Zamość Lubelska 40

REGULAMIN KLUBU FITNESS PLATINIUM ZAMOŚĆ® z dnia 29.09.2013r.  
Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki stron „Umowy o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium®”. Niniejszy regulamin obowiązuje również Klientów, którzy korzystają z bezpłatnych zaproszeń 7- lub 14- dniowego, płatnej jednorazowej wejściówki oraz innych darmowych voucherów, wejściówek wydawanych przez klub.

§ 1. Słowniczek

Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:
1.1. Klub – klub Fitness Platinium® lub cała sieć klubów Fitness Platinium®.
1.2. Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.
1.3. Członek – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług Klubem Fitness Platinium® wykupiła karnet i legitymuje się kartą klubową Platinium®
1.4. Karta – karta klubowa Platinium® wydawana członkom, potwierdzająca przynależność do Klubu. Z karty może korzystać wyłącznie jeden klient. Nie ma możliwości przekazywania innym osobom swojej indywidualnej kart i tym samym korzystanie z usług klubu.
1.5. Klient – członek klubu oraz osoba korzystająca z jednorazowego zaproszenia, vouchera lub jednorazowej wejściówki uprawniających do korzystania z usług Klubu; osoba pełnoletnia lub powyżej 16 roku życia posiadająca zgodę rodzica lub opiekuna prawnego oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za dziecko.
1.6. Umowa – Umowa o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium®.
1.7. Karnet – zawiera łącznie możliwość korzystania z usług fitness innych zajęć grupowych oraz dostęp do siłowni Klubu, jak również innych usług, z zastrzeżeniem, że nie są to usługi płatne dodatkowo.
1.8. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, managerowie placówki Klubu.
1.9. Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, recepcjonistki.
1.10. Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
1. 11. Strona internetowa – www.fitnessplatinium.pl

§ 2. Członkostwo w Klubie

2.1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2.2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
2.3.Osoby małoletnie, które nie ukończyły 15 lat mogą brać udział wyłącznie w zajęciach organizowanych przez Klub dla osób małoletnich. Osoby te mogą korzystać z Klubu wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów, z wyłączeniem czasu udziału w zajęciach. 
 Podstawą przynależności do klubu jest umowa zawierana na czas określony lub na czas nieokreślony z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Uprawnienia wynikające z Umowy zapisywane są na karcie członkowskiej w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Członka karnetu.
2.4. Pierwszym dniem obowiązywania umowy jest dzień jej zawarcia.
2.5. Członek, który zawarł umowę na czas określony przedłużana o kolejne 30 dni, w razie zgłoszenia przez Członka woli dalszego trwania umowy przed jej wygaśnięciem oraz wykupu odpowiedniego karnetu. Potwierdzeniem przedłużenia umowy jest stosowny zapis na karcie klubowej oraz w systemie prowadzonym przez Klub. Po przedłużeniu umowy Członek ma prawo korzystać z oferty Klubu w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu.
2.6. Członek, który zawarł umowę na czas nieokreślony ma możliwość zawieszenia karnetu na łączny okres 30 dni w danym roku kalendarzowym, z zachowaniem minimum 7 dniowego okresu zawieszenia. Członek, który nie zawarł umowy na czas nieokreślony nie otrzymuje możliwości zawieszenia karnetu.
2.7. W okresie zawieszenia umowy Członek Klubu nie może korzystać z usług Klubu na podstawie zawartej umowy, a okres umowy przedłuża się o okres zawieszenia.
2.8. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Klubu jest karta klubowa, wydawana Członkowi w dniu podpisania Umowy.
2.9. Wydanie karty jest odpłatne. Kwota, jaką Członek zobowiązany jest uiścić za wydanie karty wynosi 20 zł. Opłata ta jest opłatą administracyjną i jest bezzwrotna.
2.10. Karta jest ważna przez okres obowiązywania Umowy.
2.11. Karta jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług Klubu wyłącznie przez osobę wymienioną w Karcie jako właściciel. Karta jest ważna z dowodem tożsamości lub legitymacji.
2.12. Karta stanowi podstawę korzystania z usług wyłącznie w klubie, w którym została zakupiona.
2.13. Uprawnienia wynikające z umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody Klubu.
2.14. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania Karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na karcie członkowskiej na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa ma prawo odmówić wstępu na teren klubu. Jeżeli Członek Klubu nie posiada ważnej Karty, aby skorzystać z usług Klubu zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście. Jeżeli Klient nie posiada przy sobie Karty, a personel Klubu nie ma możliwości zweryfikowania faktu członkostwa na podstawie innych danych, personel Klubu ma prawo odmówić wstępu do Klubu, chyba że Klient uiści opłatę za jednorazowe wejście.
2.15. Klub akceptuje Karty typu MultiSport i inne tego typu wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z firmami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych Umów.
2.16. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2.17. Osoby posługujące się kartami wymienionymi w pkt. 7, osoby poniżej 15 roku życia i osoby, które nie podpisały deklaracji członkowskiej na czas nieokreślony nie są uprawnione do korzystania z oferty weekendowej (darmowe wejście dla osoby towarzyszącej).
2.18. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 50 zł. Opłata ta jest bezzwrotna.
 2.19. Klub ze względu na jakość świadczonych usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu sprzedawanych karnetów.

§ 3 Zasady korzystania z usług Klubu
3.1. Z usług Klubu mogą korzystać Członkowie oraz Klienci nie będący członkami na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty jednorazowej.
3.2. Klub jest otwarty we wszystkie dni w roku kalendarzowym, w następujących godzinach: w soboty i niedziele od 8:00 do 21:00, w pozostałe dni 7:00 do 22.30.
3.3. Klub jest zamknięty w następujące dni: Wigilia, Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, Boże Ciało, Wszystkich Świętych oraz inne dni ustawowo wolne od pracy. Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z wyżej wymienionych dni, o czym informacje umieszczone zostaną w placówce Klubu i na stronie internetowej.
3.4. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną od tym fakcie powiadomieni z pięciodniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówkach Klubu w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu Klienci zostaną poinformowani niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
3.5. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
3.6. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu. Klient ma prawo w każdej chwili zwrócić się do instruktora dyżurującego w placówce Klubu o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.
3.7. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, urazach.
3.8. W razie pogorszenia samopoczucia w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
3.9. Członkowie mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych karnetów.
3.10. Karnet uprawnia do korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez Klub, zgodnie z aktualną ofertą Klubu zamieszczoną na stronie internetowej oraz dostępną u pracowników Klubu przez okres, na jaki został zakupiony.
3.11. Klienci nie będący członkami mogą korzystać z usług Klubu po uiszczeniu jednorazowej opłaty pod warunkiem, że Klub dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych lub odpowiednimi warunkami do zajęć indywidualnych na siłowni.
3.12. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach fitness poprzez zapisanie się na nie w recepcji Klubu osobiście, w drodze telefonicznej, w drodze mailowej lub poprzez elektroniczne zapisy dostępne na stronie internetowej. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na stronie internetowej oraz dostępny jest w recepcji Klubu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
3.13. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej czterogodzinnym wyprzedzeniem.
3.14. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać czterech osób.
3.15. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć.
3.16. Wejście na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.
3.17. Członkowie Klubu zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego oraz ręcznika.
3.18. Ze względów bezpieczeństwa Klient, który narusza zasady ubioru, w szczególności znajduje się na terenie Klubu w nieodpowiednim obuwiu, może zostać poproszony przez personel o opuszczenie placówki Klubu.
3.19. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów. Obowiązuje także całkowity zakaz spożywania środków sterydowych oraz używania igieł.
3.20. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez zgody Właściciela lub managera Klubu.
3.21. Zabrania się wprowadzać zwierzęta na teren placówki Klubu.
3.22. Członkowie Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w placówkach Klubu oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu.
3.23. Wszystkich Członków klubu obowiązuje etykieta treningowa:
* dezynfekcja sprzętu po jego użyciu
* korzystanie z ręczników
* odkładanie sztang, sztangielek, obciążeń i pozostałych akcesoriów treningowych na wyznaczone miejsce
* stosowanie się do poleceń pracowników Klubu
* kultura osobista związana zwłaszcza z użyciem właściwego słownictwa, ubioru oraz szacunku wobec pracowników Klubu jak i pozostałych Członków Klubu.
3.24. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie placówki Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim, osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie placówki Klubu.
3.25. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego (tak w zakresie działalności gospodarczej, jak i osoby działalności takiej nie prowadzące) nie mogą ich wykonywać w Klubie, o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Właścicielem. W klubie usługi z zakresu treningu personalnego mogą być świadczone przez co najwyżej 5 osób nie będących pracownikami właściciela, lecz tylko i wyłącznie za zgodą właściciela klubu. W razie stwierdzenia, iż osoba świadcząca usługi z zakresu treningu personalnego wykonuje je bez posiadania stosownej umowy musi ona zaprzestać wykonywania tych czynności, opuścić teren klubu i jest zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez właściciela z tego tytułu.
3.26. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyłącznie w celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta. W razie wykorzystania wizerunku Klienta, które będzie w jakikolwiek sposób naruszało jego prywatność zostanie przez Klienta zgłoszone kierownictwu Klubu, Klub zobowiązuje się do wycofania zdjęcia lub reklamy        w najbliższym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć klubu mają zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.
3.27. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione.

