Regulamin – Radom, Biznesowa 8

/ Regulamin – Radom, Biznesowa 8

REGULAMIN KLUBU FITNESS PLATINIUM® RADOM
Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki stron „Umowy o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium®”. Niniejszy regulamin obowiązuje również Klientów, którzy korzystają z jednorazowego wejścia, voucherów oraz wszelkich zaproszeń uprawniających do bezpłatnego skorzystania z klubu.

§ 1. Słowniczek
Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:
1. Klub – klub Fitness Platinium® w Radomiu – nie dotyczy pozostałych klubów sieci Fitness Platinium®.
2. Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.
3. Członek – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług Klubem Fitness Platinium® wykupiła karnet i legitymuje się kartą klubową Platinium®.
4. Karta – karta klubowa Platinium® wydawana członkom, potwierdzająca przynależność do Klubu.
5. Klient – członek klubu oraz osoba korzystająca z jednorazowego zaproszenia, vouchera lub jednorazowej wejściówki uprawniających do korzystania z usług Klubu; osoba pełnoletnia lub powyżej ukończonego 15 roku życia posiadająca zgodę rodzica lub opiekuna prawnego oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za dziecko.
6. Umowa – Umowa o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium®.
7. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, managerowie placówek Klubu.
8. Właściciel – Prezes Zarządu: Marian Telega – adres do korespondencji: ul. Biznesowa 8, 26-600 Radom
9. Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, recepcjonistki.
10. Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
11. Strona internetowa – www.fitnessplatinium.pl/radom.
§ 2. Zakres usług
1. Klub Fitness Platinium® świadczy usługi rekreacyjno – sportowe takie jak: siłownia, zajęcia fitness, Zumba®, trening personalny itp. znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.fitnessplatinium.pl/radom
2. Oferta Klubu dostępna jest również w placówce Klubu, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana ustnie przez personel Klubu.
3. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty.
4, Sprzęt używany w klubie Fitness Platinium® Radom jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
5. Klub organizując różnego rodzaju imprezy zewnętrzne i wewnętrzne rozdaje zaproszenia do skorzystania z usługi w Klubie oraz vouchery.
6. Zaproszenia są przeznaczone dla osób, które nie są członkami Klubu. Zaproszenia są wydawane na okaziciela bądź imprezę zewnętrzną i uprawniają do skorzystania z usług Klubu w oznaczonych na zaproszeniu terminach ważności. Przekazywanie zaproszeń innym osobom niż ta, która je otrzymała, jest zabronione. Klienci, którzy są Członkami Klubu na podstawie zawartej Umowy, nie mogą korzystać z zaproszeń. Zaproszenie obowiązuje tylko i wyłącznie nowych Klubowiczów lub tych których nie było powyżej 6 miesięcy.
7. Voucher upoważnia do odbioru 1 karnetu na warunkach opisanych na nim (7, 14 lub 30 dniowy karnet open do aktywacji w terminie wypisanym. Vouchery nie łączą się z akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez Klub.
8. Promocja weekendowa 1+1 dotyczy wyłącznie karnetów: OPEN, HALF OPEN, SENIOR OPEN, STUDENT OPEN, UMOWA na 6 i 12 miesięcy. Czas trwania promocji ustalony jest przez kierownictwo Klubu.
9. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Członków oraz osób nie będących członkami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w placówce Klubu i na stronie internetowej.
§ 3. Członkostwo w Klubie
Na obiekcie mogą przebywać osoby od ukończonego 15 roku życia z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz pisemną zgodą od rodzica. Wyjątkiem są zajęcia „Aktywna Mama”, gdzie pod opieką rodzica mogą przebywać dzieci od 3 miesiąca życia do 2 roku życia. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko ponosi rodzic lub jego opiekun.
1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
3. Podstawą przynależności do klubu jest umowa zawierana na czas określony – co najmniej 30 dni. Uprawnienia wynikające z Umowy zapisywane są na karcie członkowskiej w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Członka karnetu. Pierwszym dniem obowiązywania umowy jest dzień jej zawarcia.
Umowa przedłuża się na dalszy czas oznaczony, co najmniej 30 dni, w razie zgłoszenia przez Członka woli dalszego trwania umowy przed jej wygaśnięciem oraz wykupu odpowiedniego karnetu. Potwierdzeniem przedłużenia umowy jest stosowny zapis na karcie klubowej oraz w systemie prowadzonym przez Klub. Po przedłużeniu umowy Członek ma prawo korzystać z oferty Klubu w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu.Członek, który zawarł umowę na okres 30 dni może złożyć oświadczenie woli w przedmiocie zawieszenia umowy w razie choroby, wyjazdu oraz innych przyczyn niezależnych od Członka. Zawieszenie może obejmować okres od 5 do 14 dni w roku kalendarzowym. Istnieje możliwość dwukrotnego zawieszenia karnetu, pod warunkiem zachowania minimalnego terminu zawieszenia (5 dni). Zawieszenie nie obowiązuje karnetu 4 wejścia open. W okresie zawieszenia umowy Członek Klubu nie może korzystać z usług Klubu na podstawie zawartej umowy, a okres umowy przedłuża się o okres zawieszenia.
4. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Klubu jest karta klubowa, wydawana Członkowi w dniu podpisania Umowy. Wydanie karty jest odpłatne. Kwota, jaką Członek zobowiązany jest uiścić za wydanie karty wynosi 10 zł (opłata jest bezzwrotna). Karty można zapomnieć wyłącznie raz w miesiącu. Wejście jest możliwe za okazaniem dokumentu. Karta jest ważna przez okres obowiązywania Umowy. Karta jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług Klubu wyłącznie przez osobę wymienioną w Karcie jako właściciel. Karta jest ważna z dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie. Obsługa Klubu ma prawo zażądać karty członkowskiej wraz z dokumentem tożsamości w dowolnym momencie, w trakcie przebywania na terenie Klubu. Uprawnienia wynikające z umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody Klubu. Klient, podpisując umowę, wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), które zostanie umieszczone w systemie komputerowym Klubu i będzie służyło wyłącznie do weryfikowania jego tożsamości w celu wykonania umowy.
5. Członkowie Klubu są zobowiązani do posiadania przy sobie Karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu oraz do okazania jej na każde żądanie Personelu Klubu. W wyjątkowych wypadkach, nie częściej niż raz w miesiącu, wejście do Klubu możliwe jest po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
6. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na Karcie klubowej na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie wraz z zatrzymaniem karty w recepcji do czasu weryfikacji.
7. Jeżeli Członek Klubu nie posiada ważnej Karty bądź nie posiada przy sobie Karty, aby skorzystać z usług Klubu zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście oraz okazać stosowny dokument tożsamości.
8. Klub akceptuje Karty Benefit Systems, FitProfit, My Benefit i inne tego typu wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z firmami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych Umów. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
9. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 10 zł w przypadku umów miesięcznych oraz 10zł w przypadku umów 6 miesięcznych i 12 miesięcznych. Opłata ta jest bezzwrotna.

10. Karta podarunkowa jest ważna 6 miesięcy od daty jej zakupienia.
§ 4 Zasady korzystania z usług Klubu
1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po spełnieniu w szczególności poniższych warunków:
– w przypadku osób zawierających Umowę lub korzystających z karnetów oferowanych przez Fitness Platinium Radom Klubowicze zobowiązani są do udostępnienia Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta).
– wejście jednorazowe – Klient zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, przekazania obsłudze danych takich jak: imię i nazwisko Klienta, data urodzenia, numer kontaktowy oraz uiszczenia opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem usług.
2. Klub jest otwarty we wszystkie dni w roku kalendarzowym, w następujących godzinach: w soboty i niedziele: 8.00-20.00, w pozostałe dni: 6.30-23.00.
3. Klub jest zamknięty w następujące dni: Wigilia, Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, Boże Ciało, Wszystkich Świętych oraz inne dni ustawowo wolne od pracy. Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z wyżej wymienionych dni, o czym informacje umieszczone zostaną w placówkach Klubu i na stronie internetowej.
4. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną od tym fakcie powiadomieni z pięciodniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówkach Klubu w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu Klienci zostaną poinformowani niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
5. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.
Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu. Klient ma prawo w każdej chwili zwrócić się do trenera obecnego w placówce Klubu o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.
6. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, urazach.
7. W razie pogorszenia samopoczucia w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
8. Członkowie mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych karnetów.
9. Karnet uprawnia do korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez Klub, zgodnie z aktualną ofertą Klubu zamieszczoną
na stronie internetowej oraz dostępną u pracowników Klubu przez okres, na jaki został zakupiony.
10. Klienci nie będący członkami mogą korzystać z usług Klubu na zasadach jednorazowego wejścia opisanego w pkt. 1 § 4 oraz pod warunkiem, że Klub dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych lub odpowiednimi warunkami do zajęć indywidualnych na siłowni.
11. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach fitness poprzez zapisanie się na nie poprzez platformę platiniumradom.gymmanager.com.pl . Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na w.w. platformie, na stronie internetowej, facebooku oraz dostępny jest w recepcji Klubu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
12. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem.
13. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych (np. Fitness) jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać czterech osób.
14. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Wejście na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia. Zajęcia w przypadku braku 4 zapisanych na nie osób odwoływane są 2h przed ich rozpoczęciem
15. Członkowie Klubu zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego oraz ręcznika. Ze względów bezpieczeństwa Klient, który narusza zasady ubioru, w szczególności znajduje się na terenie Klubu w nieodpowiednim obuwiu, może zostać poproszony przez personel o opuszczenie placówki Klubu.
16. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
17. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez zgody Właściciela lub managera Klubu.
18. Zabrania się wprowadzać zwierzęta na teren placówek Klubu.
19. Zakaz przebywania dzieci do 15 roku życia na terenie Klubu Kręgielnia & Fitness Platinium.
W przypadku przebywania małoletniego na terenie obiektu, pracownicy mają prawo wezwać Straż Miejską lub Policję.
20. Członkowie Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w placówkach Klubu oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu. Klubowicz, który otrzyma dwukrotne, pisemne upomnienie od Personelu Klubu zobowiązany jest do opuszczenia placówki oraz otrzyma zakaz wstępu na obiekt do odwołania. Uiszczone opłaty za karnet/y nie podlegają zwrotowi, z powodu nie przestrzegania regulaminu.
21. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie placówki Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim, osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie placówki Klubu.
22. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego (tak w zakresie działalności gospodarczej, jak i osoby działalności takiej nie prowadzące) mogą je wykonywać w Klubie wyłącznie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Właścicielem.
W każdej placówce usługi z zakresu treningu personalnego mogą być świadczone przez co najwyżej 10 osób nie będących pracownikami Właściciela. Właściciel ma prawo do odmowy zawarcia umowy z osobą świadczącą takie usługi jeżeli w danej placówce usługi takie świadczy już 10 innych osób nie będących pracownikami Właściciela. W razie stwierdzenia, iż osoba świadcząca usługi z zakresu treningu personalnego wykonuje je bez posiadania stosownej umowy musi ona zaprzestać wykonywania tych czynności, opuścić teren Klubu i jest zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez Właściciela z tego tytułu.
23. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyłącznie w celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta. W razie wykorzystania wizerunku Klienta, które będzie w jakikolwiek sposób naruszało jego prywatność zostanie przez Klienta zgłoszone kierownictwu Klubu, Klub zobowiązuje się do wycofania zdjęcia lub reklamy w najbliższym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć klubu mają zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.
23. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione.
§ 5 Zasady korzystania z szatni
1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w którym znajdują się zamykane na klucz szafki. Wstęp na salę ćwiczeń (siłownie, strefę cardio, salę zajęć zorganizowanych, sauna) z plecakami lub innym bagażem chociażby odręcznym jest zabroniony.
2. Za rzeczy cenne i kosztowności, tj. pieniądze, dokumenty, telefony itp. pozostawione w szafkach, poza szafkami oraz na terenie Platinium – Klub nie ponosi odpowiedzialności.
3. Klucz do szafki w szatni wydawany jest w recepcji, po zgłoszeniu się Klienta i przedstawieniu karty członkowskiej. W przypadku jednorazowego wejścia po uiszczeniu opłaty za korzystanie z usług Klubu Klient pod zastaw kluczyka pozostawia kwotę pieniężną (10 zł).
4. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki (np. przy awarii zamka) Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować personel Klubu.
5. Po skorzystaniu z usług Klubu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy.
6. Klient ma obowiązek zwrócić kluczyk do szafki na recepcji w momencie opuszczania Klubu.
7. W razie zagubienia, zniszczenia bądź przywłaszczenia kluczyka Klient ma obowiązek uiścić opłatę w kwocie 50 zł.
§ 6 Cennik
1. Cennik usług świadczonych w poszczególnych placówkach Klubu dostępny jest w recepcji placówek oraz na stronie internetowej www.fitnessplatinium.pl.
2. Członek ma obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu zawartej umowy z góry za okres, na jaki umowa została zawarta
w wysokości odpowiadającej cenie wykupionego karnetu.
3. Osoba nie będąca członkiem, chcąca skorzystać z usług Klubu bez zawierania umowy członkostwa ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry (§4 pkt.1) . Płatności kartą płatniczą przyjmowane są do godziny 22.30 na tygodniu, a w sobotę i niedziele do godziny 19.30. Opłaty uiszcza się gotówką lub kartą płatniczą w recepcji Klubu. W przypadku zakupu karnetu przez firmę istnieje możliwość dokonania opłaty za pomocą przelewu na rachunek bankowy.
§ 7 Rozwiązanie umowy
1. Umowa zawarta na okres 30 dni, 6 lub 12 miesięcy nie podlega okresowi wypowiedzenia, a uiszczone opłaty przepadają.
2.Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Członek mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Członka w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 8 Odpowiedzialność za szkodę
1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza na piśmie w placówce Klubu lub listem poleconym na adres: ul. Biznesowa 8, 26-600 Radom.
3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.
§ 9 Zmiana regulaminu
1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji o wprowadzeniu zmian na stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.
2. W razie zmiany regulaminu Członek ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Członek akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.
§ 10 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: (i) Kręgielnia Sp. Z o.o. Sp.k.. z siedzibą w Szydłowcu (26-500) w Zdziechowie 100 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000447823 (dalej łącznie jako: „Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: inspektor.radom@fitnessplatinium.pl.
3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
5. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych biometrycznych (danych daktyloskopijnych), dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.
6. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
7. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom).
8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
9. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu..
10. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
11. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometryczne, w postaci danych daktyloskopijnych oraz danych osobowych w postaci wizerunku, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej).
12. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 33 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Regulamin stanowi integralny załącznik do Umowy o korzystanie z usług Klubu.
2. usunięto
3. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz bezpieczeństwa placówki Klubu mogą być monitorowane. Nagrania
z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu.
4. Wszelkie uwagi co do pracy placówek Klubu i ich personelu, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie pisma na recepcji w placówce Klubu, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową: manager.radom@fitnessplatinium.pl
5. Na żądanie członka Klubu faktury na osoby prywatne wystawiane są do 7 dni od daty uiszczenia opłaty za karnet bądź jednorazowe wejście – na podstawie wydanego paragonu. Wystawienie faktury na firmę zobowiązuje Klubowicza do zgłoszenia tego faktu na początku podjęcia transakcji.
6. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie, pozostawione bez opieki na terenie budynku firmy.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.2021r.

INFORMACJA O MONITORINGU

INFORMACJA W SPRAWIE STOSOWANIA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W KRĘGIELNI & FITNESS PLATINIUM

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Kręgielnia Sp. Z o.o. Sp.k.  w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób i mienia, a w szczególności ze względu na potrzebę:

 • wspomagania kontroli dostępu;
 • zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, osób współpracujących i pracodawcy;
 • dozoru nad mieniem;
 • zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych;
 • zapobiegania incydentom zagrażającym porządkowi publicznemu.

W związku z powyższym obiektem wideofilmowania nie jest osoba czy grupa osób, lecz określone miejsce – w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych.

Wdrażając System Monitoringu Wizyjnego w lokalach zarządzanych przez Kręgielnia Sp. Z o.o. Sp.k.  kierowano się zasadą równowagi proporcji między prawem do prywatności człowieka, a ogólnym interesem firmy.

Kręgielnia Sp.z o.o.Sp.k.  informuje osoby, które potencjalnie mogą znaleźć się w obszarze objętym monitoringiem, że wejście osoby w wyraźnie oznaczoną strefę objętą nadzorem wizyjnym równoznaczne jest z wyrażeniem przez tę osobę zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku  i wykonywanych czynności, jakie mogą zostać dokonane za pośrednictwem urządzeń systemu monitoringu. Monitoring wizyjny może obejmować swoim zasięgiem najbliższe otoczenie lokalu, tj. jego budynek i korytarze.

Podstawa prawna:

1) art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.), zwanej dalej u.o.d.o. w zw. z:

 • 36 ust. 1 u.o.d.o.;
 • 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (tekst jednolity  Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.);
 • 3 ust. 1 pkt. a) i b) oraz ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 ze zm.);
 • 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228 ze zm.)

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu, ma prawo do uzyskania informacji  nt. operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie:

 • reguł rejestracji i zapisu informacji,
 • praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring,
 • praw osób objętych monitoringiem.

Zapis monitoringu może być udostępniany innym podmiotom, na podstawie oddzielnych przepisów prawnych.

Więcej informacji uzyskać można mailowo: inspektor.radom@fitnessplatinium.pl

Informacji udziela Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Pierwszy raz
w Fitness Platinium?

Zobacz poradnik przygotowany dla nowych klientów!

Dowiedz się więcej

Klauzula informacyjna – dane osobowe - zobacz

Dołącz do nas

© Copyright 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: