przez Operatora lub partnera Operatora;
8. Klient – oznacza każdą osobę fizyczną uprawniona do korzystania z usług  oferowanych w Klubie Fitness prowadzonym przez Operatora, na warunkach  określonych w Umowie (w tym Klientów korzystających z usługi w ramach karty  partnera Operatora, która jest honorowana w Klubie Fitness);
9. Klub Fitness – oznacza obiekt sportowo-rekreacyjny prowadzany przez Operatora  pod marką Fitness Platinium, w którym Klient może korzystać z usług oferowanych  w ramach Umowy;
10. Nowy Klient – oznacza Klienta niebędącego Członkiem Klubu, który korzysta z usług  oferowanych w Klubie Fitness po raz pierwszy albo powraca do ćwiczeń w Klubie  Fitness po przerwie dłuższej niż 30 dni od dnia rozwiązania poprzedniej Umowy;  za Nowego Klienta uważa się również Klienta, który korzystał z usługi w ramach  honorowanej w Klubie Fitness karty wydanej przez partnera Operatora, jeżeli zamierza  on zostać Klientem wyłącznie w ramach Umowy zawartej z Operatorem i na  podstawie jego oferty, oraz Osobę towarzysząca, jeżeli wyraża ona wolę korzystania z  usług oferowanych w Klubie Fitness samodzielnie, tj. bez równoczesnej obecności  Klienta innego niż inna Osoba towarzysząca, w którego towarzystwie może ona  korzystać z usług oferowanych w Klubie Fitness;
11. Operator – oznacza Wojciecha Inglota prowadzącego działalność gospodarczą pod  firmą Wojciech Inglot Fitmore Fitness Club w Łańcucie, adres głównego miejsca  wykonywania działalności: ul. Józefa Piłsudskiego 144 c, 37-100 Łańcut, NIP:  8151741307, REGON: 180950549, prowadzącego Klub Fitness pod marką Fitness  Platinium;
12. Opłata aktywacyjna – oznacza jednorazową, bezzwrotną opłatę uiszczaną przez  Nowego Klienta w dniu zawarcia Umowy za obsługę administracyjną tej Umowy oraz  wydanie Karty Klubowej;
13. Osoba towarzysząca – Klient niebędący Członkiem Klub, korzystający z usług  oferowanych w Klubie Fitness na warunkach określonych w ofercie Operatora; Osoba  towarzysząca może korzystać z usług oferowanych w Klubie Fitness wyłącznie w tym  samym czasie co Klient, w towarzystwie którego przyszła do Klubu Fitness,  bez konieczności nabywania wejścia jednorazowego lub Karty Klubowej;  w przypadku woli korzystania z usługi przez Osobę towarzyszącą wielokrotnie na  wymienionych zasadach, osobie tej zakładane jest konto gościa w Portalu dla  Klientów;
14. Portal/Panel klienta – oznacza uruchomioną dla Klienta funkcjonalność na Stronie  Internetowej, a także, jeśli Operator tak postanowi, w aplikacji na urządzenia mobilne,  dostępnej do pobrania na platformach zewnętrznych, za pomocą której Klient może samodzielnie zarządzać Umową zawartą z Operatorem, w tym opłacać Karnet, śledzić  historię rozliczeń czy zapisywać i wypisywać się z Zajęć Zorganizowanych;
15. 
Regulamin Klubu – oznacza wzorzec określający ogólne warunki Umowy, który  w odpowiednim zakresie obowiązuje wszystkich Klientów; Regulaminem Klubu wraz  z Formularzem Rejestracyjnym określają łącznie warunki Umowy zawartej przez  Członka Klubu; każdy Klient korzystający z usług oferowanych w Klubie Fitness  zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu Klubu;
16. 
Strona Internetowa – oznacza serwis internetowy klubów fitness prowadzonych  pod marką Fitness Platinium, dostępny pod adresem https://fitnessplatinium.pl/,  w tym działające w jego ramach podstrony https:fitnessplatinium.pl/zamosc w którym  Klient może korzystać z dostępnych tam funkcjonalności;
17. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług fitness na podstawie której Klient  może korzystać z usług Operatora oferowanych w Klubie Fitness; warunki Umowy  określa każdorazowo:
a) w przypadku Członków Klubu – Formularz Rejestracyjny, Regulamin Klubu  oraz warunki danej oferty Operatora,
b) w przypadku Klientów korzystających z usług oferowanych w Klubie Fitness  bez nabywania Karnetu – Regulamin Klubu oraz warunki danej oferty Operatora,  c) w przypadku Klientów korzystających z usług oferowanych w Klubie Fitness  w ramach honorowanej karty partnera Operatora – umowa zawarta z partnerem  Operatora oraz niniejszy Regulamin Klubu;
18. Zajęcia zorganizowane – oznacza ćwiczenia prowadzone przez instruktorów w  Klubie Fitness w grupach limitowanych co do liczby uczestników, odbywające się  zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane  jest wcześniejsze zapisanie się na listę uczestników przez Klienta;
19. Zawieszenie Umowy – oznacza prawo Członka Klubu, który zawarł z Operatorem  Umowę na czas nieokreślony, do zawieszenia praw i obowiązków stron wynikających  z Umowy, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Klubu;
20. Złota karta VIP – oznacza dokument potwierdzający prawo Członka Klubu  do korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness prowadzonym przez Operatora  na preferencyjnych warunkach, wynikających z tytułu utrzymywania przez Członka  Klubu ciągłości członkostwa w Klubie Fitness przez okres minimum 165 dni oraz  przystąpienia przez niego do udziału w Akcji Motywacji w roku 2018 roku oraz w  roku 2019 w którym warunki opisane zostały w odrębnym regulaminie dostępnym w  Klubie Fitness;
21. Partner Operatora – oznacza podmiot, z którym Operator zawarł stosowne  porozumienie w przedmiocie honorowania kart wystawianych przez ten podmiot  swoim klientom w Klubach Fitness prowadzonych przez Operatora.

2. [Zakres usług]
1. Operator świadczy na rzecz Klientów usługi fitness, takie jak siłownia i zajęcia fitness, zgodnie z aktualną ofertą Operatora, która dostępna jest dla Klientów na Stronie  Internetowej; z aktualną ofertą Operatora Klient może się również zapoznać w Klubie Fitness.
2. Klient ma prawo korzystać z usług oferowanych przez Operatora odpowiednio w zakresie wynikającym z wybranego wariantu Karnetu, Jednorazowego wejścia, vouchera, zaproszenia, w ramach akcji promocyjnych oraz innych ofert Operatora skierowanych do Klientów – każdorazowo również odpowiednio na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Klubu.
3. Usługi oferowane przez Operatora świadczone są w następujących standardowych wariantach: 

1. Karnet 365 dni – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania zgodnie z aktualną ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni w godzinach otwarcia Klubu Fitness przez czas określony 12 miesięcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej;
2. Karnet OPEN – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania zgodnie z aktualną ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni w godzinach otwarcia Klubu Fitness;
3. Karnet HALF/DZIENNY OPEN – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania zgodnie z aktualną ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni z zastrzeżeniem, że wejście do Klubu Fitness może nastąpić wyłącznie w przedziale czasowym pomiędzy godziną otwarcia Klubu Fitness a godziną 15:00 w danym dniu;
4. Karnet STUDENT/SENIOR OPEN – abonament uprawniający do korzystania zgodnie z aktualną ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni w godzinach otwarcia Klubu Fitness wyłącznie przez Członka Klubu, który nie ukończył 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej albo uczniowskiej, a także przez Członka Klubu, który ukończył 60 rok życia, po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego jego wiek;
5. Karnet LUNCH – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania zgodnie z aktualną ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni z zastrzeżeniem, że wejście do Klubu Fitness i wykonanie usługi może nastąpić wyłącznie w przedziale od godz. 11:00 do 14:00 w danym dniu;
6. Karnet na 4 wejścia – abonament uprawniający Członka Klubu do skorzystania zgodnie z aktualną ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni cztery razy w okresie 30 dni liczonych od daty nabycia Karnetu;
7. Karnet weekendowy – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania zgodnie z aktualną ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Fitness wraz z dostępem do siłowni wyłącznie w soboty i niedziele przez okres 30 dni liczonych od daty nabycia Karnet.
8. Jednorazowe wejście – prawo do korzystania przez Klienta zgodnie aktualną ofertą z usług fitness oraz innych Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni w dniu opłacenia Jednorazowego wejścia i w godzinach otwarcia Klubu Fitness.
9. Karnet dwutygodniowy – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania zgodnie z aktualną ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni wyłącznie przez okres 14 dni liczonych od daty nabycia Karnetu.

4. Umowa może zostać zawarta w przypadku Karnetów OPEN, HALF OPEN lub STUDENT/ SENIOR, LUNCH na czas nieokreślony albo na czas określony 30 dni, w przypadku Karnetu na 4 wejścia oraz Karnetu weekendowego na czas określony 30 dni, a w przypadku Karnetu 365 dni na czas określony 12 miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej.
5. Umowa zawarta na czas określony 30 dni przedłuża się na dalszy 30 – dniowy okres w przypadku, gdy Członek Klubu zgłosi wolę kontynuowania Umowy przed jej wygaśnięciem oraz opłaci Karnet. Potwierdzeniem przedłużenia się Umowy jest zapis na Karcie Klubowej oraz systemie informatycznym Operatora. Po przedłużeniu się Umowy, Członek Klubu ma prawo korzystać z oferty Operatora w zakresie wynikającym z wybranego przez niego wariantu Karnetu na czas określony.
6. W przypadku Karnetu 365 dni Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej, a także z zastrzeżeniem postanowień § 101 ust. 4, gdzie okres zawieszenia wydłuża okres trwania Umowy o okres zawieszenia. Po upływie okresu trwania Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowa ulega przekształceniu w Umowę zawartą na czas nieokreślony, z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego wynikającego Umowy, w przypadku, gdy Członek Klubu w okresie 12-miesięcy obowiązywania Karnetu 365-dni, jednakże nie później niż 30 dni przed jego zakończeniem, nie zgłosi Operatorowi na piśmie, braku woli dalszego kontynuowania Umowy. Wypowiedzenie umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym następuje na zasadach wskazanych w § 11 poniżej.
7. Operator organizuje różnego rodzaju wydarzenia związane z promocją Klubu Fitness, podczas których może rozdawać Klientom zaproszenia do skorzystania z oferowanych w nim usług na odrębnie uregulowanych zasadach. Zaproszenie uprawnia Klienta do skorzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness w określonym w nim terminie – może to być odpowiednio dwa, cztery, siedem lub czternaście dni. Zaproszenie Klient może wykorzystać przez okres 3 miesięcy od daty jego otrzymania, chyba że zaproszenie wskazywać będzie inną datę jego obowiązywania. Zaproszenie jest imienne i uprawiania do korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness wyłącznie osobę, która je otrzymała.

8. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób niebędących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w Klubie lub na Stronie Internetowej.
9. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony.
10. Datą rozpoczęcia świadczenia usług przez Operatora jest data zawarcia Umowy, przy czym na życzenie Członka Klubu rozpoczęcie świadczenia usług może zostać przesunięte w czasie, nie później jednak niż do 30-go dnia od dnia zawarcia Umowy.

3. [Członkostwo w Klubie] 

  1. Klientem może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 rok życia i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać Klientem za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. 
  2. W przypadku potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego ważności Umowy zawartej przez Członka Klubu, który ukończył 15 rok życia i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniony, przedstawiciel ustawowy Członka Klubu przystępuje do długu Członka Klubu wynikającego z zawartej w ten sposób Umowy oraz zobowiązuje się ponosić wraz z Członkiem Klubu solidarną odpowiedzialność za realizację wszelkich zobowiązań wynikających Umowy. 
  3. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 15 roku życia, mogą brać udział wyłącznie w organizowanych w Klubie Fitness zajęciach dla osób małoletnich. Osoby małoletnie, o których mowa w zadaniu poprzedzającym, mogą korzystać z usług oferowanych przez Operatora wyłącznie pod opieką trenera personalnego w ramach płatnych, indywidualnych treningów. 
  4. Przed zawarciem Umowy Operator ma prawo żądać od Klienta okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego wskazane przez Klienta dane osobowe, których podanie na Formularzu Rejestracyjnym jest obowiązkowe. 
  5. Okoliczność, że Klient nie korzysta z usług oferowanych w Klubie Fitness prowadzonym przez Operatora z przyczyn niezależnych od Operatora, nie wpływa na obowiązek uiszczania opłat wynikających z Umowy, ani nie uprawnia Klienta do przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, gdyż usługa oferowana przez Operatora ma charakter abonamentowy (świadczenie Operatora obejmuje wyłącznie zapewnienie Klientowi dostępu do usług fitness, na warunkach określonych w Umowie, z czego Klient może, ale nie musi skorzystać). 
  6. Operator może odmówić Klientowi dostępu do usługi w przypadku, gdy zalega on z jakimikolwiek opłatami wynikającymi z Umowy przez okres przekraczający 7 dni składając Klientowi stosowne oświadczenie w formie co najmniej doku
# #