§ 4 Zasady korzystania z szatni

4.1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w którym znajdują się zamykane na klucz szafki.
4.2. Szafki zamykane są przez Klienta kłódką zakupioną w recepcji klubu lub samodzielnie przez Klienta. W przypadku jednorazowego wejścia po uiszczeniu opłaty za korzystanie z usług Klubu Klient także powinien mieć zakupioną kłódkę.
4.3. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki (np. przy awarii) Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować personel Klubu.
4.4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach, a rzeczy znalezione można odebrać w recepcji klubu w ciągu 14 dni.
4.5. Po skorzystaniu z usług Klubu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy.
4.6. Klient ma obowiązek zabrać ze sobą kłódkę lub może pozostawić ją w klubie w wyznaczonym do tego miejscu. Zaleca się, aby kłódka była przez Klienta oznakowana tak, aby nie dochodziło do pomyłek. Pozostawione kłódki w szafkach na następny dzień treningowy będą tego samego dnia niszczone przez pracownika klubu.
4.7. W szatniach zainstalowano kamery tylko i wyłącznie w celu zwiększenia bezpieczeństwa klientów. Materiał z monitoringu jest tylko i wyłącznie wykorzystywany w sytuacjach podejrzenia kradzieży przez właściciela klubu Fitness Platinium Zamość. Nie jest udostępniany osobom trzecim.

§ 5 Cennik

5.1. Cennik usług świadczonych w Klubie dostępny jest w recepcji placówek oraz na stronie internetowej www.fitnessplatinium.pl konkretnej placówki.
5.2. Członek ma obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu zawartej umowy z góry za okres, na jaki umowa została zawarta w wysokości odpowiadającej cenie wykupionego karnetu.
5.3. Osoba nie będąca członkiem, chcąca skorzystać z usług Klubu bez zawierania umowy członkostwa ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry.
5.4. Opłaty uiszcza się gotówką lub kartą w recepcji Klubu. W przypadku zakupu karnetu na czas nieokreślony istnieje możliwość dokonania opłaty za pomocą przelewu na rachunek bankowy.


§ 6 Rozwiązanie umowy

6.1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia po złożeniu odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej.
6.2. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Członek mimo jednokrotnego pisemnego upomnienia nadal rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
6.3. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Członka     w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 7 Odpowiedzialność za szkodę

7.1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe
z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
7.2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza na piśmie w placówce Klubu lub listem poleconym na adres: ul. Lubelska 40, 22-400 Zamość.
7.3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

§ 8 Zmiana regulaminu

8.1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji o wprowadzeniu zmian na stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.
8.2. W razie zmiany regulaminu Członek ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
8.3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Członek akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin stanowi integralny załącznik do Umowy o korzystanie z usług Klubu.
9.2. Dane osobowe przekazane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy będą przetwarzane przez Fitness Platinium Zamość® wyłącznie dla celów wykonania umowy zgodnie  z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
9.3. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz bezpieczeństwa placówka Klubu jest monitorowana. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu.
9.4. Wszelkie uwagi co do pracy placówki Klubu i ich personelu, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie pisma na recepcji w placówce Klubu, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową.
9.5. Na żądanie członka Klubu faktury wystawiane są do 7 dni od daty uiszczenia opłaty za karnet lub jednorazowe wejście lub od dnia wykonania usługi, na podstawie okazanego paragonu.
9.6. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.