Polityka prywatności

/ Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności sieci klubów Fitness Platinium®

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej https://fitnessplatinium.pl/ (Strona Internetowa) jest spółka Smart Platinium sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848119, NIP: 6772454342, kapitał zakładowy 11.365.000,00 złotych, właściciel sieci klubów Fitness Platinium (dalej: „Administrator”).

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

– przez e-mail: iod@fitnessplatinium.pl

Zakres informacji gromadzonych i wykorzystywanych przez Administratora

Użytkownicy Strony Internetowej (Użytkownik) pozostają anonimowi, do czasu aż sami nie zdecydują inaczej.
Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym Administrator informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej i świadczenie niektórych usług jest związane z koniecznością podania przez Użytkownika określonych danych osobowych. Szczegółowe informacje o rodzaju i zakresie przetwarzanych danych osobowych określają właściwe dla poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez Administratora regulaminy:

1) Regulamin sieci klubów Fitness Platinium® dostępny pod adresem https://fitnessplatinium.pl/regulamin/;
2) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć klubów Fitness Platinium® dostępny pod adresem https://fitnessplatinium.pl/regulamin/.

Cel przetwarzania danych osobowych

Za każdym razem, gdy poprosimy o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Cię dokładnie o warunkach ich przetwarzania.

Dotyczące Użytkowników dane osobowe możemy zbierać za pomocą formularzy czy w związku z funkcjonowaniem Twojego konta w serwisie. Dane osobowe możemy również uzyskać, jeżeli Użytkownik napisze do nas lub zadzwoni wykorzystując dane kontaktowe podane na Stronie internetowej lub w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe podane przez Użytkowników w zależności od podstawy ich przetwarzania jak również rodzaju funkcjonalności i usług w związku, z którymi są zbierane i przetwarzane, przetwarzane będą przez Administratora odpowiednio w celach:

1) wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usług rekreacyjno-sportowych;
2) wykonywania czynności zgodnie z treścią udzielonej zgody;

3) wykonywania obowiązku prawnego (wynikającego m.in. z przepisów prawa podatkowego, przepisów o prawach konsumenta, przepisów o rachunkowości i archiwizacji, z przepisów określających przedawnienie roszczeń);

4) realizacji praw Użytkowników wynikających z art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli RODO;

5) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez które rozumie się m.in.:

a) udzielenie odpowiedzi na skierowane przez klienta zapytanie;

b) marketing towarów lub usług własnych lub innych podmiotów, przy czym zgodnie z przepisami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych;

c) tworzenie statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej;

d) dochodzenie lub obrona w sprawie roszczeń lub praw Administratora;

e) przeciwdziałania nadużyciom ze stronu klienta;

f) zapewnienie bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o celu przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w regulaminach właściwych dla poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez Administratora:
1) Regulamin sieci klubów Fitness Platinium® dostępny pod adresem https://fitnessplatinium.pl/regulamin/;
2) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć klubów Fitness Platinium® dostępny pod adresem https://fitnessplatinium.pl/regulamin/.

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego) wynikające z ogólnych zasad połączeń zrealizowanych za pośrednictwem Internetu są wykorzystywane przez Administratora dla celów technicznych, do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania Strony. Dodatkowo adresy IP są gromadzone ogólnie dla celów związanych z informacjami statystycznymi np. o regionie.

Zapisanie się do usług oferowanych przez Administratora

Użytkownicy mogą zapisać się do newslettera Administratora. W tym celu podają swoje imię oraz adres e-mail. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania Użytkownikom przez lub na zlecenie Administratora newslettera zawierającego informacje m.in. o aktualnych ofertach oraz promocjach.

Informacje podane w formularzu zapisu do newslettera są wykorzystywane w celu marketingu towarów lub usług własnych lub innych podmiotów.


Świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na rejestrowaniu konta w systemie Administratora, zarządzanie nim czy dokonywanie rezerwacji online wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać określone dane osobowe m.in. umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem (np. adres e-mail). Dane wskazane w formularzu mogą być przetwarzane również w związku z realizacją umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych.

Informacje podane w w/w formularzu są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi klientami oraz do lepszego dostosowania świadczonych przez Administratora usług i ofert do potrzeb klientów, a w przypadku wyrażenia przez użytkownika stosownych zgód – również w celu prowadzenia działań marketingowych.

Dane demograficzne mogą być również zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisywanie w plikach „cookies”) i wykorzystywane w celu badania preferencji Użytkowników oraz do podnoszenia jakości świadczonych przez Administratora usług. Przy czym, zestawiane dane pozbawiane są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikacyjnych (anonimizacja) i są przechowywane przez Administratora nie dłużej niż 1 miesiąc.

Ochrona danych

Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne procedury przechowywania i przetwarzania danych oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Formularz wypełniony przez Użytkownika w trakcie zapisywania się, a także proces autoryzacji (logowania) do konta Użytkownika i zasobów Administratora realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.
Wszelkie dane w tym dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Udostępnienie oraz przekazywanie danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Użytkownika. Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W takim przypadku przekazywanie odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

Dane użytkowników mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja). Dodatkowo, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę lub tego będzie żądać, Administrator może udostępniać dane osobowe Uczestnika również innym podmiotom, upoważnionym przez tego Uczestnika.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest, w zależności od rodzaju funkcjonalności i świadczonych usług, odpowiednio:

 1. zgoda osoby, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 2. konieczność przetwarzania danych osobowych dla realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usług rekreacyjno-sportowych, gdy osoba, której dane dotyczą jest ich stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem tych umów na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 3. niezbędność przetwarzania w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 4. niezbędność przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych w tym w szczególności w celu udzielania odpowiedzi, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, zgłoszeń, ustalania, dochodzenia oraz ochrony przed roszczeaniami, a także w celu marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych lub innych podmiotów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:

 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane osobowe uczestnika na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 2. wycofania zgody – w przypadkach, kiedy dane przetwarzane są na podstawie zgody,
 3. dostępu do swoich danych osobowych,
 4. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 5. żądania usunięcia swoich danych osobowych (w sytuacji, gdy nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania i nie będą one niezbędne do obrony przed ewentualnymi roszczeniami),
 6. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 7. przenoszenia swoich danych osobowych;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez, wedle wyboru osoby, której ww. prawa przysługują, albo kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: iod@fitnessplatinium.pl albo wiadomość skierowaną na adres bok@fitnessplatinium.pl bądź w drodze korespondencji listownej skierowanej na adres Administratora.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.

Pliki „cookies”.

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podczas wizyty użytkownika na Stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty i aktywności, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie (Polityka Cookies sieci klubów Fitness Platinium).

Kontakt


W celu realizacji uprawnień określonych w Polityce Prywatności w dowolnej chwili można podejmować kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem iod@fitnessplatinium.pl albo

z Administratorem za pośrednictwem:

1) poczty tradycyjnej na adres: ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków;

2) poczty elektronicznej pod adresem: bok@fitnessplatinium.pl.

Pierwszy raz
w Fitness Platinium?

Zobacz poradnik przygotowany dla nowych klientów!

Dowiedz się więcej

Klauzula informacyjna – dane osobowe - zobacz

Dołącz do nas

© Copyright 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: