Regulamin

REGULAMIN KLUBÓW FITNESS PLATINIUM®

znajdujących się przy ul. Juliusza Lea 213 w Krakowie, ul. Stawowej 61 w Krakowie, Al. Pokoju 44 w Krakowie, ul. Mogilskiej 97 w Krakowie, ul Zakopiańskiej 105 w Krakowie, ul. Sołtysa Dytmara 3 w Krakowie, ul. Wadowickiej 6 w Krakowie, ul. Szlak 67 w Krakowie, ul. Pawiej 5 w Krakowie, ul. Aleksandry 11, Os. Na Stoku 53, ul. Zakopiańska 62 w Krakowie.

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług sieci klubów Fitness Platinium®, w szczególności jako strona Umowy o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium®, jednorazowej wejściówki oraz korzystających na podstawie warunków promocji.

 

§ 1. Słowniczek:

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

 1. Klub – klub Fitness Platinium® lub cała sieć klubów Fitness Platinium® za wyjątkiem klubów Fitness Platinium® w Zamościu oraz Radomiu.
 2. Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.
 3. Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium® oraz wykupiła karnet i legitymuje się kartą klubową Fitness Platinium®.
 4. Karta/Karta klubowa – karta klubowa Fitness Platinium® wydawana Członkom Klubu, potwierdzająca przynależność do Klubu.
 5. Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.
 6. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z vouchera lub jednorazowej wejściówki uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela w tym w szczególności Osoby towarzyszące korzystające z usług Klubu nieodpłatnie; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.
 7. Osoba towarzysząca – Klient niebędący Członkiem Klubu, korzystający z usług świadczonych w Klubie na podstawie i w zakresie określonym przez warunki promocji. Osoba towarzysząca wchodzi do Klubu z Członkiem Klubu lub innym Klientem uprawnionym do korzystania z usług Klubu, bez konieczności nabycia biletu jednorazowego wejścia lub Katy Klubowej. W celu umożliwienia wielokrotnego przyprowadzania tej samej Osoby towarzyszącej, osobie tej zakładane jest konto gościa w Portalu dla Klienta.
 8. Umowa – Umowa o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium®, na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.
 9. Karnet – Karnet OPEN i Karnet HALF OPEN,
 10. Karnet OPEN („Multikarnet”) – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN nie obejmuje usługi solarium).
 11. Karnet HALF OPEN – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN nie obejmuje usługi solarium i innych wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®), z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić od godziny otwarcia Klubu jednak nie później niż przed godziną 16:00 lub w godzinach nocnych tj. poniedziałek – czwartek w godzinach: 23:00 – 6:30, piątek w godzinach: 23:00 – 8:00, sobota w godzinach: 20:00 – 8:00, niedziela w godzinach: 20:00 – 6:30.
 12. Opłata administracyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Klient w związku z przerwaniem ciągłości karnetu w wysokości 30,00 zł brutto.
 13. Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z przypisaniem członkostwa w klubach sieci Fitness Platinium® w wysokości 30,00 zł brutto.
 14. Zawieszenie karnetu – czynność dokonana przez Członka Klubu polegająca na zawieszeniu wykonywania Umowy o korzystanie z usług klubów Fitness Platinium® na nieprzerwalny okres 30 dni lub wielokrotności 30 dni (60 dni, 90 dni etc.), przy jednoczesnym utrzymaniu członkostwa w Klubie. Zgłoszenie zawieszenia przez Klienta musi nastąpić w trakcie trwania aktywności karnetu w sposób zgodny z §3 ust. 6 i następne Regulaminu klubu sieci Fitness Platinium®. Okres zawieszenia liczony jest począwszy od dnia przypadającego po dniu do którego karnet pozostaje aktywny. Warunkiem skutecznego zawieszenia jest uiszczenie opłaty 20,00 zł w terminie 13 dni od pierwszego dnia zawieszenia.
 15. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, managerowie placówek Klubu, a w zakresie zawierania Umów także obsługa recepcji Klubu.
 16. Właściciel – Platinium Wellness Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowi; będący właścicielem klubów sieci Fitness Platinium® znajdujących się przy ul. Juliusza Lea 213 w Krakowie, ul. Stawowej 61 w Krakowie, Al. Pokoju 44 w Krakowie, ul. Mogilskiej 97 w Krakowie, ul Zakopiańskiej 105 w Krakowie, ul. Sołtysa Dytmara 3 w Krakowie, ul. Wadowickiej 6 w Krakowie, ul. Szlak 67 w Krakowie, ul. Pawiej 5 w Krakowie, ul. Aleksandry 11, Os. Na Stoku 53, ul. Zakopiańska 62 w Krakowie.
 17. Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji.
 18. Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
 19. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: fitnessplatinium.pl.
 20. Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie, zawieszanie karnetu, podgląd opłaconych karnetów). Dostęp do Portalu jest możliwy w placówkach Klubu poprzez użycie aplikacji Kiosk lub poza placówką Klubu poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon.

 

§ 2. Zakres usług

 1. Klub świadczy usługi rekreacyjno – sportowe takie jak: siłownia, zajęcia fitness itp. znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej fitnessplatinium.pl.
 2. Oferta Klubu dostępna jest również w poszczególnych placówkach Klubu, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana ustnie przez personel Klubu.
 3. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu także na podstawie posiadanego vouchera bądź na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela.
 4. Sprzęt używany w placówkach Klubu jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
 5. Klub organizując różnego rodzaju imprezy zewnętrzne i wewnętrzne rozdaje zaproszenia do skorzystania z usługi w Klubie.
 6. Zaproszenia są przeznaczone dla osób, które nie są Członkami Klubu. Zaproszenia są wydawane na okaziciela i uprawniają do skorzystania z usług Klubu w oznaczonych na zaproszeniu terminach ważności – siedmiu, czternastu lub trzydziestu dni. Klient ma możliwość wykorzystania zaproszenia w okresie do 3 miesięcy od daty jego otrzymania, chyba że zaproszenie wskazuje inną datę obowiązywania. Przekazywanie zaproszeń innym osobom niż ta, która je otrzymała, jest zabronione. Klienci, którzy są Członkami Klubu na podstawie zawartej Umowy, nie mogą korzystać z zaproszeń.
 7. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób nie będących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w placówkach Klubu lub na stronie internetowej.
 8. Wchodzenie do Klub przez osoby poniżej 15 roku życia jest zakazane. Personel Klubu może poprosić o natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu przez osobę poniżej 15 roku życia, a także podjąć środki przewidziane przepisami prawa w celu zagwarantowania osobie niepełnoletniej właściwej opieki.

§ 3. Członkostwo w Klubie

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych oraz pod warunkiem złożenia przez nich wymaganych oświadczeń.
 3. Podstawą przynależności do Klubu jest umowa zawierana na czas określony. Uprawnienia wynikające z Umowy zapisywane są na karcie klubowej w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Klienta lub Nowego Klienta karnetu.
 4. Karnet jest aktywny od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych w sieci klubów Fitness Platinium®. Na życzenie Klienta może zostać aktywowany w innym terminie, nie później jednak niż w okresie 30 dni od zawarcia przedmiotowej Umowy.
 5. Umowa zostaje przedłużona na dalszy czas oznaczony 30-tu dni, w razie zgłoszenia przez Klienta woli dalszego trwania Umowy przed jej wygaśnięciem oraz wykupu odpowiedniego karnetu. Potwierdzeniem przedłużenia Umowy jest stosowny zapis na karcie klubowej oraz w systemie prowadzonym przez Klub. Po przedłużeniu Umowy Klient ma prawo korzystać z oferty Klubu w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu.
 6. Członek Klubu ma prawo Zawiesić karnet na nieprzerwalny okres równy 30 dni lub ich wielokrotności, chyba że posiada w stosunku do Klubu zadłużenie z jakiegokolwiek tytułu. Zgłoszenie Zawieszenia Karnetu przez Klienta musi nastąpić w trakcie aktywności karnetu za pośrednictwem Portalu dla Klienta bądź za pośrednictwem Kiosków dostępnych w każdej placówce Klubów. Okres zawieszenia karnetu, o którym mowa w zdaniu powyżej będzie liczony począwszy od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktywności karnetu. Zawieszenie Karnetu skuteczne z datą wsteczną nie jest możliwe.
 7. Przez okres zawieszenia Członek Klubu nie może korzystać z usług świadczonych w klubach sieci Fitness Platinium® jednakże zachowuje Członkostwo w Klubie.
 8. Członek Klubu z tytułu zawieszenia karnetu na okres 30 dni ponosi bezzwrotną opłatę w wysokości 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych). W przypadku chęci zawieszenia karnetu na okres stanowiący wielokrotność 30 dni, Klient zobowiązany jest zapłacić, oprócz kwoty, o której mowa w zdaniu 1, dodatkową bezzwrotną opłatę w wysokości 20,00 zł brutto za każdy kolejny 30-dniowy okres zawieszenia. Opłata, o której mowa w zdaniu 1 jest warunkiem skutecznego zawieszenia. Klient ma obowiązek uiścić opłatę za zawieszenie w terminie 13 dni od pierwszego dnia zawieszenia, w przeciwnym razie Klient traci Członkostwo w Klubie.
 9. W przypadku opłacenia kilku kolejnych Karnetów z góry, zawieszenie jest możliwe od chwili ustania aktywności jednego z tych karnetów. Jeśli okres zawieszenia przypada pomiędzy jednym a drugim karnetem to początkowa data aktywności kolejnego Karnetu zostaje przesunięta do czasu zakończenia zawieszenia.
 10. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Klubu jest Karta klubowa, wydawana Klientowi w dniu podpisania Umowy z Klubem i ważna przez okres obowiązywania Umowy. W przypadku Nowych Klientów kupujących Karnet on-line, Kartę należy odebrać w placówce Klubu, którą dany Klient wybrał podczas rejestracji w Portalu dla Klienta. Klient jest zobowiązany do zachowania w/w klubowej karty. W związku z wydaniem Karty, Klient obowiązany jest do uiszczenia jednorazowej bezzwrotnej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 złotych (słownie: trzydzieści złotych).
 11. Karta klubowa jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług Klubu w okresie obowiązywania Umowy wyłącznie przez osobę wymienioną w Karcie jako właściciel. Posługiwanie się Kartą przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Umową uprawnia Klub do odebrania karty klubowej i rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
 12. Uprawnienia wynikające z Umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
 13. Jeżeli zakupu karnetu dokonuje przedsiębiorca, w Karcie klubowej w rubryce „Właściciel” wpisuje się dane osoby fizycznej uprawnionej przez przedsiębiorcę do korzystania z karnetu. Do korzystania z jednego Karnetu zakupionego przez przedsiębiorcę uprawniona jest jedna osoba fizyczna, a Członkiem Klubu zostaje osoba wskazana przez przedsiębiorcę, która została uprawniona do korzystania z usług Klubu na podstawie tego Karnetu.
 14. Członkowie Klubu są zobowiązani do posiadania przy sobie Karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu oraz do okazania jej na każde żądanie Personelu Klubu. W wyjątkowych wypadkach, nie częściej niż raz w miesiącu, wejście do Klubu możliwe jest po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 15. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na Karcie klubowej na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.
 16. Jeżeli Członek Klubu nie posiada ważnej Karty bądź nie posiada przy sobie Karty, aby skorzystać z usług Klubu zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście oraz okazać stosowny dokument tożsamości.
 17. Klub akceptuje Karty typu MultiSport i inne tego typu wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z podmiotami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych Umów.
 18. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 19. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych). Opłata ta jest bezzwrotna.
 20. Klub ze względu na jakość świadczonych usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu sprzedawanych karnetów oraz zablokowania dalszej sprzedaży.

 

§ 4 Zasady korzystania z usług Klubu

 1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po spełnieniu w szczególności poniższych warunków:
  1. udostępnienia Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie a następnie sczytanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta z użyciem specjalnego czytnika). W przypadku osób zawierających Umowę lub korzystających z usług Klubu na podstawie posiadanej Karty także na podstawie udostępnionych Klubowi danych biometrycznych poprzez pozostawienie przez Klienta przy pierwszej wizycie w Klubie fragmentów linii papilarnych; zarejestrowane przez czytnik fragmenty linii papilarnych zostaną zapamiętane na Karcie Członka Klubu i dzięki temu Członek Klubu będzie potwierdzał swoje uprawnienia do skorzystania z usług Klubu wyłącznie przy użyciu terminali zamontowanych przy bramkach wejściowych do Klubu (przykładając do czytnika biometrycznego Kartę z zapisanymi fragmentami linii papilarnych oraz ten sam palec, który został użyty podczas sczytania danych biometrycznych). W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane takie jak: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz adres zamieszkania, a w przypadku Członków Klubu także telefon kontaktowy i numer Pesel oraz dane biometryczne, o których mowa w niniejszym punkcie.
 2. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się w placówce Klubu bezpośrednio w recepcji, za pośrednictwem Portalu dla Klienta lub za pomocą aplikacji Kiosk z użyciem tabletów umieszczonych w placówce Klubu.
 3. Godziny otwarcia placówek podane są na stronie internetowej oraz są dostępne w Klubach.
 4. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub na profilu facebook z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania Umowy i ważności karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.
 5. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 6. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówkach Klubu w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 7. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.
 8. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
 9. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.
 10. Klient ma prawo w każdej chwili zwrócić się do trenera obecnego w placówce Klubu o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.
 11. Klient, którego stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności umysłowe lub fizyczne nie ma prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach, a także korzystać z urządzeń i usług Klubu. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu.
 12. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
 13. Członkowie Klubu mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych Karnetów.
 14. Karnet uprawnia do korzystania przez okres 30 dni z usług oferowanych przez kluby sieci Fitness Platinium®, zgodnie z aktualną ofertą Klubów zamieszczoną na stronie internetowej oraz dostępną u pracowników Klubów. Wyjątkiem są usługi solarium lub inne wyszczególnione w cenniku Fitness Platinium®, nie wchodzące w zakres usług objętych karnetem OPEN lub HALF OPEN.
 15. Zmiana rodzaju abonamentu (karnetu HALF OPEN na karnet OPEN i odwrotnie) jest możliwa po zakończeniu aktywności wykupionego karnetu. Klient zmieniający rodzaj karnetu traktowany jest jak Nowy Klient i zobowiązany jest do ponownego uiszczenia Opłaty administracyjnej.
 16. Klienci nie będący Członkami Klubu mogą korzystać z usług Klubu po uiszczeniu jednorazowej opłaty pod warunkiem, że Klub dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych lub odpowiednimi warunkami do zajęć indywidualnych na siłowni. Z uwzględnieniem zdania pierwszego Klienci nie będący Członkami Klubu mogą także korzystać z usług Klubu, na warunkach i w zakresie określonym przez akcje promocyjne organizowane przez Właściciela.
 17. Klienci niebędący Członkami Klubu mogą korzystać z usług świadczonych w Klubie na podstawie warunków promocji i w zakresie określonych przez te warunki. Osoba towarzyszące mogą wejść do Klubu wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości, przekazaniu Klubowi danych, o których mowa w §4 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku Osób towarzyszących mogą one korzystać z usług świadczonych w Klubie w tym samym czasie, w którym z usług tych korzysta Klient, z którym weszli do Klubu oraz w zakresie posiadanego przez tego Klienta Karnetu, vouchera lub innego tytułu korzystania z usług Klubu. Osoba towarzysząca jest zobowiązana do opuszczania Placówki Klubu wraz z Klientem, z którym weszła do Klubu.
 18. Klienci są zobowiązani do posiadania przy sobie dowodu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem kiedy wchodzą do placówki Klubu. Personel Klubu może poprosić Klienta o przedstawienie dowodu tożsamości, a w razie odmowy z jakichkolwiek powodów, Personel Klubu może nakazać danemu Klientowi natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu.
 19. Członkowie Klubu posiadający karnet HALF OPEN w przypadku kontynuowania korzystania z Klubu poza godzinami wynikającymi z tego typu karnetu są zobowiązani do uiszczenia opłaty za jednorazowe wejście zgodnie z obowiązującym w Klubie cennikiem.
 20. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem Portalu dla Klientów lub w recepcji placówki Klubu, w której zajęcia te się odbywają, najpóźniej na 7 dni przed terminem danych zajęć. Członkowie Klubu mogą zapisywać się na zajęcia wyłącznie w okresie aktywności Karnetu. Członek Klubu nie może się zapisać na zajęcia zorganizowanie w przypadku posiadania zadłużenia w stosunku do Właściciela wynikającego z zawartej Umowy.
 21. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie internetowej lub na koncie Klienta w Portalu dla Klienta oraz dostępny jest w recepcji Klubu.
 22. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
 23. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku Klub ma prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą nieobecność na zajęciach. Klient dokonuje zgłoszenie o zamiarze rezygnacji drogą udostępnioną przez Klub (przez Portal dla Klientów lub w recepcji placówki Klubu w zależności od tego jak dokonywał zapisu na zajęcia).
 24. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych (np. Fitness, Spinning® itp.), jeżeli liczba Klientów zapisanych nie będzie przekraczać czterech osób, a także w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.
 25. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na zajęcia zorganizowane.
 26. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.
 27. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego oraz ręcznika.
 28. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
 29. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez zgody Właściciela lub managera Klubu.
 30. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placówek Klubu.
 31. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w placówkach Klubu oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu.
 32. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie placówki Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim (w tym w obuwiu niezmienionym lub z brudnymi podeszwami), osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie placówki Klubu.
 33. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego nie mogą ich wykonywać w Klubie, o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Właścicielem.
 34. Zdjęcia wykonane na terenie Klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta mogą zostać wykorzystane przez Klub wyłącznie w oparciu oraz w zakresie zgody udzielonej uprzednio przez Klienta.
 35. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody Managera Klubu nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności marketingowo–reklamowej w placówkach Klubów.

 

§ 5 Zasady korzystania z szatni

 1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę. Wstęp na salę ćwiczeń (siłownie, strefę cardio, salę zajęć zorganizowanych, sauna) z plecakami lub innym bagażem chociażby odręcznym jest zabroniony.
 2. Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient może przynieść własną kłódkę (informacja o wymiarach kłódki dostępna w recepcji Klubu) lub nabyć kłódkę w recepcji Klubu. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. Jeżeli w danym dniu, po opuszczeniu Klubu przez wszystkich Klientów jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta – kłódka zostanie przecięta, a zawartość szafki przez 24 godziny będzie znajdowała się w Recepcji Klubu. W całodobowych klubach sieci Fitness Platinium® szafki, które pozostaną zamknięte na kłódkę, zostaną otworzone przez obsługę w godzinach nocnych pomiędzy 3:00 a 4:00.
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie Klubu.
 5. Po skorzystaniu z usług Klubu w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Klub nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 6 Cennik oraz sposób dokonywania płatności

 1. Cennik usług świadczonych w poszczególnych placówkach Klubu dostępny jest w recepcji placówek Klubów oraz na Stronie internetowej.
 2. Zarówno Nowy Klient jak i Klient mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu.
 3. Nowy Klient jak i Członek Klubu ma możliwość opłacenia z góry karnetu na okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że jest to opłata wniesiona za okres 30 dni lub ich wielokrotności (tj. 30 dni, 60 dni, 90 dni itp).
 4. Osoba nie będąca Członkiem Klubu, chcąca skorzystać z usług Klubu bez zawierania Umowy lub na podstawie jednorazowej wejściówki ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry.
 5. Opłatę za karnet uiszcza się we wskazanych formach płatności przyjętych przez Właściciela.

 

§ 7 Rozwiązanie umowy

 1. W przypadku nieopłacenia Karnetu na kolejny miesiąc (kolejne 30 dni), Właściciel ograniczy członkostwo Klientowi poprzez zablokowanie dostępu do Klubów. Klient może zostać powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem drogi mailowej.
 2. Jeżeli Klient w terminie 14-tu dni od zakończenia okresu aktywności Karnetu, opłaci karnet tego samego rodzaju, który posiadał uprzednio, utrzyma ciągłość Członkostwa w Klubie. W takim przypadku wykupiony nowy Karnet jest aktywny od dnia następującego po ostatnim dniu aktywności poprzedniego Karnetu.
 3. Jeżeli Klient w terminie 14-tu dni od zakończenia okresu aktywności karnetu, nie opłaci tego samego rodzaju karnetu jaki posiadał uprzednio, będzie traktowany jak Nowy Klient tzn., że będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty administracyjnej oraz opłacenia karnetu zgodnie z cennikiem Fitness Platinium®.
 4. Każde kolejne przerwanie ciągłości karnetu skutkuje koniecznością wniesienia Opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych).
 5. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta na adres siedziby Właściciela, w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący i uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 8 Odpowiedzialność za szkodę

 1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Klub oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza na piśmie w placówce Klubu lub listem poleconym na adres korespondencyjny:  Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków ze wskazaniem Właściciela Klubu, którego roszczenie dotyczy.
 3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

 

§ 9 Zmiana regulaminu

 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.
 2. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
 3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.
 4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel tj. Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., 2135 z późn. zm.).
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2135 z późn. zm.). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usługi przez Administratora.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych, oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Klient aby dokonać niniejszej zmiany zobligowany jest do przekazania informacji o zmianie drogą mailową na adres mailowy: administrator@fitnessplatinium.pl.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi załącznik do Umowy o korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych w sieci klubów Fitness Platinium®.
 2. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz bezpieczeństwa placówki Klubu mogą być monitorowane. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu. Administratorem systemu monitoringu jest Właściciel – Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116.
 3. Wszelkie uwagi co do pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie pisma na recepcji w placówkach Klubu, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres mailowy: reklamacje@fitnessplatinium.pl.
 4. Na żądanie Członka Klubu faktury wystawiane są do 7 dni od daty uiszczenia opłaty za karnet lub jednorazowe wejście lub od dnia wykonania usługi, na podstawie okazanego paragonu.