Zmiana administratora danych osobowych

Informujemy, że od dnia 31 stycznia 2022 r. właścicielem sieci klubów Fitness Platinium® i administratorem danych osobowych Klientów sieci klubów Fitness Platinium® jest spółka Smart Platinium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000848119, NIP: 6772454342, REGON: 386425890, kapitał zakładowy: 3.115.000,00 zł (dalej: Spółka).

 

Zmiana administratora danych osobowych jest wynikiem podziału, którego skutki nastąpiły z dniem  31 stycznia 2022 roku spółki Platinium Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000383004, posiadającej NIP: 677-235-64-21, REGON: 121499796, kapitał zakładowy w wysokości 3.110.000,00 złotych (dotychczasowego administratora danych osobowych i właściciela Fitness Platinium®) i przydzielenie części jej aktywów oraz pasywów na rzecz Spółki obejmujących m.in. prowadzenie działalności sieci klubów Fitness Platinium®. W konsekwencji Spółka nabyła ogół praw i obowiązków związanych z tą częścią działalności. Informujemy, że w związku z podziałem spółki Platinium Wellness spółka z o.o. zmianie nie uległy zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych, cel przetwarzania danych ani korzystania z zamówionych lub zakupionych usług.

 

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych podaną poniżej.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Smart Platinium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, KRS: 0000848119 (dalej jako: „Administrator”).

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się mailowo na adres: iod@fitnessplatinium.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przede wszystkim: 1) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 2) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 3) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 4) w celach wskazanych w treści danej zgody (w celach marketingu po zawarciu umowy, w celu weryfikacji tożsamości oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej) w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta, podmioty świadczące usługi płatności oraz podmioty dostarczające usługi techniczne wspierające usługi płatności.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Ma Pani/Pana prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kliknięcie w link znajdujący się w treści newslettera albo kontakt pod adresem: iod@fitnessplatinium.pl.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Więcej informacji w Polityce Prywatności dostępnej na www.fitnessplatinium.pl 

Celem uniknięcia wątpliwości nadmieniamy, iż źródłem Państwa danych osobowych jest poprzedni administrator danych osobowych spółka Platinium Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w powyższej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.